Ana sayfa Vergi Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV var...

Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV var mı?

360
0

Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV var mı?

KONU

Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV İstisnası HK

 SORU

diplomatik istisna kartı sahibi BM Dünya Programı Temsilcisinin, şirketinizin arsasını garaj olarak kiraladığını, garaj için güvenlik hizmeti aldığını, Türkiye’nin başka yerlerinden Türk araçlarıyla mühürlü olarak sevk edilen malların bahse konu garajda gümrük memurları nezaretinde mührünün sökülerek Suriye uyruklu araçlara aktarılması işinin tarafınıza yaptırıldığını belirterek, araçtan araca yük aktarma (işgücü) hizmetinin diplomatik istisna kartı kapsamında KDV’den muaf olup olmayacağı konusunda Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

 CEVAP


Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kuruluş adına Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi”nde yük aktarma hizmetinin bulunması şartıyla adı geçen temsilciliğe yapılan yük aktarma hizmetinin KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 35672403-010[130-01-2016]-22 29/04/2016
Konu : Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılan Yük Aktarma (İşgücü) Hizmetinde KDV İstisnası HK

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; diplomatik istisna kartı sahibi BM Dünya Programı Temsilcisinin, şirketinizin arsasını garaj olarak kiraladığını, garaj için güvenlik hizmeti aldığını, Türkiye’nin başka yerlerinden Türk araçlarıyla mühürlü olarak sevk edilen malların bahse konu garajda gümrük memurları nezaretinde mührünün sökülerek Suriye uyruklu araçlara aktarılması işinin tarafınıza yaptırıldığını belirterek, araçtan araca yük aktarma (işgücü) hizmetinin diplomatik istisna kartı kapsamında KDV’den muaf olup olmayacağı konusunda Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 15/1-b maddesinde, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/Ç” bölümünün “2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna” alt bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun (15/1-b) maddesine göre, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.

            İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas itibarıyla, vergi bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardaki hükümlere göre belirlenir.

            Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi verilir.

            Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

            Uluslararası kuruluşlar adına düzenlenmesi gereken faturada, kuruluşun adı, adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ve uluslararası kuruluş adına alım yapanın bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir.

            Söz konusu belgede uluslararası kuruluş adına alım yapmaya yetkili olduğu belirtilenler dışındakilere istisna kapsamında satış yapılmaz. Ayrıca, istisnadan yararlanmak isteyen kuruluşların uluslararası bir temsilcisi niteliğinde olmayıp sadece söz konusu kuruluşların bir üyesi niteliğinde olmaları durumunda da istisna uygulanmaz.

            Takrir yöntemi uygulanan teslimler için yukarıdaki açıklamalar geçerli değildir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

01.08.2003 tarihli ve 4972 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma” 01.06.2006 tarih ve 5516 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşma Eki ile revize edilmiştir.

Bahsi geçen Anlaşmanın “Nakil ve İletişim” başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü bendinde; “DGP tarafından Türkiye’deki kaynaklardan satın alınan mallar ve hizmetler KDV ve Özel Tüketim Vergilerinden muaf olacaklardır. Bu gibi vergi muafiyetleri sadece insani faaliyetler ile ilişkili mallara ve hizmetlere uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kuruluş adına Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi”nde yük aktarma hizmetinin bulunması şartıyla adı geçen temsilciliğe yapılan yük aktarma hizmetinin KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

Cpap bpap maskeleri ile hasta solunum devresinin KDV oranı nedir?

Belediyeye yapılan konut ve işyerlerine ilişkin inşaat taahhüt işinde KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here