Ana sayfa Muhasebe E-Defter mükellefiyken kapanış yaptım. Aynı yıl içinde yeniden açılış yaptım. E-Defter kullanmak...

E-Defter mükellefiyken kapanış yaptım. Aynı yıl içinde yeniden açılış yaptım. E-Defter kullanmak zorunda mıyım?

791
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 71387770-105[161-2017/74]-49957 05.12.2018
Konu : Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … nakliyecilik faaliyeti yürüttüğünüz, 2014 yılında diğer ticari faaliyetinizden doğan satışlarınızdan dolayı 2016 yılında elektronik defter ve elektronik fatura sistemine dahil olduğunuz; ancak 18.01.2017 tarihinde adınıza kayıtlı aracı satarak faaliyetinizi terk ettiğiniz ve 27.07.2017 tarihinde almış olduğunuz ticari araçtan dolayı mükellefiyetinizin yeniden tesis edildiği belirtilerek elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuzun devam etmesinin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade ettiği, işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulmasının işi bırakma sayılmayacağı hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirtilmiş, 221 inci maddesinde ise “Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

  1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
  2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
  3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
  4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.”hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun “Hesap dönemi” başlıklı 174 üncü maddesinde de, “Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.

…” hükmü mevcuttur.

Ayrıca, anılan Kanunun mükerrer 242 nci ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş, 416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

Bunun yanı sıra, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir.

Öte yandan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

Bu bağlamda, tabi olunan tüccar sınıfına göre tutulacak defterler Vergi Usul Kanunu uyarınca ilgili hesap dönemi için tasdik ettirilmekte ve dönem içinde, işi bırakma, yeniden işe başlama, ihtiyari olarak vb. durumlarda defter tutma bakımından sınıf değiştirilmesi, dolayısıyla aynı hesap döneminde işletme hesabı esasından bilanço esasına veya bilanço esasından işletme hesabı esasına geçilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen sebeplerle, defter tutma hükümleri değişmemekte, aynı hesap dönemi içerisinde tekrar işe başlanması nedeniyle bilanço esasına göre defter tutanlarca bilanço esasına göre defter tutulmasına devam edilmesi icap etmektedir.

Buna göre, aynı hesap dönemi içerisinde bilanço esasından işletme hesabı esasına geçilmesi Kanunen mümkün olmadığından, 27.07.2017 tarihinden itibaren kanuni defterlerinizi e-Defter olarak tutmanız ve e-Fatura uygulamasına devam etmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

E-Defter berat yükleme takvimi

 

Sermaye ödendi raporlarında e-defter mükellefleri için defter tasdik bilgileri nasıl yazılacaktır?

 

Şarap imalatı ile uğraşan mükellefler için e-deftere geçiş haddi nedir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here