Ana sayfa Mevzuat Zonguldak bülent ecevit üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme ve şirket...

Zonguldak bülent ecevit üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme ve şirket kurabilmelerine ilişkin yönetmelik yayınlandı.

450
0

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME

VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Devamlı statüde öğretim üyesi: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde tanımlanan, Üniversitede devamlı statüde görev yapan profesörleri, doçentleri ve doktor öğretim üyelerini,

c) Kısmi statüde öğretim üyesi: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde tanımlanan, Üniversitede kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

ç) Rektör/Rektörlük: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

d) Şirket: Bölgede yer alan veya kurulacak şirketleri,

e) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim üyeleri: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını Bölgede geçiren öğretim üyelerini,

f) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

h) Yönetici Şirket: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve

Şirket Kurabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, aşağıda yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma izni verilebilir.

(2) Bölgede görevlendirilme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapacakları çalışmaları, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bu öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve Üniversite birimlerinde idari görev alamaz ve ders veremezler. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak Bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddeleri, 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile (a) fıkrası ve bu fıkra kapsamındaki, uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil olmak üzere toplam görevlendirilme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Tam zamanlı aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, Üniversite birimlerinde idari görev alamaz ve ders veremezler. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir.

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket veya diğer şirketler arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi halinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Yarı zamanlı görevlendirmelerin toplam süresi en fazla 72 aydır; bu süreyi aşacak görevlendirme talepleri için ikinci bir başvuru gerekir ve bu başvuru Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Öğretim elemanlarının şirket kurması ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Bölgede şirket kurabilmek, kurulu bir şirkete ortak olabilmek ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmek için izin almak üzere Yönetici Şirketten aldığı onay formlarıyla Üniversite Yönetim Kuruluna başvurur. Üniversite Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki süreler ve esaslar uygulanır.

(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı vb. gelirlerin miktarı veya oranı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

Görevlendirmeye karar verecek merci ve izlenecek yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili merci ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddesine göre görevlendirmeler; öğretim elemanlarının ve/veya hizmete ihtiyacı olan şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün görüşü ve fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılması da aynı usulle yapılır. Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur. Başvuru öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve Bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıklarının ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüklerinin ayrı ayrı uygun görüş bildirmesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlıklarının yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü müdürlüklerinin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede tam zamanlı olarak görev almak veya izin uzatmak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, Bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu Rektörlüğe iletilmek üzere ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora; yönetici şirketin, Bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4691 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Kaynak: Resmi Gazete – 30.11.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here