Ana sayfa Ekonomi Yazar Kasaya günlük denetim geliyor!

Yazar Kasaya günlük denetim geliyor!

3009
0

Yazar Kasaya günlük denetim geliyor!

Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 2018’de Başlanıyor

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda  aktarılmasına;  1  Ekim  2018  tarihinden  itibaren başlanacağından kapsamda olan mükelleflerin 15 Kasım 2018 tarihinden önce bildirimlerin

  1. a) ÖKC TSM Merkezleri,
  2. b) GİB’den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması
  3. c) Başkanlık tarafından  internet  vergi dairesi  üzerinden  oluşturulan  elektronik bildirim  portalleri  üzerinden  gönderilmesi  yöntemlerinden  birini  seçerek  GİB’e bildirmeleri gerekmektedir.

Bildirime ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir.

1.Basit usule tabi  mükellefler  tercih bildiriminde  bulunmayacaklardır.  Bu mükelleflerin Defter Beyan Sistemine yaptıkları (Z) raporu kayıtları yeterli bulunmaktadır.

2.İşletme hesabındaki  mükellefler  ise  1  Ocak  2019  tarihinden  itibaren Defter Beyan Sistemine geçeceklerinden sadece Ekim Kasım Aralık 2018 ayları için bildirim yapacaklar ve tercih bildirimde bulunacaklardır.

3.Bilanço esasındaki  mükellefler  tercih  bildirimde  bulunacaklar  ve  Ekim 2018 ayından başlamak üzere bildirimde bulunacaklardır.

4.Tercih  bildiriminin  (yöntemin  Tercih  Bildirim  ekranından  seçiminin),  15 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

5.Herhangi  bir  şekilde  tercih  bildiriminde  bulunulmaması  halinde, mükellefin Internet  vergi  dairesi  üzerinden bildirimde  bulunacağı varsayılmaktadır.

6.Bildirim aylık dönem bazında sadece “toplam satış tutarı “ve “toplam KDV tutarı” bilgisini içermektedir.

7.Bildirim  aylık  dönem  ve  ÖKC  bazında  izleyen  ayın  15’ine  kadar yapılmalıdır.

8.Eksik veya yanlış bildirim halinde her bir tespite ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan TÜRMOB olarak, tercih bildirimi ve bildirimin başlama tarihi ile ilgili olarak GİB yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (ayrıca 427, 437, 450, 465, 466, 473, 483, 488  ve  489  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğleri)  “Yeni  Nesil  Ödeme  Kaydedici Cihazları”  (YN  ÖKC)  nın  kullanımlarına  başlama  tarihi  konusunda  düzenleme  yapılmıştı.  Bu

düzenlemelere  göre  mükelleflerin  yeni nesil  ÖKC  kullanımına  başlama  tarihi  konusunda düzenleme yapılmıştı.

Bu kapsamda   30/09/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 483 sıra No.lu VUK  Genel  Tebliği  ile  de  mevcut  eski  nesil  ödeme  kaydedici  cihazları  ile  yeni  nesil  ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren GİB’e elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmişti. Daha sonra 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 498 sıra No.lu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği ile  30/9/2017  tarihli  ve  30196  sayılı  Resmî  Gazetede yayımlanan  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  (Sıra  No:  483)  bazı  maddelerinde  değişiklik yapılarak   ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına başlama süresi 1 Temmuz 2018 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmişti.

498 sıra No.luVUK ile 483 sıra  Tebliğde yapılan değişikliklere göre Tebliğ kapsamına giren mükelleflerin  (3100  sayılı  Kanun  ve  ilgili  mevzuatına  göre  ÖKC  kullanmak  zorunda  olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin  seyyar  EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler  hariç)  mali  hafızaları  doluncaya  veya  mali  hafıza  değişimini  gerektiren  durum oluşuncaya  kadar  kullanabilecekleri  3100  sayılı  Kanun  ve  ilgili  mevzuat  hükümlerine  tâbi mevcut  eski  nesil  ödeme  kaydedici  cihazları  ile  yeni  nesil  ödeme  kaydedici  cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile değişen hali)1/10/2018 tarihinden itibaren,

a) ÖKC TSM1(Ödeme Kaydedici Cihaz Trusted Service Manager) Merkezleri üzerinden,

b)Başkanlıktan  e-Arşiv  hizmetleri  konusunda  izin  alan  özel  entegratörlerin  bilgi  işlem sistemleri  aracılığıyla  e-Arşiv  uygulaması  üzerinden  bu  Tebliğin  5’inci  maddesinde belirtilen  “Perakende  al  Satışları  ile  Hizmet  İfalarına  İlişkin  Mali  Rapor  Bildirim Kılavuzu’ndaki esaslara göre,1 Açılımı “Trusted Service Manager” VEYA “Güvenlik Servis Sağlayıcı” olan TSM, ÖKC Üreticisi arafından yeni nesil ÖKC’lerin yönetilmesinde, yazılım güncelleme süreçlerinde, parametre yükleme işlemlerinde  ve  GİB Merkezi ile iletişimde  kullanılan  terminal  olarak  tanımlanmaktadır.  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  da  Tebliğlerinde  bu  kısaltmayı kullanmaktadır.

c)Başkanlık  tarafından  internet  vergi  dairesi  üzerinden  oluşturulan  elektronik  bildirim portalleri üzerinden, olmak üzere  üç  yöntemden  birini  seçerek  GİB’e  elektronik  ortamda  bildirmeleri gerekmektedir.

Tebliğde  yöntem  tercihi  ve  bildirime  ilişkin  usul  ve  esasların  www.efatura.gov.tr  internet adresinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacağı belirtilmiştir.

Tercih bildirimine ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir:

1.ÖKC mali raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

2.Basit  usuldeki  mükellefleri  tercih  bildiriminde  (Z  Raporlarına  ilişkin  mali  bilgilerin bildirim  yöntemi  tercihi)  bulunmayacak  ve  GİB’e  elektronik  ortamda  ayrıca  bilgi göndermeyeceklerdir.  Bu  mükelleflerin  Defter  Beyan  Sistemine  yaptıkları  Z  raporu kayıtları yeterli bulunmaktadır.

3.İşletme  hesabındaki  mükellefler  1  Ocak  2019  tarihinden  itibaren  Defter  Beyan Sistemine  geçeceklerinden  sadece  Ekim  Kasım  Aralık  2018  ayları  için  bildirim yapacaklar ve tercih bildirimde bulunacaklardır.

4.Bilanço  esasındaki  mükellefler  tercih  bildirimde  bulunacaklar  ve  Ekim  ayından başlamak  üzere  aylık  dönem  bazında  sadece  iki  parametreyi  (toplam  satış  tutarı  ve toplam KDV tutarı bilgisini) izleyen ayın 15’ine kadar, tercih edilen bildirim yöntemi ile GİB e elektronik ortamda bildireceklerdir.

5.Sadece  yeni  nesil  ödeme  kaydedici  cihazı  (yazarkasası)  bulunan  mükellefler  tercih bildiriminde  ve  aylık  rapor  bildiriminde  bulunmayacaklardır.

Bunların  bilgisi  ÖKC firmalarına  ait  TSM  Merkezleri  aracılığı  ile  Başkanlığımıza  iletilecektir.    Ancak  ÖKC firmalarının  TSM  Merkezi  aracılığıyla  bilgi  iletilmesini  istemeyenlerden  Gelir  İdaresi Başkanlığından yazılı izin alırlarsa diğer iki yöntemden birine (e-Arşiv veya İnternet Vergi Dairesi üzerinden) göre bildirim yapabileceklerdir.

6.Tercih bildirimi (yöntemin Tercih Bildirim ekranından seçimi), mükellefin GİB’e ÖKC mali raporundaki bilgileri hangi yöntemle bildireceğine ilişkindir. Bu nedenle ilk mali rapor bildirimi  yapılmadan  önceki  herhangi  bir  zamanda  tercih  bildirimi  yapılabilecektir.  Tercih bildirimi en geç 15 Kasım 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

7.Herhangi  bir  şekilde  tercih  bildiriminde  bulunulmaması  halinde, mükellefin  Internet vergi dairesi üzerinden bildirimde bulunacağı varsayılmıştır.

Mükellefler internet vergi dairesi  üzerinden  bilgilerini  iletebileceklerdir.  GİB’in internet  vergi  dairesi  üzerindeki çalışmaları devam etmekte olup, bildirim modüllerinin çok yakın zamanda kullanıma sunulması beklenmektedir.

8.Bildirim aylık dönemve ÖKCbazında izleyen ayın 15’ine yapılabilecektir.  Bildirilecek olanbilgi; sadece ödeme kaydedici cihazdan ilgili ayda yapılmış olan toplam satış tutarı (KDV dahil) ve toplam KDV tutarıdır.

9.Defter beyan sistemi kapsamına giren mükelleflerin kapsama girdiği tarihten itibaren herhangi bir şekilde ÖKC aylık rapor bildiriminde bulunma mecburiyetleri söz konusu değildir.

10.Mükellefler gerçekleştirecekleri aylık rapor bildirimlerini, Internet vergi dairesi üzerinden görüntüleyebilecek, kontrol edebilecek ve gerektiğinde düzeltme işlemini yapabilecektir.

11.Bildirilmesi  gereken  aylık toplam  satış  tutarı  ve  toplam  KDV  tutarı  bilgisi  için  Z raporlarının tek tek toplanma zorunluluğu bulunmamaktadır (Bu bir yöntemdir ama tek yöntem değildir). Bu bir yöntem olmakla birlikte YAZARKASA’dan ilgili ay kapandıktansonra iki tarih aralığı rapor alınarak da bu bilgi ulaşılması mümkün olup ya da mükellef kendi satış sistemindeki (ERP) bilgiyi de (ERP de ÖKC bazında aylık satış tutarı ve KDV tutarı bilgisi temin edilebiliyorsa) bildirebilir. Önemli olan bilginin doğru olmasıdır. Hatalı olması halinde cezai durumla karşılaşma riski mükellefe ait bulmaktadır.

12.Bildirim esas itibariyle genel perakende işletmelerindeki ESKİ NESİL ÖKC’lerle ilgili olup, akaryakıt  istasyonlarında  akaryakıt  pompalarına  bağlanan  ÖKC’lere  yönelik bulunmamaktadır.  Akaryakıt  istasyonlarındaki  ÖKC’lere  ait  (market  bölümlerindeki akaryakıt dışındaki mal ve hizmetlerin satışında kullanılan ÖKC’ler hariç) aylık mali rapor bildirimi, Başkanlıkça özel bir düzenleme yapılıp duyurulmadığı sürece, yapılmayacaktır.

13.Bildirim süresi içerisinde yapılacak düzeltmeler için herhangi bir şekilde cezai işlem söz konusu olmayacaktır.

14.Bir  aylık  döneme  ilişkin  bildirim  izleyen  ayın  15’inci  günü  sonuna  kadar  elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu  rapor  ile  bildirilmiş  olan  mali  bilgilerin  eksik  veya  yanlış  bildirildiğinin  tespiti hallerinde  mükelleflere,  her  bir  tespite  ilişkin  olarak  213  sayılı  Kanunun  mükerrer 355’inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Bildirime  ilişkin  Gelir  İdaresi  Başkanlığınca hazırlanan ÖKC  MALİ  RAPORLARININ  GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

Dokümanında bu konuda detaylı açıklamalar bulunmaktadır.


Kaynak:Türmob
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yazar kasa vergi dairesine nasıl bildirilir? nasıl hurdaya ayırılır?

Yazar kasa gün sonu raporlarında hangi bilgilerin yer alacağınız nereden öğrenebilirim?

Kullanılmak Üzere Alınan Yazar Kasalarda Amortisman Uygulanabilir mi?

Kimler Yazar Kasa Kullanmak Zorundadır?

Yanlış Kesilen Yazarkasa Fişleri İçin Ne Yapılması Gerekir?

Benzin İstasyonlarının Düzenledikleri Yazarkasa Fişi Faturaya Dönüştürülür mü?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here