Ana sayfa Şirketler Teknogirişim Sermaye Desteği Programında Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?

Teknogirişim Sermaye Desteği Programında Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?

1429
0

Desteklenen gider kalemleri;
Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında iş planının gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir. Bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır.

1- Personel giderleri,
1.1- Program kapsamında desteklenen iş planı faaliyetlerinde görevli personelin giderleri, dönemsel AGY312 kapsamında kuruluş tarafından ortalama aylık maliyetiyle beyan edilir. Personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücret, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir. Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır;
1.1.1- Doktora derecesine sahip personele ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 7 katı, 7/26
1.1.2- Lisans ve yüksek lisans mezunu personele, lisans mezuniyet tarihinden itibaren iş planı başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla ise ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı, 48 aydan az ise en fazla 3 katı,
1.1.3- Ön lisans mezunları ile lise ve altı eğitim düzeyine sahip personele, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 2 katı.
1.1.4- İlgili dönemde beyan edilen personelin ortalama aylık maliyetinin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendindeki sınırlamaların altında olduğu durumlarda, beyan edilen personele ait ortalama aylık maliyeti, desteklemeye esas harcama kapsamının belirlenmesinde dikkate alınır.
1.1.5- 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Kanunda yer alan Gelir vergisi stopajı teşviki ile Sigorta primi desteği ve 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası çerçevesinde kuruluşların Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli için sağlanan destek, teşvik ve istisnalar proje personel maliyetine dâhil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez. Proje kapsamında, destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar düşülmeden TÜBİTAK’a beyanda bulunulur. Destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda ise, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar, faydalanılmış gibi hesaplanarak bulunan tutar düşüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulur.
1.1.6- Personelin eğitim durumunun destek süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre ortalama aylık maliyete uygulanan sınırlama değiştirilir.
1.1.7- Bu maddenin birinci fıkrasının 1 bendinin 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3 alt bentlerinde belirtilen personel ücretlerinin sınırlandırılmasında uygulanan asgari ücret katları Bilim Kurulu kararıyla arttırılabilir.
1.1.8- Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanı kuruluş ortaklarının projedeki çalışma süresine bakılmaksızın, program kapsamında ilgili dönemde çalıştıkları her ay için kuruluşa bir brüt asgari ücret kadar personel desteği verilir.

2- İş planı faaliyetlerinde görev alacak personele ait seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

3- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

4- Malzeme ve sarf giderleri,

5- Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,
5.1- Desteklenen proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır. 

Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemlerinde geçerli ücret tarifesi üzerinden yeminli mali müşavir ücretleri hizmet alım giderleri desteklenir.

Aşama 2 kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kuruluşun, teknik, ticari ve idari konularda yönlendirilmesi amacıyla kuruluşa rehber desteği sağlanabilir. Rehber kuruluşun talebi üzerine TEYDEB tarafından atanır. 8/26

Aşama 3 kapsamında desteklenen projelere yönelik harcama ve giderler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Kaynak: TÜBİTAK (07.03.2015 – 239 sayılı Toplantı)

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here