Ana sayfa Vergi İhale Sözleşmelerine Aykırılık Nedeniyle Ödenen Tutarlar Gider Yazılabilir mi?

  İhale Sözleşmelerine Aykırılık Nedeniyle Ödenen Tutarlar Gider Yazılabilir mi?

  1939
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Bilgisayar sistemlerinin teslimine yönelik yapılan ihale sözleşmesine aykırılık nedeniyle ödenen tutarların gider yazılıp yazılmayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin bilgisayar sistemleri alım satım işi ile iştigal ettiği, Türkiye’de AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde hizmet, mal alımı, yapım işi ve hibeler için genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işleri kurumlarından biri olan … (…)’nin 2014 yılında yapılan bilgisayar sistemleri alım ihalesinin şirketinizde kaldığı ve ihale konusu bilgisayar sistemlerini temin ederek 2015 yılı başında anılan kuruma teslim ettiği, bu bilgisayar sistemlerinin bedelinin tarafınıza ödendiği, anılan kurumun sonradan oluşturduğu komisyon marifetiyle teslim ettiğiniz bilgisayar sistemlerinin menşeinde ihale sözleşmesine aykırılık bulunduğu gerekçesiyle 266.000,00 Euro’nun iade edilmesi gerektiğinin bildirildiği, anılan kurumdan olan başka alacaklarınızdan söz konusu tutarın kesildiği, teslim ettiğiniz bilgisayar malzeme ve sistemlerinin bir yıldan fazla sürede kullanılmakta olduğu ve sökülüp değerlendirilmesi imkanı olmadığından yararlanıcı kurum olan … Kurumu’na tarafınızca hibe edildiği belirtilerek, şirketinizce ihale sözleşmesine aykırılık nedeniyle yapılan geri ödemenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki giderler hasılattan indirim konusu yapılabilmektedir.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak indirilmesinin kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde de sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, özelge talep formuna ek olarak verilen dilekçeden söz konusu ihale sözleşmesinin 2014 yılında imzalandığı, 2014 ve 2015 yıllarında lot-4 ve lot-5’e ait ürünler için tedarik- teslim- kurulum- devreye alma- muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı, geçici kabul sertifikasının Kontrat Makamı “… (…)” tarafından imzalanmasının ardından hakediş ödemelerinin yapıldığı ve bir senelik garanti sürelerinin başladığı, kesin kabul tarihine kadar geçmesi gereken bir senelik garanti süresi içinde iken lot-4’e ait ürünlerin Orijin Sertifikalarının (İsrail Orijinli) geçerli belgeler olmadığının ve kabul edilemeyeceğinin Kontrat Makamınca bildirildiği, bunun üzerine ithalatçı firmadan temin edilen yeni Orijin Sertifikasının (İtalya Orijinli) Kontrat Makamına iletildiği ancak Kontrat Makamı tarafından 08.01.2016 (CAL/0154) tarihli yazı ile sözleşmede menşe ülkenin İsrail olarak görünmesine rağmen son teslim edilen orijin sertifikasında menşe ülkenin İtalya olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini ve sözleşmenin lot-4 kısmının iptal edildiğini ve bu kısım için ödenmiş olan sözleşme bedeli (266.000,00- Euro) ile konuya ilişkin olarak kararlaştırılan para cezasının (31.187,40- Euro) verilen banka hesaplarına yatırılmasının talep edildiği, Lot-4’e ait iade edilmesi gereken 266.000,00- Euro’nun şirketinizin anılan kurumdan olan başka alacaklarından mahsup edildiği anlaşılmıştır.

  Buna göre, … (…) ile imzaladığınız sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmemesinde şirketiniz ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurunun bulunmaması kaydıyla, … yapılan geri ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmeyerek anılan zararın meydana gelmesinde şirketiniz ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurunun bulunması durumunda ise söz konusu geri ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  4 Ocak 2017 Tarih ve 38418978-120[40-16/2]-3001 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here