Ana sayfa Vergi Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

5251
0

Kanuni Dayanak

Konaklama Vergisine ilişkin düzenleme 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun 9’ncu maddesinde düzenlenmiştir.

7194 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34’üncü maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Kimler Konaklama Vergisi Ödeyecek?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri sunan işletmelerdir.

Konaklama Vergisi Hangi Tutar Üzerinden Hesaplanır?

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

 Konaklama Vergisinin Oranı nedir?

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.Ancak 31.12.2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır. (7194 sayılı kanunun 42’nci maddesi ile 6802 sayılı kanuna eklenen geçici 3’üncü madde gereği)

Bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Konaklama Vergisi Faturada Ayrıca Gösterilecek midir?

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz.

Konaklama Vergisi üzerinden ayrıca KDV hesaplanacak mı?

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dâhil edilmez.

Kimler ve hangi hizmetler için Konaklama Vergisi ödenmeyecektir?

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama Vergi Beyannamesi hangi aralıklarla verilecek ve ödenecektir?

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Konaklama Vergisi ne zaman başlayacaktır?

7194 Sayılı Kanunun Yürürlük ile ilgili 54’ncü maddesinin “b” bendinde Konaklama Vergisini düzenleyen 9 maddenin 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre 2020-Nisan ayına ait Konaklama Vergisi Beyannamesi 26 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

Örnek-1

1- Akdeniz Turizm Otelcilik A.Ş.’nin 2020-Temmuz ayı içinde sunmuş olduğu geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı karşılığında elde ettiği toplam hasılat 1 Milyon TL + KDV’dir.

Akdeniz Turizm Otelcilik A.Ş.’nin 2020-Temmuz ayı içinde düzenlediği satış faturaları toplamına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Geceleme ve diğer hizmet          : 1.000.000 TL
Konaklama Vergisi         %1       :      10.000 TL
KDV                             %8       :      80.000 TL
         Genel Toplam                 : 1.090.000 TL

-KDV %8 olarak alınmıştır.
-Konaklama Vergisi KDV Hariç Tutar üzerinden hesaplanmıştır.
-Konaklama Vergisi Faturalarda ayrıca gösterilmiştir.
-10.000 TL’lik Konaklama Vergisi 26.8.2020 Tarihine kadar Akdeniz Turizm A.Ş. tarafından beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. 

Örnek-2

1- Ege Tatil Köyü A.Ş.’nin 2021-Ağustos ayı içinde sunmuş olduğu geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı karşılığında elde ettiği toplam hasılat 2 Milyon TL + KDV’dir.

Ege Tatil Köyü A.Ş.’nin 2021-Ağustos ayı içinde düzenlediği satış faturaları toplamına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Geceleme ve diğer hizmet             : 2.000.000 TL
Konaklama Vergisi         %2         :      40.000 TL
KDV                              %8         :    160.000 TL
         Genel Toplam                    : 2.200.000 TL

-KDV %8 olarak alınmıştır.
-Konaklama Vergisi KDV Hariç Tutar üzerinden hesaplanmıştır.
-Konaklama Vergisi Faturalarda ayrıca gösterilmiştir.
-40.000 TL’lik Konaklama Vergisi 26.9.2021 Tarihine kadar Ege Tatil Köyü A.Ş. tarafından beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

————

ÖZET

1- Konaklama Vergisine ilişkin düzenleme 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7194 sayılı kanunun 9’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

2- Verginin mükellefi ve konusu: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

3- Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

4- Konaklama Vergisi uygulaması 1.4.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 2020-Nisan ayına ait Konaklama Vergisi Beyannamesi 26 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

5- Konaklama Vergisi Beyannamesi aylık olarak verilecektir.

6- Konaklama vergisi 1 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 arasında %1 olarak uygulanacak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergi oranı %2 olacaktır.

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

Kaynak
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek.

Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirildi.

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here