Ana sayfa Vergi Brüt üzerinden anlaşılmış kira sözleşmelerine göre kiracı daha fazla kira ödemesi mi...

  Brüt üzerinden anlaşılmış kira sözleşmelerine göre kiracı daha fazla kira ödemesi mi yapmış olmaktadır?

  123
  0

  Mal sahibi kiracısı ile 30.06.2020 tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır. Kira sözleşmesi 01.07.2020 tarihinden başlamak üzere cari stopaj yasasına göre aylık 10.000 TL brüt  8.000 TL net şekilde tanzim edilmiştir. Temmuz kirasını ağustos ayında ödemiş 8.000 TL neti brütleştirerek 8.888 TL üzerinden %10 stopajı tevkif ederek 8.000 TL banka ödemesi yapmıştır. Mal sahibi ise kendisinin kirasının brüt 10.000TL olduğunu Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile %10 stopajın 10.00TL tevkif edilerek kiracıdan 9.000 ödemesi gerektiğini iddia etmektedir.Tarafların yasal ekonomik hakları dikkate alınması halinde nasıl olmalıdır?

  Sözleşme Brüt tutar olduğu için mal sahibinin düşüncesinin doğru olduğu görüşündeyiz.

  (Bu görüşün kanıtı; Kira sözleşmelerinde net belirtilmiş olsa da Damga vergisi matrahı Brüt tutar üzerinden hesaplanmaktadır.)

  Gelir vergisi mükellefi şahıs firması kiralamış olduğu işyerinin belli bir bölümünü alt kiracı konumunda kurumlar vergisi mükellefi bir şirkete kiraya vermek istiyor. Yapılacak sözleşme sonunda kendisi de kiracı konumunda olan şahıs firması sahibi, şirkete KDV’li fatura mı kesecek? 

  Alt kiracıdan elde edilen kira geliri GMSİ dır. Fatura düzenlenmez, KDV hesaplanmaz. 

  GV stopajı yapılır (31/12/2020 kadar %10) 

  Yıllık elde edilen kira geliri GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık GV beyannamesi ile GMSİ olarak beyan edilir.


  Gelir Vergisi Kanunu

  Toplama yapılmayan haller

  Madde 86

  Toplama yapılmayan haller

  Madde 86

  (4842 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003)

  – Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

  1. Tam mükellefiyette;

  a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (6327 sayılı kanunun 7.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 29.08.2012)(15) ve (16) numaralı bentlerinde(5) yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

  b) (7194 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019)Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil), (6)

  c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

  d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı(**) (310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 2.600 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

  2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.(***)

  (*)(Değişmeden önceki ibare)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber ücret dışındaki gelirleri için beyanname vermek zorunda olmayan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), 

   

  (**) (Değişmeden önceki şekli) (305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için 2.200 TL.) (302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 yılı için 1.800 TL.)(296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 1.600 TL.) (287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 1.500 TL.) (284 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için 1.390 TL.) (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 1.290 TL.) (278 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için 1.170 TL.) (2004/8295 sayılı BKK ile 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 800 YTL. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 29.12.2004(x), 2005/9826 sayılı B.K.K. ile 875 YTL.Geçerlilik; 01.01.2006) (259 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 900 YTL.)(266 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 960 YTL.)

  (x)2003/6578 sayılı B.K.K.ile 750.000.000 lira

  (***)(Değişmeden önceki şekli)

  Beyanname verilmeyen haller

  MADDE 86 _ (4369 sayılı Kanunun 45’inci maddesiyle, başlığı ile birlikte 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere değişen madde. Yürürlük; 29.07.1998) Aşağıda yazılı hallerde yıllık beyanname verilmez:

  1. Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir (yabancı memleketlerde elde edilenler hariç) sadece:

  a) (4444 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen bent. Geçerlilik; 1/1/1999; Yürürlük; 14/8/1999) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden; (x)

  b) (4444 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan bent. Geçerlilik; 1/1/1999; Yürürlük; 14/8/1999)(xx)

  c) (4697 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 7.10.2001) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratları ile tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kâr paylarından;(xxx)

  d) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından;

  e) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan;

  f) Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarından;

  g) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından;

  İbaret ise.

  2. Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece:

  a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından;

  b) Diğer kazanç ve iratlardan;

  c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından;

  İbaret ise.

  Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de 1 ve 2 numaralı bentlerde belirtilen gelirler beyannameye ithal edilmez.(xxxx)

  (x) (Değişmeden önceki şekli) Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden;

  (xx) (Kaldırılmadan önceki şekli) b) Birden fazla işverenden alınan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve yıllık gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan ücretlerden;

  (xxx) (Değişmeden önceki şekli) (4444 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu kanuna eklenen Geçici 55’inci madde hükmüne göre yürürlüğü 31.12.2002 tarihine kadar ertelenen bent.) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar paylarından;

  (xxxx) (Değişmeden önceki şekli)

  Toplama yapılmayan haller

  MADDE 86 _(3946 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez.

  1. Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece;

  a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları toplamı 225 milyon lirayı (97/10351 sayılı B.K.K. ile 2.250.000.000.-TL) aşan hizmet erbabının ücretleri hariç),(+)

  b) Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safi tutarları toplamı 225 milyon lirayı (2.250.000.000.-TL) aşmayan, arızı serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ve vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylarından,(+)

  c) Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticari ve mesleki kazançlardan,

  d) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise.

  2. Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece;

  a) Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından,

  b) Değer artışı kazançları veya arızi kazançlardan,

  c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise.

  (+) Önceki hadler için 94/6300, 95/7593 ve 96/8955 sayılı B.K.K.’larına bakınız.

  (5) (6327 sayılı kanununla değişmeden önceki şekli)(15) numaralı bendinde

  (6) Değişmeden önceki şekli :Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),

   


  Kaynak: İSMMMO, Gelir Vergisi Kanunu, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here