Ana Sayfa Muhasebe %5’lik Vergi İndirimi İçin Yapılacak Muhasebe Kaydı Örneği

  %5’lik Vergi İndirimi İçin Yapılacak Muhasebe Kaydı Örneği

  % 5 oranındaki indirim; Geçici Vergi Beyannamesi üzerinden mahsup edilmeyecek. Dilekçe ile “GİB İnternet vergi dairesi GEKSİS” sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir.

  1
  0

  370 Hesapta, indirilen %5 vergi için karşı hesap ne kullanılacak?

  370 ve 371 hesapların işleyişini incelemenizi tavsiye ederiz.

  370 ve 371 hesaplar öncesi 690-692-691ve 193 kayıtlarının da yapılmış olması gerekir.

  Diğer taraftan internet sitelerinde çok sayıda dönem sonu muhasebe kayıt örneklerine ulaşabilirsiniz.

   

  Aşağıda bu hesaba ilişkin bir örnek verilmiştir. 

  % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI

  Kurumlar Vergisi beyannamesi verilip tahakkuk fişi alındıktan sonra beyanname üzerinden indirilen %5 oranındaki indirim için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

  _______________ /04/20… _______________

  136 Hesap (B)

  570 Hesap (A)

  _______________ / _______________

  136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır.

  _______________ / _______________

  360 Hesap (B)

  136 Hesap (A)

  _______________ / _______________

  % 5 oranındaki indirim; Geçici Vergi Beyannamesi üzerinden mahsup edilmeyecek. Dilekçe ile “GİB İnternet vergi dairesi GEKSİS” sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir.

  VERGİ DAİRESİNDEN NAKİT ALINMASI

  ———————/————————
  102 Hesap 

  136 Hesap 

  ———————/——————–

  VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ
  UYGULAMASI NEDİR?

  Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01/01/2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.

  Bu kapsamda, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” uygulaması hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır.

  7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik, 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  %5 VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

  Kanun’da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,

  Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),

  yararlanabilir.

  %5 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

  %5 vergi indiriminden yararlanmak için mükelleflerin;

  1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla
  verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

  2- Bir numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, yıllık indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

  3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, bir numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması
  kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

  şarttır.

  Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde (Kaçakçılık suçları ve cezalar) sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

  VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

  Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin değil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de vergi indiriminin  hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte ödenmiş olması gerekmektedir.

  Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 Türk lirasından (317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) fazla olamayacaktır

  İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

  Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

  Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu
  beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir.

  Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve örneklere, 301 ve 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’lerinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikKaybolan karar defterinin yenisi noterden hemen çıkartılabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz