Ana sayfa PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER

2022


  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler)

İSMMMO 2022 Mali REHBER 


İSMMMO 2022 – PRATİK BİLGİLER

Pratik Bilgiler (Vergi Uygulamaları)

[ Pratik Bilgiler Vergi MS EXCEL Versiyonu ]

[ Pratik Bilgiler Vergi Uygulamaları INDEKS ]

Gelir Vergisi Tarifesi Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)

Damga Vergisi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak oranlar

Harçlar

Aylık Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı & Yıllık Tecil Faizi Oranları Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352 ) Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)

Yıllık GV Beyannamesin de GVK İstisnaları ,GVK Beyan Sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli

Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri

Perakende Satış Fişi ve ÖKC (Yazar Kasa ) Fişi Düzenleme Sınırı , Amortisman Ayırma Sınırı, Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE AYLIK & YILLIK)

Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller

Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler

Geçici İlmühaber ve Örneği

Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

Vergi Levhası Tasdiki

Defter Tutma Hadleri

Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

Amortisman Oranları

Katma Değer Vergisi Oranları

Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi

E-Defter Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU BERATI İLE BERAT Yükleme Takvimi

POŞET / GEKAP Beyannamesi Verilme ve Ödeme Takvimi

Turizm Payı Beyannamesi Takvimi

Yeniden Değerlerme Oranları

Binek Otomobiller de Gider Kısıtlaması

Pratik Bilgiler MS Excel Versiyonu

1) Asgari Ücret
Sigorta Primine Esas Ücretler
Kıdem Tazminatı Tavanı
Sosyal Güvenlik Prim Oranları

2) Yıllık Ücretli İzinler
İhbar Tazminatları
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

3) Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

4) Geçmiş Yıllardaki Asgari Ücretler

5) İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

6) İş Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

7) Çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları


2021 YILI PRATİK BİLGİLER

VERGİ

2021

  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler)

(GİB’den alınmıştır.)


SGK

2021

(İSMMMO’dan alınmıştır.)


2020 YILI PRATİK BİLGİLER

2020 VERGİ

2020 SOSYAL GÜVENLİK

 


 

2019 YILI PRATİK BİLGİLER

VERGİ

SOSYAL GÜVENLİK