13.2 C
Istanbul
Cuma, 13 Aralık 2019 14:07
Ana sayfa Etiketler Vergi

Etiket: vergi

Yangın sigortası vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. Yangın Sigortası Vergisini, sigorta...

Arazi vergisinin tarh ve tahakkuku kimin tarafından nasıl yapılır?

Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, 33 üncü...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyanı ve ödemesi nasıl yapılır?

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile...

Arazi vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve biter?

Arazi vergisi mükellefiyeti; a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahı ve oranı nasıl hesaplanır?

Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi,...

Arazi vergisinin matrahı nedir ve oranı nasıl hesaplanır?

Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinden istisna olan tüketimler hangileridir?

Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon,...

Arazi vergisinden istisna olan haller nelerdir?

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini...

Arazi vergisinden geçici olarak muaf olan araziler hangileridir?

Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50...