Ana sayfa Muhasebe Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulaması

  Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulaması

  47
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  64597866-135-E.17546

  13.08.2020

  Konu

  :

  Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması

   

   

  İlgi

  :

  18/10/2019 tarih ve 114276 sayı ile kayıtlarımıza giren özelge talep formunuz.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, taşımacılık işletmenizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 ila 179 maddeleri kapsamında 18/9/2019 tarihinde kısmi bölünme (devir) yoluyla ……………………….Ltd. Şti.’ye (devralan) devir olunduğundan bahisle, 31/10/2017 tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisap edilen ve devir öncesinde Şirketinizin aktifinde bulunan ………….. ve …………….. plakalı iki adet …………… marka çekicinin, devralan Şirket adına tescil edilmesi işleminde ÖTV aranıp aranmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV’den müstesna tutulmuştur.

  Mezkûr maddenin dördüncü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV’nin alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

  Mezkûr Genel Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde belirtildiği üzere, bahsi geçen istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV’nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan alınması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (159/1-b) maddesinde, kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolunacağı, bölünen şirketin ortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap edeceği veya bölünen şirketin, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, 31/10/2017 tarihinde ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen ve Şirketiniz adına kayıt ve tescil edilmiş olan …………… ve ………… plakalı taşıtların, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam tam yıl geçmeden, 18/9/2019 tarihinde kısmi bölünme (devir) yoluyla ayrı bir tüzel kişilik olan …………………….. Ltd. Şti.’ye devredilmiş olması nedeniyle,  adına kayıt ve tescil işlemi yapılan devralan şirket tarafından, söz konusu taşıtların ilk iktisabındaki matrah ile devir tarihindeki oran esas alınarak hesaplanan ÖTV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here