Ana sayfa SGK Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklı Duruma Düşenler İçin Telafi Edici...

  Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklı Duruma Düşenler İçin Telafi Edici Yeni Haklar Getirildi!

  1385
  0

  1 NİSAN’DAN ÖNCE YASAKLI DURUMA DÜŞENLERİN YASAKLARI KALDIRILIYOR!!!
  İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında 01.04.2017 tarihinden itibaren teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma koşulları yeniden belirlenmiş olup, buna ilişkin yasal düzenlemelerin usul ve esasları 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi ve 11.04.2017 tarihinde yayınlanan 2017-18 sayılı SGK Genelgelerinde açıklanmıştır.

  1- YAPILAN KONTROLLER NETİCESİNDE ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİ SİGORTALI OLARAK BİLDİRMEYEN İŞYERLERİ İÇİN 1 YIL İÇİN İNDİRİM VE TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAYACAKLAR.
  SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olması halinde, tespitin yapıldığı işyerleri için söz konusu fiillere ilişkin;
  5510 sayılı Kanun’un 81.md/1.fıkra (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirim,
  5510 sayılı Kanun’un 81.mad./1.fıkra (i) bendinde yer alan yurtdışına götürülen işçilere yönelik GSS beş puanlık indirim,
  5510 sayılı Kanun’un 81 mad./ 2. fıkrasında yer alan 51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirim
  5510 sayılı Kanun’un Ek 2.maddesinde yer alan yatırımlarda devlet yardımı hakkında kararlar kapsamında teşvik,
  4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik,
  4447 sayılı Kanun’un geçici 15. maddesinde yer alan işbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamına yönelik teşvik tutarlarından
  5510 sayılı Kanun’un Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilk tespitte bir ay, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için
  birer yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacaktır.

  2- YASAKLAMAYA ESAS SİGORTALI SAYISI TESPİT EDİLMESİ VERİLEN AYLIK PRİM BİLDİRGESİ VE MUHTASAR BEYANNAMELERİ KONTROL EDİLEREK YAPILACAK.
  Denetim ve kontrolle ilgili memurların yaptığı tespite ilişkin tutanağın düzenlendiği aya,
  Mahkeme kararının kesinleştiği aya,
  Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların SGK’ ya intikal ettiği aya,
  2.1- SGK’ ya verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
  2.2- İlgili ayda aynı sigortalıya ilişkin tekraren yapılan bildirimler (Birden fazla işe giriş ve çıkış) dikkate alınmayacaktır.
  2.3- İlgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar, hesaplamaya dahil edilecektir.
  2.4- Asıl veya alt işverenlerce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  2.5- Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen her işyeri bazında ayrı ayrı hesaplanacaktır.
  2.6- Toplam sigortalı sayısı hesaplanıp yasaklamanın sisteme girilmesinin ardından, nedeni ne olursa olsun asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, teşvikten yasaklanan işyeri için yasaklamaya esas toplam sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

  *** Ancak aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

  3- YASAKLAMA KAPSAMINA GİRDİĞİ TESPİT EDİLEN İŞYERLERİNİN ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI BİLDİRMEMELERİ VEYA FİİLEN ÇALIŞTIRILMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE İLK TESPİTTE 1 AY SÜREYLE SİGORTA PRİM TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDEN YARARLANDIRILMAYACAKTIR.
  3.1- İlk tespitte 1 ay süreyle,
  3.2- İlk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için tespit tarihini takip eden aybaşı itibariyle birer yıl süreyle, belirtilen sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmayacaktır. 

  4- MAHKEME KARARINA İSTİNADEN ALT İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI BİLDİRMEMELERİ YA DA FİİLEN ÇALIŞMAMALARI DURUMUNDA HEM ALT İŞVEREN HEM DE ASIL İŞVEREN İLK TESPİTTE 1 AY SÜREYLE SİGORTA PRİM TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDEN YARARLANDIRILMAYACAKTIR.
  4.1- Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,
  4.2- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren,
  ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

  5- 01.04.2017 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİ SİGORTALI BİLDİRMEYEN VE TEŞVİKLERDEN BİR YILLIK YASAKLAMA ALAN İŞYERLERİ İÇİN YASAKLAMA 2017/NİSAN AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDEN İTİBAREN KALDIRILACAKTIR.
  01.04.2017 tarihinde yasaklamaya esas olan tespit, 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ilk tespit sayıldığından, bu ilk tespit tarihinden sonraki üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama yapılacaktır.

  6-  01.04.2017 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİ SİGORTALI BİLDİRMEYEN VE TEŞVİKLERDEN BİR YILLIK YASAKLAMA ALIP DA YASAKLAMA YAPILMAMIŞ İŞYERLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
  Yeniden yapılacak tespit sonucunda, işyerinin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda 01.04.2017 tarihinden önce düzenlenen;
  6.1- Tutanak tarihini
  6.2- Mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini
  6.3- Resmi kurum ve kuruluşlardan
  alınan yazıların SGK’ ya intikal tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay süreyle geriye yönelik yasaklama işlemi yapılacaktır.

  7- 01.04.2017 TARİHİNE KADAR 1 YILLIK YASAKLAMA İŞLEMİ YAPILMAMIŞ VE YASAKLAMA YAPILMIŞ HALİ İLE 1 YIL YASAK SÜRESİNİ DOLDURAN İŞYERLERİ İLK TESPİT TARİHİNE GÖRE TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
  7.1-
  2017/Nisan ayından önce sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılmayacağından üç yıllık süre de başlatılmayacaktır.
  7.2- 2017/Nisan ayı ve sonrasında sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılacak olup, üç yıllık süre yasaklama kapsamına giren ilk tespit tarihinden itibaren başlatılacaktır. 

  SGK Genelgesi 2017/18 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama tam metni için tıklayınız.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here