Ana sayfa Muhasebe Serbest Bölgeye Verilen Hizmetler KDV’ye Tabi Midir?

  Serbest Bölgeye Verilen Hizmetler KDV’ye Tabi Midir?

  Türkiye'deki bir şirket Serbest Bölgedeki bir şirkete hizmet verirse bu faturada KDV hesaplanacak mı?

  55
  0

  Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez

  Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

  1. İstisnanın Kapsamı

  3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan
  fason hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason
  hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılabilmesi için;
  – Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması,
  – Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması,
  şartları birlikte gerçekleşmelidir.

  Ayrıca, söz konusu şartlara ilaveten, ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden
  gönderilmesi ve fason hizmete konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olması gerekir.

  Bu istisna uygulamasında fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının
  devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade eder.

  Buna göre, serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurtiçinde bulunan
  işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir.

  Fason hizmetler dışında, Türkiye’den bu bölgelerde faaliyet gösterenlere yapılan hizmetler
  3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde KDV’ye tabidir.

  2. İstisnanın Beyanı

  Serbest bölgelere yapılan fason hizmetlere yönelik istisna, fason hizmetin tamamlanmış ve
  serbest bölgedeki müşteriye faturanın düzenlenmiş olması şartıyla, fason hizmete konu malın gümrük bölgesinden çıkarak serbest bölgeye vasıl olduğu vergilendirme döneminde (gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belgede malın serbest bölgeye vasıl olduğunu gösteren tarihi içine alan dönemde) uygulanır ve bu vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilir.

  Fason hizmet faturasının malın serbest bölgeye vasıl olduğu dönemden önceki dönemde
  düzenlenmiş olması istisnanın fatura tarihini içine alan dönemde beyanını gerektirmez.

  Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”
  kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 316 kod numaralı satır
  kullanılmak suretiyle yapılır. Bu işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesinin istenmemesi halinde, “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılır.

  3. İstisnanın Tevsiki

  Serbest bölgelere yapılan fason hizmetler, fason hizmete konu malın serbest bölgeden
  yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge ve fason hizmete ilişkin olarak serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen satış faturaları ile tevsik edilir. Bunlar (iade talep edilsin edilmesin), istisnanın beyan edildiği beyannamenin verilme süresine kadar bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

  Gümrük beyannamesi veya yerine geçen belgenin onaylı örneği ibraz edilebileceği gibi,
  bunların bilgilerini ihtiva eden bir liste de verilebilir. Aynı şekilde tevsik için satış faturaları  veya fotokopisi yerine satış faturalarına ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı bir listenin ibrazı da mümkündür.

  Faturanın, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinden önce düzenlenmiş olması kaydıyla, beyannamenin açılma tarihinden sonra düzenlenmiş olması istisna uygulamasına engel teşkil etmez.

  4. İade

  Serbest bölgelere verilen fason hizmet ihracından kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki
  belgeler aranır:
  – Standart iade talep dilekçesi
  – Fason hizmet faturaları veya listesi
  – Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye
  gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği

  – Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
  – Yüklenilen KDV listesi
  – İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

  4.1. Mahsuben İade

  Mükelleflerin serbest bölgelere verdiği fason hizmet ihracından kaynaklanan mahsuben
  iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

  4.2. Nakden İade

  Mükelleflerin serbest bölgelere verdiği fason hizmet ihracından kaynaklanan ve 5.000
  TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

   


  Kaynak: KDV Genel Uygulama Tebliği
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here