Ana sayfa Muhasebe Basit usul defter-beyan sistemine başvuru süresi 30 Eylül 2018 tarihine uzatıldı

Basit usul defter-beyan sistemine başvuru süresi 30 Eylül 2018 tarihine uzatıldı

13738
0

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU VE İLK İKİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve başvuru ile ilk dönem kayıt tarihleri için geçiş dönemi öngörülmüştü.

499 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile basit usule tabi mükelleflerin;
•Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30/6/2018 tarihine kadar yapmaları gereken başvuru tarihi,30/9/2018 tarihine,

•30/4/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlarını 31/7/2018 tarihine kadar yapabilmelerine ilişkin süre, 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkinkayıtları için 31/10/2018 tarihine ertelenmiştir.

17 Aralık 2017 tarihlive 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile

•Serbest meslek erbabı ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 1 Ocak 2018
•İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu getirilmişti.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017)kadar (bugün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmekteydi.

Tebliğin Geçici 1’nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecekti.

Tebliğin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Geçiş dönemine ilişkin olarak Tebliğin Geçici 2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecekti.

Bu kapsamda 29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 499 sıra No’lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile 486 sıra No.luT ebliğde değişiklik yapılarak basit usule tabi mükelleflerin başvuru ve defter kayıt tarihleri değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler düzenlemelerin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir

Düzenlemenin Önceki Hali
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin 16’ncı maddesi kapsamında 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018tarihine kadar yapılabilecekti.
GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Tebliğin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir

Tebliğ Değişikliği
MADDE 1 –17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nın geçici 1’inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 –Aynı Tebliğin geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Bu Tebliğin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin 16’ncı maddesi kapsamında 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
MADDE 2 –Aynı Tebliğin geçici 2’ncimaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Bu Tebliğin7’ncimaddesininüçüncüfıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin30/4/2018ve 31/7/2018 tarihine kadarkaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.

Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin,
•Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30/6/2018 tarihine kadar yapmaları gereken başvuru tarihi 30/9/2018 tarihine,
30/4/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlarını 31/7/2018 tarihine kadar yapabilmelerine ilişkin süre 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtları için 31/10/2018 tarihine,ertelenmiştir.


Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu (versiyon 1.1) için tıklayınız.

2018 Yılında Sistemi Kimler Kullanacak Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Alt Kullanıcı Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama Kılavuzu için tıklayınız.

Bilanço Usulune Tabi Defter Sorgulama Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usulden İşletme Hesabı Esasına Geçenlerin Onay Ekranları Kılavuzu tıklayınız.

Meslek Odası Ekranları ve İşlemleri Kılavuzu tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatlarını Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.


Kaynak: Türmob – Mevzuat Sirküleri – 29.05.2018/93-2
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Basit Usul Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kayıtları Nasıl Tutulmaktadır?

 

 

Defter Beyan Sistemi Tebliği – VUK-486

Defter Beyan Sistemi Nasıl Çalışır?

Defter Beyan Sistemine Başvuru Nasıl Yapılır?

İşletme Defteri için Defter-Beyan Sistemi Başvurusu başladı – 28.9.2018

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar Nedir?

Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

Defter beyan sisteminde stopajlı ödemeler için güncelleme yapıldı – 25.9.2018

Defter Beyan Sistemi Telefon Faturası Gideri Ekleme

Defter Beyan Sistemi Sabit Kıymet Satış Karı

Defter – Beyan Sistemi Sıfır Km Binek Otomobil Alış Kaydı Nasıl Yapılır ?

Defter – Beyan Sistemi KOBI Desteklerine Ait Gelir Kaydı Girme Nasıl Yapılır ?

Defter – Beyan Sistemi Mukellef Ekleme ve Mükellef Yönetimi Nedir?

Defter – Beyan Sistemi Meslek Odaları Üye Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Defter – Beyan Sistemi Meslek Odaları Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Girişi Nasıl Yapılır?

Defter – Beyan Sistemi Genel Tanıtım ve Üye Seçimi ( Meslek Odalari ) Nedir?

Defter – Beyan Sistemi Dönem Başı Emtia Mevcudu Kaydı Nasıl Yapılır ?

Defter – Beyan Sistemi Defterler Arası Geçiş ( Smk ve İşletme Defterleri Arası Geçiş )

Defter – Beyan Sistemi Defter Ekleme ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Defter – Beyan Sistemi Basit Usul Gün Sonu Hasılatı Ekleme Nasıl Yapılır?

Defter – Beyan Sistemi Basit Usul Çoklu Belge Girişi Nasıl Yapılır?

Defter – Beyan Sistemi Basit Usul Belge Ekleme Güncelleme Silme İslemleri Nasıl Yapılır?

Defter – Beyan Sistemi Basit Usul Çoklu Belge Girişi Nedir?

Defter – Beyan Sistemi Geçici Vergi Beyannamesi Oluşturma Nasıl Yapılır?

Defter- Beyan Sistemi Alınan Malların İadesi Nasıl Yapılır ?

Defter- Beyan Sistemi Satılan Malların İadesi Nasıl Yapılılır?

Defter- Beyan Sistemi Alt Kullanıcı Şifre Değiştirme ve Alt Kullanıcı Silme Nedir?

Defter- Beyan Sistemi Belge İçerisinde Satır Kopyalama nasıl yapılır?

Defter- Beyan Sistemi Damga Vergisi Defteri ve Damga Vergisi Beyannamesi Oluşturma

 

 

Kimler Basit Usule Göre Mükellef Olabilir?

 

Para Öderken veya Alırken Dikkat!

Engellilik İndirimi Nedir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here