Ana sayfa Çalışma Hayatı Ücretsiz izinde geçen süreler yıllık izin süresi hakkı hesabında dikkate alınır mı?

  Ücretsiz izinde geçen süreler yıllık izin süresi hakkı hesabında dikkate alınır mı?

  129
  0

  1 yıldan beri pandemi ücretsiz izinde olan personelin yıllık izin hakkı olur mu? 

  İş Kanunu uyarınca, kısa çalışmada geçen süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır. 

  Yargıtay kararlarına göre, kısa çalışmadaki süreler kıdem tazminatı hesabında da dikkate alınmaktadır.

  Şirket ortağı Bağ-Kurlu emeklilik için prim gün sayısını doldurdu ve yaşı bekliyor. Yaklaşık 11 ayı kaldı. Bu 11 ayı beklerken yine Bağ -Kur primi ödeme zorunluluğu var mıdır?

  İşyerini kapanmamış ya da ortaklıktan çıkmamışsa bağ kur borcu devam edecektir.

  Yeni kurulacak limited şirketin kurucu ortaklardan biri şirkette müdür olacaktır. Ama başka yerde sigortalı da çalışmaktadır. 

  *Şirket kurulduğu zaman 4’a sigortalılığı devam ederken bağkura geçmesi gerekmekte midir? 

  *4’a sigortalılığı ara vermediği sürece devam eder mi? 

  *Kurucu ortakların kesin olarak bağ- kur lu mu olması gerekmektedir?

  1. Kişi başka işyerinde sigortalı ise sigortası kesintiye uğrayıncaya kadar devam edecektir. 
  2. Evet 
  3. Yönetim kurulunda olan anonim şirket ortağının kendi şirketindeki sigortalılık durumunu 1.10.2008 tarihinden öncesi ve 1.10.2008 tarihinden sonrası olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’un 53. maddesine göre; kanunun 4. Maddesi (b) bendi (Bağ-kur) kapsamında zorunlu sigortalı olarak sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, hizmet akdi ile (4-a kapsamında) sigortalı bildirilemezler. 

  Bu açıklamaya göre 1.10.2008 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden yönetim kurulu üyesi olan anonim şirket ortakları zorunlu olarak kanunun 4. Maddesi (b) bendi kapsamında sigortalı olacakları için bu işyerlerinden kanunun 4. Maddesi (a) bendi kapsamında (Ssk sigortalısı olarak) bildirilmeleri mümkün değildir. Ancak anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olan ortakları kendi işyerlerinden kanunun 4. Maddesi (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmeye 1.10.2008 tarihinden önce başlanmış ise, (kazanılmış hakların korunması açısından) bu sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar önce başlayan sigortalılık devam ettirilir. Yani eski adıyla ssk sigortalılığı devam ettirilir.

  Tek ortaklı anonim şirkette bu tek ortağın vekaletiyle dışarıdan birisi genel müdür olabilir mi?

  Bilindiği üzere, anonim şirketler yönetim kurulları aracılığıyla yönetilir ve temsil olunur. 

  Ancak, yönetim kurulları bir kısım yetkilerini yönetim kurulu üyelerinden bazılarına devredebileceği gibi yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere de devredebileceklerdir. 

  İster yeni TTK, ister 6183 sayılı Kanun, isterse VUK 359 kapsamındaki sorumluluk bakımından yönetim kurulu üyesi olmayıp dışarıdan atanan kanuni temsilci olan müdürler ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilen müdürlerin sorumlulukları aynıdır. Sosyal güvenlik statüsü 4’a dır.

  A.Ş.’lerde Yönetim Kurulunun ve Ltd.Şti.’de Müdürlerin Devredilemez Görev ve Yetkileri Nelerdir?

  Anonim şirket Yönetim Kurulunun ve Limited Şirketlerde Müdürlerin devredilemez – vazgeçilemez görev ve yetkileri;

  1- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi,

  2- Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi,

  3- Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması,

  4- Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi,

  5- Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimin komitesinin kurulması,

  6- Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,

  7- Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,

  8- Şirketin borcuna batık olması halinde durumun mahkemeye bildirilmesi,

  9- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları (yönetim kurulu için)

  10- Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi (yönetim kurulu için) dir.

  2 ortaklı kurulacak A.Ş.’de iki ortak da ayrı ayrı temsil ve imza yetkilisi olabilir mi?

  Anonim Şirketleri Yönetim kurulu yönetir ve temsil eder. Bu çerçevede iki ortak yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi ve şirketi temsil etmesine engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Ultra vires yasağı kalktığından dolayı mükellefler tescil edilen faaliyet türleri dışında bir iş yapmaları halinde bu durumu ticaret sicile veya vergi dairesine bildirim yükümlülüğü var mıdır?

  Kanun esas mukavelede yer almayan bir faaliyet yapılması halinde doğacak zararlardan sözleşmede yazılıymış gibi mes’uliyet yüklemektedir. Bunun dışında Ticaret sicile veya Odaya bildirim gerekli değildir.

  Anonim şirketlerde yönetim kurulu değiştiğinde yerine gelecek yönetim kurulu için genel kurula gerek var mı?

  Yönetim Kurulunun seçilmesi veya görevden alınması genel kurulun devredilemez görevlerindendir. Ancak mevcut yönetim kurulu üyesi istifalarında toplantı ve karar nisabını etkilemeyen sayının olması halinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici üye kalan Yönetim Kurulu üyelerince atanır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here