Ana sayfa Duyurular Yetkili Müesseseler Grup Seçim İzni Hakkında Duyuru

Yetkili Müesseseler Grup Seçim İzni Hakkında Duyuru

81
0

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Grup Seçim İznine İlişkin Son Duyuru (2019/YM-11)

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a İlişkin
(2018-32/45 sayılı Tebliğ) Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesine göre; Bakanlıkça faaliyet izni
verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler,
1/1/2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 1/7/2019 tarihine kadar 6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

Diğer taraftan, 04.12.2018 tarihinde “Yetkili Müesseselerin A ya da B Grubu Seçim
Süreçlerine İlişkin Hatırlatma Duyurusu (2018/YM-5)”, 08.04.2019 tarihinde “Grup Seçim
İzni Başvurularının Tamamlanmasına İlişkin Duyuru (2019/YM-7)” ve son olarak 13.05.2019 tarihinde “Grup Seçim İzni Başvurularının Tamamlanmasına İlişkin Duyuru (2019/YM-10)” yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, bahsi geçen duyurularda Tebliğ’in 6, 7 ve 9 uncu maddelerinde
öngörülen şartların en geç 1/7/2019 tarihine kadar yerine getirilerek YMBS üzerinden “A ya da B Grup Seçim İzni” başvurusunun tamamlaması gerektiği vurgulanmıştır.
Ancak, YMBS kayıtlarının tetkiki neticesinde, söz konusu sürenin sona ermesine 20
gün kalmasına karşın halen yaklaşık 500 firmanın ilgili süreçleri başlatmadığı anlaşılmaktadır.

Firma yetkililerinin Bakanlığımız çalışanlarının iş yükünü de göz önüne alması ve tek
başvurmayan firmanın kendi firmaları olmadığının bilincinde olarak en kısa süre içerisinde
başvuru süreçlerini başlatmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımıza YMBS üzerinden gönderilen Grup Seçim İzni başvuruları
Tebliğ’in 6, 7 ve 9 uncu maddelerinde öngörülen şartların sağlandığına ilişkin tevsik edici
belgelerin eklenmesi ve Bakanlığımızca kabul edilmesiyle tamamlanabilecek olup, söz
konusu tevsik edici belgelere ortakların taşıması gereken şartları tevsik eden belgeler de
dahildir.

Ayrıca, 13.05.2019 tarihinde “Grup Seçim İzni Başvurularının Tamamlanmasına
İlişkin Duyuru (2019/YM-10)”da 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de belirtilen 90 günlük ek sürenin sadece sermaye şartının sağlanması ve bloke hesabı/teminat mektubu ile ilgili konularda verilebileceği belirtilerek, bu hususlar dışındaki tüm şartların 01/07/2019 tarihine kadar tamamlanması, Bakanlığımıza tevsik edilmesi ve ek süre talep edecek şirketler tarafından ise 01.07.2019 tarihinden önce Bakanlığımıza başvuru yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, süre uzatım talebi için diğer şartların mutlaka sağlanması gerekmekte olup, 01.07.2019 tarihinden kısa süre önce gönderilen ve gerekli diğer şartları sağladığını tevsik edemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla süreçlerin 01.07.2019 tarihine kadar bahsi geçen duyurular ile bu
duyuruda belirtildiği şekilde yapılmaması durumunda anılan Tebliğ’in açık hükümleri
doğrultusunda işlem yapılacak ve herhangi bir mesuliyet kabul edilmeyecektir. 01.07.2019
tarihinden sonra Tebliğ’de ve duyurularda belirtilen hükümleri yerine getirmeyen yetkili
müesseselerin “Yetkili Müessese Faaliyet İzni” 2018-32/45 sayılı Tebliğ uyarınca hiç bir
uyarıya gerek olmaksızın iptal edilecektir.

Son olarak, “Yetkili Müessese Faaliyet İzni” iptal edilen yetkili müesseselerin izin
iptali hususunun kendilerine tebliğini müteakip 1 iş günü içerisinde “Yetkili Müessese
Faaliyet İzin Belgesi”ni Bakanlığımıza göndermesi gerekmekte olup, İzin Belgesini
göndermeyen veya faaliyetine devam eden firmalar hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunulması gerekçesiyle 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası verilmek üzere Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulması ve firmaların bulunduğu Valiliklere iş yerlerinin sürekli olarak kapatılması talimatının verilmesi söz konusu olacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

 


Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here