Ana Sayfa PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER

2023


Vergi

2023 Basit Usule Tabi Olma Şartları

2023 Fatura Düzenleme Sınırı

2023 Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı (Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı)

2023 Demirbaş Gider Yazma Sınırı 

KDV Tevkifatı

SMMM’lerin verdiği hizmetlerde KDV tevkifatı

YMM’lerin verdiği hizmetlerde KDV tevkifatı

Vergi İstisnaları

Genç Girişimci İstisnasından Yararlanmak İçin Gereken Kriterler

Muhasebe 

2023 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  
(RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN VE TÜRKİYE İÇİN BELİRLENEN İL KRİTERLERİNE GÖRE UYGULANACAK TARİFE)

2023 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
(RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN VE İSTANBUL’DA UYGULANACAK TARİFE)

2023 7-A ve 7-B Hesap Planının Kullanılma Hadleri

2023 Yeniden Değerleme Oranı 

2023 Ek Mali Tablo Düzenleme Haddi

SGK & İş Kanunu Parametreler

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı 19.982,83 TL

2023 Geçici iş göremezlik ödeneklerine (İstirahat Parası) esas günlük kazanç alt sınırı

2023 Emzirme Ödeneği

2023 Cenaze yardımı 

2023 Askerlik Borçlanması Sigorta Prim Tutarı

2023  Doğum Borçlanması Sigorta Prim Tutarı

2023 Yurt Dışı Borçlanma Prim Tutarı

2023 Genel Sağlık Sigortası Primi

2023 Bağkur Prim Tutarı

2023 İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı

2023 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi – Ek-9

2023 Ticari taksi, dolmuş ve bazı kısmi süreli çalışanların sigorta prim tutarı

2023 Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigorta primi

2023 Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

2023 Mütekabiliyet esası gereğince oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin SGK Primi

2023 Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

2023 SGK İdari Para Cezaları

2023 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2023 İşkur İdari Para Cezaları

2023 Çalışma İzni Olmadan Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası

2023 Asgari Ücret. Yıllar İtibarıyla Asgari Ücret Tutarları ile SGK Prim Oranları

2023 SGK Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ve Aile Çocuk Zammı

_______________________

2022


  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler)

İSMMMO 2022 Mali REHBER 


İSMMMO 2022 – PRATİK BİLGİLER

Pratik Bilgiler (Vergi Uygulamaları)

[ Pratik Bilgiler Vergi MS EXCEL Versiyonu ]

[ Pratik Bilgiler Vergi Uygulamaları INDEKS ]

Gelir Vergisi Tarifesi Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)

Damga Vergisi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak oranlar

Harçlar

Aylık Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı & Yıllık Tecil Faizi Oranları Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352 ) Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)

Yıllık GV Beyannamesin de GVK İstisnaları ,GVK Beyan Sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli

Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri

Perakende Satış Fişi ve ÖKC (Yazar Kasa ) Fişi Düzenleme Sınırı , Amortisman Ayırma Sınırı, Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE AYLIK & YILLIK)

Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller

Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler

Geçici İlmühaber ve Örneği

Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

Vergi Levhası Tasdiki

Defter Tutma Hadleri

Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

Amortisman Oranları

Katma Değer Vergisi Oranları

Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi

E-Defter Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU BERATI İLE BERAT Yükleme Takvimi

POŞET / GEKAP Beyannamesi Verilme ve Ödeme Takvimi

Turizm Payı Beyannamesi Takvimi

Yeniden Değerlerme Oranları

Binek Otomobiller de Gider Kısıtlaması

Pratik Bilgiler MS Excel Versiyonu

1) Asgari Ücret
Sigorta Primine Esas Ücretler
Kıdem Tazminatı Tavanı
Sosyal Güvenlik Prim Oranları

2) Yıllık Ücretli İzinler
İhbar Tazminatları
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

3) Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

4) Geçmiş Yıllardaki Asgari Ücretler

5) İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

6) İş Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

7) Çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları


2021 YILI PRATİK BİLGİLER

VERGİ

2021

  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler)

(GİB’den alınmıştır.)


SGK

2021

(İSMMMO’dan alınmıştır.)


2020 YILI PRATİK BİLGİLER

2020 VERGİ

2020 SOSYAL GÜVENLİK


2019 YILI PRATİK BİLGİLER

VERGİ

SOSYAL GÜVENLİK