Ana sayfa Vergi Kuyumcular bilanço usulüne tabi olarak mı vergi mükellefiyeti tahsis ettirmelidir?

  Kuyumcular bilanço usulüne tabi olarak mı vergi mükellefiyeti tahsis ettirmelidir?

  Defter Tutma zorunluluğu

  36
  0

  Perakende kuyumcu açılışı yaptık. İşletme defteri olarak. Kuyumcularda büyük defter tutma zorunluluğu diye bir şey var mıdır?

  Böyle bir zorunluluk olmaz İşletme esasına göre defter tutulabilir.

  213 – VERGİ USUL KANUNU

  Kanun No – Kabul Tarihi: 213 – 04/01/1961

  Resmi Gazete Sayısı – Tarihi: 10703 – 10/01/1961

  Defter Tutacaklar

  Madde 172

  Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:

  1. Ticaret ve sanat erbabı;              

  2. Ticaret şirketleri;            

  3. İktisadi kamu müesseseleri;       

  4. (Değişik: 30/12/1980 – 2365/24 md.) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;         

  5. Serbest meslek erbabı; 

  6. Çiftçiler.

  (Değişik: 30/12/1980 – 2365/24 md.) İktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.

  Birinci Sınıf Tüccarlar

  Madde 177

  (Değişik 30/12/1980 – 2365/26 md.)  Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 420.000 -TL) lirayı aşanlar

  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 150.000 -TL) aşanlar;

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL) lirayı aşanlar;

  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

  (Ek fıkra : 21/1/1983 – 2791/4 md.; Mülga : 4/12/1985 – 3239/136 md.)

   


  Kaynak: ismmmo,VUK
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here