Ana sayfa Mevzuat Zonguldak bülent ecevit üniversitesi tıp fakültesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği yayınlandı.

Zonguldak bülent ecevit üniversitesi tıp fakültesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği yayınlandı.

564
0

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyelerini,

1) Birinci Danışman: Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemlerini onaylayan Dönem Koordinatörü, Dönem koordinatör yardımcılarını,

2) İkinci Danışman: Öğrencinin öğrenim süresince izlenmesinde, eğitim-öğretim süreçlerine uyumunun sağlanmasında, eğitim-öğretim ile ilişkili sorunların çözümünde, kariyer planlamasında, öğrencinin insani, mesleki ve bireysel gelişimine yardımcı olmak üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Dekan: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Ders Kurulu: I, II ve III’ üncü dönemlerde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış farklı derslerden oluşan ders grubunu,

d) Ders Kurulu Komisyonu: Bir ders kurulunun teorik ve/veya pratik eğitiminde görevli öğretim üyelerinin tamamından oluşan komisyonu,

e) Ders Kurulu Komisyonu Başkanı: Ders Kurulu Komisyonuna Eğitim Komisyonu Başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından atanan başkanı,

f) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

g) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

ğ) Eğitim komisyonu: Fakülte Eğitim Komisyonunu,

h) Eğitim Komisyonu Başkanı: Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Programının düzenlenmesi, yürütülmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere görevlendirilen Dekan yardımcısını,

ı) Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcıları: Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Programının düzenlenmesi, yürütülmesini ve Dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmalarını sağlamak üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyelerini,

i) Fakülte: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,

k) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,

l) İntörnlük: Dönem VI’ deki, klinik, poliklinik, gerekli laboratuvar uygulamalarını ve alan çalışmalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

m) İntörn Öğrenci Değerlendirme Formu: İntörn öğrencilerin ilgili staj süresince temel hekimlik uygulamaları alanındaki yeterlikleri, bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerini hedeflenen nicelik ve nitelik yönünden sağlayıp sağlayamadığı dikkate alınarak; staj sonunda ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurulan formu,

n) İntörn Öğrenci Değerlendirme Puanı: İntörn Öğrenci Değerlendirme Formu üzerinde öğrenciye verilen puanı,

o) Koordinatör ve Yardımcıları: Tıp Fakültesi dönem eğitim koordinatörünü ve yardımcılarını,

ö) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

p) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

r) Pratik sınav: Öğrencilerin esas olarak tıbbi uygulamalar konusundaki “bilgi-beceri-profesyonellik” özelliklerini birlikte değerlendiren ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı sınavı,

s) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ş) Seçmeli dersler: Mesleki seçmeli dersler (alan içi seçmeli ders) ve serbest seçmeli dersleri (alan dışı seçmeli ders),

1) Mesleki seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken dersleri,

2) Serbest seçmeli dersler (alan dışı seçmeli ders): Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken dersleri,

t) Seçmeli staj: Eğitim-Öğretim yılının başlangıcında ilan edilen seçmeli stajlar arasından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,

u) Senato: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

ü) Staj: IV, V ve VI’ncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yürütülen eğitim-öğretimi,

v) Staj Komisyonu: Bir stajın teorik ve/veya pratik eğitiminde görevli öğretim üyelerinin tamamından oluşan komisyonu,

y) Staj Komisyonu Başkanı: Eğitim Komisyonu Başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından atanan başkanı,

z) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan ve genel sınav niteliğinde olan sınavı,

aa) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu: Stajyer öğrencinin ilgili staj süresince temel hekimlik uygulamaları alanındaki yeterlikleri, bilgi, beceri, ve profesyonellik özelliklerini hedeflenen nicelik ve nitelikte sağlayıp sağlayamadığı dikkate alınarak; staj sonunda ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurulan formu,

bb) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Puanı: Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu üzerinde öğrenciye verilen puanı,

cc) Stajyer Öğrenci Uygulama Karnesi: İlgili stajda stajyer öğrencinin temel hekimlik uygulamaları alanında kazanması beklenen bilgi, beceri ve profesyonelliğe yönelik öğrenim hedeflerinin öğrenciye bildirildiği belgeyi,

çç) Teorik sınav: Öğrencilerin esas olarak tıbbi bilgi düzeyini ve tıbbi bilgiyi problem çözme ve klinik karar verme süreçlerinde uygun şekilde kullanabilme becerisini değerlendiren ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı sınavı,

dd) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, 2547 sayılı Kanun hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Katkı payı ödeme zorunluluğu olan öğrencilerin katkı payları akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin beyan ettikleri mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrencilerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte öğrencinin kendisi tarafından yapılır. Ancak kayıtlarını mazeretleri nedeniyle yapamayacak durumdaki öğrencilerin kayıt işlemleri resmi vekâleti olanlar tarafından yapılabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırarak birinci danışman gözetiminde ders alma işlemini yaparak kaydını yeniler. Öğrencinin, ders alma ve kayıt yenileme işlemini yapmaya engel bir mazereti yoksa kayıt yenileme ve ders alma işlemini kendisi yapar. Ders alma işlemini belirlenen tarihte yapmayan öğrencinin, beyan ettiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma işlemini ders alma ve bırakma günlerinde yapabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o döneme devam hakkını kaybeder ve izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Adaylar yatay geçiş başvurularını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmaları gerekir.

Değişim programları

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca Üniversiteler arası değişim programı uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu Üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve yükseköğretim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim, Fakülte Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilerek Üniversite Senatosunca onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim ve öğretimin aşamaları

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim aşamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tıp Doktorluğu eğitim ve öğretim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır;

1) Temel Tıp Bilimleri: Dönem I, Dönem II ve Dönem III,

2) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içeren Dönem IV ve Dönem V,

3) İntörnlük: Klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı oniki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Bir dönemin başarıyla tamamlanmış olması bir üst döneme başlayabilmenin ön koşuludur. Ön koşullu olmayan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. Öğrenci seçmeli ve ortak zorunlu derslerini başarıyla tamamlamadan Dönem VI’ ya geçemez.

c) Hazırlık eğitim süresi isteğe bağlı ve azami iki yıldır. Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi altı yıl olan programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

ç) Azami süreler içinde katkı payı ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi nedeni ile kayıt yeniletmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve Eğitim Komisyonu

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekan tarafından görevlendirilen Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim Komisyonu; eğitim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısının başkanlığında, Dekan tarafından görevlendirilen, iki başkan yardımcısı ve Dönem Koordinatörlerinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim Komisyonu ayda en az bir kez ayrıca gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine toplanır. Eğitim Komisyonunun toplantı ve karar nisabında 2547 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim Komisyonu, Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve kurulları ile eşgüdüm halinde çalışır. Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması, güncellenmesi ve iyileştirilmesi konularında; güncel Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programını içerecek şekilde, öğretim üyelerinden ve öğrencilerden alınan geribildirimler ile fakültenin eğitim-öğretim ile ilgili komisyon ve kurullarından gelen görüş ve önerileri doğrultusunda rapor hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(3) Eğitim Komisyonu Başkanı: Eğitim Komisyonunun görevlerinin yürütülmesini ve Dönem Koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Görevlendirilecek Dönem Koordinatör ve yardımcılarını, Ders kurulu ve staj komisyon başkanlarını görevlendirilmek üzere dekanlık makamına önerir. Başkan Yardımcıları, başkana çalışmalarında yardımcı olur.

(4) Dönem Koordinatörü: Ders kurulu/staj komisyon başkanları ile eğitim-öğretim ile ilgili diğer komisyon ve kurullar arasında eşgüdümü sağlar. Dönem Koordinatör Yardımcıları, Dönem Koordinatörüne çalışmalarında yardımcı olur.

(5) Eğitim-öğretim ile ilgili diğer hususlar ile eğitim komisyonu dışındaki komisyon ve kurulların teşkili ve görev tanımları yönerge ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Tıp fakültesinin bütün dönemlerinde teorik derslere ve pratik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ıslak imza atılan yoklama formu kullanılarak veya öğrenci bilgi sistemi kullanılarak belirlenir.

a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, pratik derslerin en az % 80’ine katılmak zorunludur. Bir ders kurulunda teorik derslere devamsızlığı %30 sınırını aşan öğrenci devamsızlık yaptığı ders kurulunun teorik sınavına giremez ve teorik sınavdan sıfır puan alır. Bir ders kurulunda pratik derslerin %20’sinden fazlasına devamsız olan öğrenci o dersin pratik sınavına giremez ve pratik sınavdan sıfır puan alır. Bir eğitim yılında toplam devamsızlığı teorik derslerde %30, pratik derslerde % 20 sınırını aşan öğrenci genel sınava ve bütünleme sınavına giremez. DZ notu alır ve dönemi tekrarlar.

b) Dönem IV ve V de; her bir staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %80’ine katılmak zorundadır. Dönem IV ve Dönem V’de devamsızlığı nedeniyle staj sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı tanınmaz, öğrenci o stajı tekrar alır.

c) Dönem VI da ise devam esas olup her bir staj süresinin en fazla %10’a mazeretli olarak devam etmeyen öğrenci DZ notu alır ve stajı tekrarlar.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren onbeş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır. Mazeretleri nedeni ile bu Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki devamsızlık sürelerini aşan öğrenciler için hiçbir dönemde mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Bu durumdaki öğrenciler Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te devamsız oldukları ders kurulu sınavlarından sıfır puan alırlar. Eğer devamsızlık süresi Dönem I, Dönem II ve Dönem III’teki eğitim süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sınırları aşarsa, öğrenci o eğitim döneminin sonundaki genel ve bütünleme sınavına giremez ve o dönemi tekrarlar. Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da mazeretleri nedeni ile devamsız duruma düşen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz ve öğrenciler mazeretleri nedeni ile devamsız oldukları stajları yeniden alırlar.

(3) Hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması, öğrencinin tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir dönemde mazeretli olunan toplam süre, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o dönem için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Mazeretinin bitmesini takiben Dönem I, II, III’te dönem başından, Dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajdan eğitimine devam eder.

(5) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite/Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere devam zorunluluğunu sağlama koşulu ile görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir döneme kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim- öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için dönem başlangıcından itibaren en az onbeş gün önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz.

(2) İzinli sayılan öğrencilerin, izinli sayılan süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Yıl sonu başarı durumunun değerlendirilmesinde kullanılan puan, not ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan Başarı Notu Katsayı

90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
65-69 CB 2.50
60-64 CC 2.00

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) DZ: Mazeretsiz devamsız, sınava girme hakkı yok.

2) GR: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60’ın altında, başarısız. Dönem IV ve Dönem V stajlarında pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) MZ: Mazeretli devamsız, sınava girme hakkı yok.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu; I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde verilir. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, ilgili öğretim yılı başlangıcından önce ilan edilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre soru sayıları belirlenir. Ders kurulu sınavları teorik ve/veya pratik sınav şeklinde yapılabilir. Teorik sınav yazılı sınav veya sözlü sınav şeklinde yapılabilir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir. Ders kurulu puanı teorik sınav ve pratik değerlendirme puanının toplamından oluşur. Ders kurulu sınavının sonucu, sınavdan sonra en geç iki hafta içinde ilan edilir.

c) Genel sınav; her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra yapılır. Bu sınav o dönem içerisinde yapılan bütün teorik ve pratik ders konularını kapsar. Genel sınavda; her derse ait soru sayısı o dersin tüm dersler içerisindeki ağırlıklı süresi dikkate alınarak belirlenir. Sınavın amacı, kapsamı, yöntemi, soru biçimi, soru sayısı ve sınav süresi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

ç) Bütünleme sınavı; genel sınavda başarılı olamayan veya genel sınava girme hakkı olduğu halde genel sınava herhangi bir nedenle giremeyen veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavı yıl sonu genel sınavının yapıldığı şekliyle uygulanır. Bütünleme sınavı, genel sınav tarihinden itibaren en erken onbeş gün sonra yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

d) Mazeret sınavı; ders kurullarında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirlenen devamsızlık sınırlarını aşmamak koşuluyla; mazeretleri nedeniyle pratik ve/veya teorik ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır. Her ders kurulu için mazeret sınavı eğitim komisyonunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen bir günde yapılır. Mazeret sınavı yazılı sınav ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılabilir. Yapılacak sınavın şekli eğitim-öğretim yılının başında belirlenerek ilan edilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(2) I, II ve III üncü dönemlerdeki ders kurulu sınav puanı, ders kurulu sonunda yapılan sınavdan alınan puandır. Ders kurulundaki derslerin not ağırlığı ders saatleri esas alınarak belirlenir. Teorik ve pratik derslerden alınan puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Teorik sınav puanı: Ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için ders kurulu sınav notlarının hesaplanmasında baraj uygulaması her bir ders için uygulanır. Ancak soru sayısı beş ve altında olan dersler için Fakülte Kurulu kararı ile ortak baraj uygulanabilir.

1) Ders kurulunu oluşturan her bir dersten %50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir.

2) Ders kurulunu oluşturan derslerin herhangi birinden % 50’lik başarı sağlanamamış ise baraj altı kalınmış sayılır ve o derse ait tam puanın %50’si ile o dersten alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Eksi puanlar, o dersten alınan toplam puandan düşülerek o derse ait teorik puan belirlenir. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik (uygulamalı) sınav puanı: Dönem I, II ve III’te yer alan ders kurulu sonu sınavlarında yapılan pratik değerlendirmelerden alınan puandır.

(3) Ders kurulları ortalama notu; bir dönemde yapılan ders kurulu sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

(4) Genel sınavda ve bütünleme sınavında baraj sistemi uygulanmaz.

(5) Dönem sonu başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir:

a) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile genel sınavdan alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin dönem sonu başarı notları hesaplanırken genel sınavdan aldıkları not yerine bütünleme sınavından aldıkları not dikkate alınır.

b) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

c) Genel sınava girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrenci o dönem başarısız kabul edilir ve o dönemi tekrarlar. Ancak tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 85 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, genel sınava girmeden başarılı sayılırlar ve ders kurulu ortalama notu dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu durumda olan ancak genel sınava girmek isteyen öğrencilerin, sınavdan en az üç gün önce yazılı dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Sınava giren öğrencinin en son aldığı not geçerli notdur.

ç) Ders kurullarında uygulanacak olan öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemleri yönerge ile düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V inci dönem esasları

MADDE 17 – (1) Üniversitemizin tarafı olduğu Farabi, Erasmus ve benzeri ulusal/uluslararası değişim programlarına katılım kapsamındaki stajlar hariç olmak üzere; Dönem IV ve Dönem V klinik dersler staj grupları halinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dallarında yapılır.

(2) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından ilgili öğretim yılı başlangıcından önce ilan edilir.

Staj sınavı

MADDE 18 – (1) Staj sınavı; Dönem IV ve V’te her stajın sonunda yapılan sınavdır. Bu sınav pratik sınav ve/veya teorik sınav şeklinde yapılabilir. Teorik sınav yazılı sınav ve /veya sözlü sınav şeklinde yapılabilir.

(2) Dönem IV ve Dönem V stajlarında pratik sınav baraj sınavıdır. Pratik sınavda 100 üzerinden 60 puanın altında alan stajer öğrenci pratik sınavda başarısız sayılır ve öğrenci teorik sınava giremez. Bu öğrenciler o stajın bütünleme sınavına girerler.

(3) Pratik sınav uygulanacak stajlar Fakülte Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başlangıcında ayrı ayrı belirlenir.

(4) Pratik sınavda stajyer öğrencinin tıbbi uygulamalar konusundaki bilgi-beceri-profesyonellik özelliklerini birlikte değerlendiren ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılır. Teorik sınavda stajyer öğrencinin tıbbi bilgi düzeyini, tıbbi bilgiyi problem çözme ve klinik karar verme süreçlerinde uygun şekilde kullanabilme becerisini değerlendiren ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılır.

(5) Dönem IV ve Dönem V stajlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri Fakülte Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başlangıcında ayrı ayrı belirlenir.

(6) Her stajyer öğrenci için stajlardaki temel hekimlik uygulamaları ile ilgili Stajyer Öğrenci Uygulama Karnesi kullanılır. Öğrencinin Stajyer Öğrenci Uygulama Karnesinde yer alan bilgi-beceri-profesyonellikleri 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu puan Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formuna işlenir. Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formunda alınan puanın ağırlığı her eğitim öğretim yılı başlangıcında ilan edilir.

(7) Fakülte Kurulu tarafından belirlenen Dönem IV ve Dönem V stajlarında uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile oranları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin web sayfasında yayınlanan staj klavuzunda ilan edilir.

(8) Stajlarda uygulanacak olan öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemleri yönerge ile düzenlenir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’teki staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, ilgili stajın tamamlandığı yarı dönemin son stajının bitiminden sonra planlanır. Yarı dönem sonunda bütünleme sınavına girmek istemeyen öğrenci yarı dönem sonu bütünleme sınav tarihinden en az bir hafta önceden dekanlığa yazılı dilekçe vererek yıl sonundaki bütünleme sınavına girebilir.

(2) İlgili dönemin tüm stajlarını almış ve bir üst döneme geçmek için Dönem IV’te ve Dönem V’te yalnızca bir stajdan, bütünlemeye kalmış olan öğrenciler, girmek istedikleri sınav tarihinden bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde yarı dönem bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu haktan yararlanan öğrenciler yarı dönem sonundaki bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki staj döneminde tekrarlar. Tekrarlanan stajlarda da devam zorunluluğu vardır.

(3) Stajlardaki devamsızlık durumu ilgili Staj Komisyonu başkanınca stajın sonunda dönem koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(4) Dönem IV ve V’teki staj bütünleme sınavlarında kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Staj notu

MADDE 20 – (1) Staj sonu başarı notu; staj sınavında veya staj bütünleme sınavında alınan puandır. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(2) Staj sonu başarı notu hesaplaması şu şekilde yapılır:

a) Sadece pratik sınav yapılan stajlarda başarı notu pratik sınavdan alınan puandır.

b) Sadece teorik sınav yapılan stajlarda başarı notu; sadece yazılı sınav yapılırsa yazılı sınav puanı, sadece sözlü sınav yapılırsa sözlü sınav puanı, hem yazılı sınav hem de sözlü sınav yapılırsa her iki sınavın aritmetik ortalamasından oluşan puandır.

c) Pratik sınav ve teorik sınav birlikte yapılırsa; pratik sınav baraj sınavı niteliğindedir. Pratik sınavdan baraj altında kalan öğrencinin aldığı puan staj sonu başarı notu olarak kaydedilir. Pratik sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Staj sonu başarı notu staj sonu pratik sınav puanı ile staj sonu yazılı ve/veya sözlü sınav puanının ortalamasıdır.

(3) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formunda belirtilen Stajyer Öğrenci Değerlendirme Puanı, pratik sınav yapılan stajlarda pratik sınav puanına, pratik sınav yapılmayan stajlarda ise sözlü veya yazılı sınav puanına yansıtılır.

Dönem sonu başarı notu

MADDE 21 – (1) IV ve V inci dönemlerde staj veya bütünleme sınavlarında alınan geçer notların ortalaması, dönem sonu başarı notudur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI ncı Döneme İlişkin Esaslar

VI ncı dönem esasları

MADDE 22 – (1) VI ncı dönem eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Stajlar ve uygulama süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir.

(3) Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi düzenlenir.

(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin başarısı, her stajda yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmaları, yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak eğitim-öğretim döneminin başında Fakülte Kurulunca kabul edilen İntörn Hekim Uygulama Karnesinde yer alan bilgi-beceri-profesyonellikleri 100 puan üzerinden staj komisyon başkanı ve en az bir komisyon üyesince değerlendirilir ve bu puan İntörn Hekim Değerlendirme Formuna işlenir ve not ortalaması bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az 60 puan alması zorunludur. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Dekanlığa iletilir.

(5) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Ancak intörnlük dönemine ait tek bir staj; öğrencinin talep etmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onay vermesi halinde, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen başka bir tıp fakültesi hastanesinde yapılabilir. Fakülte dışında başka bir tıp fakültesinde yapılacak olan intörnlük dönemine ait bu stajın süresi Fakültedeki staj süresine eşit olmalıdır. Öğrenciler, bu stajın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile başvururlar.

(6) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinin intörn öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim stajlarını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapabilir.

(7) İntörnlük döneminde, öğrencilerin bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve bu süreyi başarı ile tamamlamaları zorunludur. Bir staja geçerli mazereti nedeniyle %10’undan daha fazla süreyle devam etmeyenler, o stajı tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, farklı bir seçmeli staja devam etmek isterlerse Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeni staja tam süre ile devam ederler.

(8) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün stajları için iki ek staj tekrar hakkı verilir. Bu stajlardan sonra; başarısız staj sayısını beşe indirenlere bu stajlar için üç, ek staj tekrar hakkı almadan beş staja kadar başarısız olan öğrencilere dört staj, bir stajdan başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları stajı tekrarlama hakkı tanınır. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında mevcut olan tıp doktorluğu için öngörülen bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir. Diplomaların şekli ve yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

Sınav günleri, sınav şekli ve sınav evrakları

MADDE 24 – (1) Sınav tarihleri, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan akademik takvim dahilinde uygulanır. Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu ve staj sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Tüm dönemlerdeki yazılı sınav belgeleri en az 2 yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınav soru kitapçığı ve yanıtlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesini takip eden ilk iş günü içinde itiraza ilişkin itiraz ettiği her bir soru için ayrı itiraz formu doldurmakla ve iki sayfayı geçmeyen güncel kaynak göstermek ile yükümlüdürler.

(2) İtiraz konusu olan soru ve yanıtlar, itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde ilgili anabilim dalında biri soruyu soran öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonca incelenir ve inceleme sonucu eğitim komisyonuna bildirilir. İptal edilen soru/sorular dekanlık tarafından ilan edilir. İptal edilen soru tüm öğrenciler tarafından doğru yanıtlanmış olarak kabul edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa yaparlar. İtirazlar, ilgili Dönem Koordinatörü ve yardımcıları tarafından incelenir ve değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 26 – (1) Öğrenci danışmanı öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır. Eğitim-öğretim yılının başında her öğrenci için birinci ve ikinci danışman ataması yapılır.

(2) Birinci Danışman: Dönem Koordinatörü ve/veya yardımcıları tarafından öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemlerini onaylar.

(3) İkinci Danışman: Öğrencinin öğrenim süresince izlenmesinde, eğitim-öğretim süreçlerine uyumunun sağlanmasında, eğitim-öğretim ile ilişkili sorunların çözümünde, kariyer planlamasında, öğrencinin insani, mesleki ve bireysel gelişimine yardımcı olur. Danışman öğretim üyeleri dekan tarafından görevlendirilir. Danışmanlar öğrenci ile her yarıyılda en az bir kez görüşme yapmak ve “Öğrencinin Mesleki ve Bireysel Gelişimi Takip Formu”nu doldurarak formu yıl sonunda dekanlığa iletmekle sorumludur.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 15/09/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Azami sürelerin hesaplanması

MADDE 31 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.


Kaynak: Resmi Gazete – 30.11.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here