Ana sayfa Çalışma Hayatı Kimler Basit Usule Göre Mükellef Olabilir?

  Kimler Basit Usule Göre Mükellef Olabilir?

  3211
  0

  Avantajları Nelerdir?
  Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine göre; Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.
  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde yazılı faaliyetlerde bulunanlar, Kanunda belirtilen şartları taşısalar dahi basit usulde vergilendirmeden yararlanamazlar.

  • BASİT USULE TABİ OLMANIN AVANTAJLARI

  Basit usulde vergilendirilmede;
  – Defter tutulmaz.
  – İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler.
  – Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
  – Geçici vergi ödenmez.
  – Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.
  – Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
  – Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
  – 31.12.2014 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanları bulunmaktadır.

  * Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcıhairdressing-1516345 işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

  • BASİT USULDE VERGİLENMENİN GENEL ŞARTLARI

  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamalıdır:
  – Büyükşehir belediye sınırları içinde 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren 6.500-TL,
  – Diğer yerlerde 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren 4.300-TL.
  Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi  olmamak.
  Yukarıda yer alan, (2) ve (3) numaralı bent hükümleri, öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

    • BASİT USULDE VERGİLENMENİN ÖZEL ŞARTLARI

  Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
  -01.01.2017 tarihinden itibaren 90.000-TL aşmaması

  VEYA

  yıllık satışları tutarının;
  -01.01.2017 tarihinden itibaren 130.000-TL aşmaması

  (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
  -01.01.2017 tarihinden itibaren 43.000 TL’yi aşmaması.

  (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
  -01.01.2017 tarihinden itibaren 90.000-TL’yi aşmaması.

  pistol-816163

   

  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Anılan maddelerin ticaretini yapanların 2015 yılında basit usulden yararlanmaları için belirlenen hadler 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde yayımlanmıştır.

  Tarih: 5 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here