Ana sayfa Güncel Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması

978
0

Kanuni Dayanak

Dijital Hizmet vergisine ilişkin düzenleme 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun 1 ile 7’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir.


Dijital hizmet Vergisi Ne Zaman Başlayacak?

7194 Sayılı Kanunun Yürürlük ile ilgili 54’ncü maddesinin “a” bendinde “1 inci ila 7 nci maddeleri bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında” tanımlamasına göre Dijital Hizmet Vergisi uygulaması 2020-Mart ayı başında başlayacaktır.


Verginin Konusunu Türkiye’de verilen hizmetler oluşturmaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi’nin konusu Türkiye’de sunulan hizmetler olarak sınırlandırılmıştır. 

Hizmetin Türkiye’de sunulmasından maksat: Hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini (Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Şu kadar ki, dijital ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.)


Hangi hizmetler Dijital Hizmet Vergisine Tabidir?

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil)

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)


Aracılık Hizmetleri Gelirleri de Dijital Hizmet Vergisine Tabidir!

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.


Vergiyi ödemekle sorumlu olan kimdir?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.

Google, Youtube, Facebook ve benzeri yazılım ağırlıklı teknoloji şirketlerinin sahibi oldukları platformları üzerinden sunulan içerikler içine yerleştirilen, oynatılan, reklam verenleri adresleyen ve büyük veri içinde reklam verenlerin bilinirliğini, bulunurluğunu artırmaya yönelik tarzda reklam hizmetlerinden adı geçen kurumlar bu vergiler mükellef olarak muhatabı olacaktır. Bu kurumların Türkiye’de ticari girişimlerinin, temsilciliklerinin vb. olup olmaması, vergi mükellefi olup olmamaları dijital hizmet verginin ödenmesine engel değildir.

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Vergiye tabi işlemlere taraf olanlardan kasıt, Kanunda dijital hizmet vergisinin mükellefi olarak tanımlanan asıl reklam hizmeti sunucularının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hizmeti alan Türkiye’deki reklam verenin verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağıdır.


Dijital hizmet vergisinde had var mıdır?
 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.


Dijital hizmet vergisi mükellefiyeti ne zaman başlayacak

İlgili hesap dönemi içerisinde yukarıda yer alan hadlerin her ikisinin de aşılması hâlinde muafiyet sona erer ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlar. Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınır.

Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar.


Kimler ve Hangi Hizmetler Dijital Hizmet Vergisinden muaftır?
 

Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat birinci fıkradaki hadlerin tespitinde dikkate alınmaz:

a) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37’nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler

b) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4’üncü maddesi kapsamındaki hizmetler

ç) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler

d) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12’nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri

Dijital hizmet vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir.

 

Verginin Matrahı nedir?

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.

Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.


Dijital Hizmet Vergisinin Oranı nedir?

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.

Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.

 

Dijital Hizmet Vergisinin beyan dönemleri nedir?

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine hesaplanır.


Dijital Hizmet Vergisinde hizmeti alanın sorumluluğu nedir?

Yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan işletmelerin vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirmemeleri halinde, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. Yani hizmeti alan Türkiye’deki müşteriler bu beyannameyi vermekle sorumlu olacaktır.

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.


Beyannamesi hangi vergi dairesine verilir?

Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye

Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur.


Adi Ortaklıklarda vergi kimin adına tahakkuk edilecektir?

Dijital hizmet vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur. Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.


Dijital Hizmet Vergisi ne zaman ödenecektir?

Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler.


Dijital Hizmet Vergisi GİDER Yazılabilir mi?

Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.


Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin platformları ERİŞİME KAPATILACAK!

Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

Özellikle yazılım teknolojisinin sunduğu hizmetlerin vergilendirilmesi konusu, bütün dünyada vergi düzenlemesini yapanların kontrol altına almaya çalıştıkları bir olgudur. Hizmetin fiziki mekandan bağımsız ve ürün gibi gümrük rejimlerine tabi olmadan sunulabilmesi geliri elde eden şirketlerin mukimi oldukları ülkelerin ve hizmetten gelir elde edilen her bir bağımsız ülkenin vergi otoritelerince izlenmesi ve vergilemesini zorlaştırmaktadır. Geliri elde eden şirketlerin kazanç vergisi, kar dağıtımı ve diğer dolaylı vergiler açısından daha avantajlı gördükleri ülkelere vergilemede esas alınacak merkezlerini taşımaları, Şirketin çıktığı ve fiilen üretildiği ülkelerin belirtilen vergilerden mahrum kalmasına yol açmaktadır.

Aynı şekilde hizmetten gelir elde edilen dünyadaki birçok ülkede şirket kurulmaması nedeniyle hizmetten gelir elde edilen ülkeler açısından kazanç vergisi, kar dağıtım vergisi ve diğer dolaylı vergilerin tahsil edilmemesi nedeniyle vergi kaybına neden olmaktadır.

Kanun yapıcılar uzun bir süredir yazılım teknolojisi alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlere Türkiye’de sunulan ve başta reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin Türkiye’de beyan edilmesi ve Türkiye’de mükellefiyet tesis etmeleri yönündeki çağrıları karşılık bulmadı. Bunun üzerine 2019-Şubat ayında hizmetten Türkiye’de yararlanan işletmelere %15 Stopaj yükümlülüğü getirdi. (KV G.l Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -Seri No: 17)

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7149 sayılı yasa ile de Hizmeti Veren şirketlere veya yine hizmeti Alanlara %7,5 Dijital Hizmet Vergisi getirildi.

Daha önce çıkartılan %15’lik Stopaj yükümlülüğü gibi yeni ihdas edilen %7,5’luk Dijital Hizmet Vergisini hizmetten yararlanan Türkiye’deki reklam verenlere direkt veya dolaylı olarak yansıyacak bir maliyet olarak değerlendirmek mümkündür.

ÖZET

1- Dijital Hizmet Vergisi 7.12.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7194 sayılı yasa ile ticari hayatımıza ve vergi uygulamalarımıza girmiştir.

2- Dijital Hizmet Vergisi uygulaması 2020-Mart ayında başlayacaktır. 2020 Mart ayına ait İlk beyanname 2020 Nisan sonuna kadar verilecek ve ödemesi aynı süre içinde yapılacaktır.

3- Verginin kapsamına Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri girmektedir.

4- Dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.

5- Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların mükellef olup olmaması, söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.

6- Vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenler verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

7- Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.

8- Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.

9- Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Beyanname temelde aylık olarak verilecektir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

10- Dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

11- Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

12- Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir.

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

Kaynak
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek.

Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirildi.

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here