Ana sayfa Vergi Eylül ayında stok affına başvuran firmalar B formunda bu tutarları beyan etmeli...

  Eylül ayında stok affına başvuran firmalar B formunda bu tutarları beyan etmeli midir?

  Stok affında beyan edilen kıymetlerin Ba formu ile bildirimi

  41
  0

  X VE Y anonim şirketleri 1-11-2013 yılında birleşmiş, birleşmeden önce X A.Ş. nin 12.06.2009 yılında aktifine kaydettiği bir arsa vardır. 

  Birleşmeden sonra unvan Y A.ş. şeklinde devam ediyor. Bu durumda iktisap tarihini 12.06.2009 yılı olarak mı kabul edip değerleme işlemi yapmalıyız?

  2009 Yılı baz alınması gerektiği görüşündeyiz.

  23.09.2021 tarihinde işletmede fiilen var olan fakat kayıtlarda olmayan emtia için 7326 kanuna göre stok düzeltme beyannamesi verdik. İşletme bilanço esasına göre defter tutmaktadır. Beyan edilen bu stok hangi tarih itibariyle kayda alınacak ve hangi dönem KDV ve ba formlarında bildirilecektir?

  İşlemler beyan tarihi itibari ile kayda alınır. (23/09) KDV ve B formuna Eylül dönemi için beyan verilir.

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

  7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

  (SERİ NO:1)

  7- Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali

   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.

  Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

   Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

   İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

  Örnek 2- (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/8/2021 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

   ________________________12/8/2021____________________________

  153 TİCARİ MALLAR                  40.000 TL

  191 İNDİRİLECEK KDV                3.600 TL

                         525 KAYDA ALINAN EMTİA                         40.000 TL

                                ÖZEL KARŞILIK HESABI  

                                (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)

                         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR             3.600 TL

                                (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

  __________________________    /   ______________________________

  Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 TL’nin altında olamayacaktır.

   Örnek 3- (B) A.Ş. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 60.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  _______________________________  /  _______________________________

  253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                               60.000 TL

  689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.                          5.400 TL

                                 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT                  60.000 TL

                                        ÖZEL KARŞILIK HESABI

                                        (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)

                                 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                          5.400 TL

                                        (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)

  ________________________________  / _______________________________

  Mükellef, söz konusu makine ve cihazlarını 31/12/2021 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce; satmadığı takdirde ise 31/12/2021 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır.

   ______________________________  /  ________________________________

  526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT       60.000 TL

         ÖZEL KARŞILIK HESABI                         

           (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)

                                  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                          60.000 TL

  _______________________________  /  _________________________________

   Mükellefin, örneğimizdeki makine ve cihazlarını peşin olarak 70.000 TL’ye satması hâlinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

  _____________________________  /  ________________________________

  100 KASA HESABI                                             82.600 TL

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                  60.000 TL

  253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR                   60.000 TL

  391 HESAPLANAN KDV                                      12.600 TL

  679 DİĞER OLAĞANDIŞI

                                                    GELİR VE KARLAR                                       70.000 TL

  _______________________________  /   _____________________________

   8- Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu

   7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır.

   Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here