18.7 C
İstanbul
Cumartesi, 30 Eylül 2023 3:09
Ana sayfa Etiketler Vergi

Etiket: vergi

18 Yaşından küçük çocukların elde ettiği gelirlerin beyannamesi kimin adına verilecek?

0
Menkul sermaye iradı elde eden aile bireylerinin (eş ve çocuk) beyanname verip vermeyeceği, aile bireylerinin her birinin, kendi nam ve hesaplarına elde ettikleri gelirleri önceki bölümlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirmeleri ile belirlenecektir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri menkul kıymet kazançları...

0
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir.

2022 Yılında Elde Edilen Kar Payları Hangi Halde Vergiye Tabi Tutulacaktır?

0
Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 70.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenir?

0
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz  aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığı yapılacak ödemeler üzerinden...

0
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu  maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif  suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup, aynı  Kanunun      94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben  yaptığı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi  tutulacak ödemeler belirtilmiştir.

Vergi cezası için he dava açıp hem de uzlaşma talebinde bulunulabilir...

0
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir.

Vergi borçlarında tahsil zamanaşımı süresi kaç yıldır?

0
Adli ve idari para cezalarına ait özel kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri saklı kalmak şartıyla 6183 sayılı Kanun kapsamına giren bütün amme alacakları için tahsil zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Hangi Varlıklar İçin Yeniden Değerleme Yapılabilir?

0
1/1/2022 tarihinden itibaren, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönem sonları itibarıyla aktife kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler bakımından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında yazılı istisnalar hariç, söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir.

Binek aracını işyeri kapatmadan kayıtlardan çıkartmak

0
Mükellef İkinci el araç ticareti yapmıyorsa aktifindeki binek araç için düzenleyeceği faturada %1 KDV hesaplar

Emekliliğe hak kazanacak kişinin ay içinde çıkışı yapılıp, MUHSGK Beyanı Verilebilir...

0
Emeklilikte eylül ayı bitmeden ve sadece 1 kişi ile MUHSGK verebiliyor muyuz?