Ana sayfa Muhasebe Asgari işçilik hesaplamalarında malzemeli işçilik faturalarının hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Asgari işçilik hesaplamalarında malzemeli işçilik faturalarının hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Asgari İşçilik hesabı

  145
  0

  5.500.000 TL malzeme 1.500.000 TL arıtma tesis inşaat işçiliği toplam 7.000.000 TL ye arıtma tesisi yapılıyor ve sözleşmede malzeme bedeli ve işçilik bedeli ayrı yazıyor. Asgari işçilik hesabında 1.500.000 TL mi kullanılacak 7.000.000 TL mi baz alınmalıdır?

  MALZEMELİ İŞÇİLİK İÇEREN FATURALAR 

  Malzemeli işçilik faturaları; içeriğinde hem malzeme bedelinin hem de işçilik bedelinin yer aldığı ve malzeme bedelinin faturayı düzenleyen tarafından karşılandığı faturalardır. 

  Örneğin; “ahşap doğrama ve montajı” içerikli faturada, ahşap malzemesi faturayı düzenleyen tarafından temin edilmiş ve montajı da yapılmış ise malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalıdır. 

  Malzemeli işçilik faturaları ihale konusu işlerde istihkak tutarından, özel bina inşaatlarında ise yaklaşık maliyet bedelinden düşülmektedir. 

  Faturalarda malzeme bedeli ile işçilik tutarı birlikte veya ayrı ayrı gösterilmiş olsa bile, her iki tutarın toplamı, malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. 

  Örneğin, kalorifer kazanı imalat bedeli 100,00 TL, montaj bedeli 10,00 TL olarak faturada ayrı olarak belirtilse ya da “kalorifer kazanı imalatı ve montajı” 110,00 TL olarak faturada birlikte belirtilse de toplam KDV’siz fatura tutarı malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. 

  Nakliye faturalarında ayrık bir durum söz konusudur. Nakliye bedeli ile malzeme bedeli faturada ayrı ayrı yer almışsa bu durumda fatura da yer alan nakliye tutarı malzemeli işçilik bedeli olarak dikkate alınmalıdır. 

  Malzeme bedeli ile nakliye bedeli birlikte yer almışsa fatura dikkate alınmamalıdır. 

  Örneğin, faturada kum ve nakli olarak 150,00 TL kayıtlı ise fatura dikkate alınmamalı, kum bedeli 100,00 TL, nakliye bedeli 50,00 TL olarak kayıtlı ise bu durumda sadece nakliye bedeli olan 50,00 TL malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. 

  Makine parkına sahip “nakliye ve hafriyat” faaliyet konusunu kapsayan devamlı bir işyeri bulunan işverenlerin faturaya dayanmayan, istihkak raporlarından tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedellerinin tamamının, malzemeli işçilik olarak dikkate alınabilmesi için; 

  – İşverenin makine parkının bulunması, 

  – İşverenin makine parkından dolayı Kurum’da tescilli işyeri bulunması, 

  – Makine parkına ilişkin devamlı işyerinde çalışan işçilerin ihale konusu işe ilişkin işyerinden Kurum’a bildirilmemiş olması, 

  – Harfiyat ve nakliyat işleri için diğer firma ve şahıslardan alınan faturalı ödemelerin dikkate alınmamış olması gerekmektedir. 

  Örneğin, işveren ihale yolu ile bir inşaat işi almıştır ve iş makineleri mevcuttur. İşveren ihale konusu işin nakliye ve hafriyat işlerini devamlı işyeri işçileri ile yaptığını iddia etmektedir, devamlı işyeri sigortalıları da ihale konusu işten dolayı tescil edilen işyerinden bildirilmemiş ise diğer şahıs ve firmalardan alınmış olan faturalar dan hiçbiri dikkate alınmamak şartıyla, hak ediş raporlarında nakliye ve hafriyat için belirlenen bedelin tamamı malzemeli işçilik olarak dikkate alınabilir. Hazır beton faturaları, malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalı ve ihale konusu işlerde istihkak bedelinden, özel bina inşaatı işlerinde ise maliyet bedelinden düşülmelidir.

  _____________________________________________________________________

  Özel bir inşaat firmasına elektrik ve çatı işini malzemeli olarak yapan bir firmanın KDV Tevkifat sorumluluğu nedir?

  Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar dışındaki mükelleflere verilen hizmetler için KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.

  KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR (KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1)

  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

  – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

  – Döner sermayeli kuruluşlar,

  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

  – Bankalar,

  – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

  – Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

  – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

  – Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler

  _______________________________________________________________________

  Asgari işçilik hesabında bildirilen işçilik matrahına ilave olarak eksik kalan işçilik için malzemeli işçilik faturalarını da ilave edebilir miyiz?

  Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

  Özel inşaat dosyası açmış bulunmaktayız. Hazırlayacağımız işçilik bordrosunda sgk harici gelir vergisi ve damga vergisi hesaplaması yapmamız gerekir mi? 

  Özel inşaat da ücretli çalışanların vergilendirilmesi GVK 64 ve 118. maddelerine göre yapılır.

  Vergileri maddede belirtilen kurallara göre çalışanlarca ödenir.

  —————————————-

  5510 Sayılı Kanun

  Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma 

  (1) MADDE 85-

  İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

  Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.

  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûlerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

  Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.

  En geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur Kurumca gerek görüldüğünde, aynı esaslara göre birden fazla Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır.

  Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde ise beş toplantıya katılmaması halinde, toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonların yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir.

  Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna Kurum dışından görevlendirilenlere, katıldıkları her toplantı günü için (2500) gösterge rakamının memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir.

  (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/49 md.) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilir. Uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşveren, uzlaşılan idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. Uzlaşılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez. Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde işveren, bu konuya ilişkin daha sonra uzlaşma talep edemez.

  (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/49 md.) Uzlaşma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemiş olan sigorta primlerinin daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıştığı süre ve sigorta primine esas kazancı dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usûl ve esasları, Komisyonda görev alacak teknik elemanların nitelikleri, asgarî işçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin belirlenmesi, tamamlanmış veya devam etmekte olan işlerle ilgili yapılacak yerinde tespit kriterleri, uzlaşma komisyonlarının oluşumu, çalışma usûl ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here