Ana sayfa Vergi Yurt Dışı Mukim Firmanın Serbest Bölgedeki İştirakine Ait Muhasebe Kayıtlarının E-Posta Olarak...

  Yurt Dışı Mukim Firmanın Serbest Bölgedeki İştirakine Ait Muhasebe Kayıtlarının E-Posta Olarak Verilmesi Halinde Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalanabilir mi?

  1213
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda Kurumlar Vergisi uygulaması.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın muhasebe denetim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği, müşterilerinizden bir tanesinin Amerika’da yerleşik … firması olduğu ve bu firmanın … Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren … San. ve Tic. A.Ş’ nin %80 hissedarı olduğu, Şirketinizce verilen hizmetin ise … San. ve Tic. AŞ’nin tekdüzen hesap planına göre tutulmakta olan muhasebesini Amerika’da yapılacak konsolidasyona esas olmak üzere Amerikan Muhasebe Standartlarına  (USGAAP) çevirmek ve aylık muhasebe verilerini e-posta yolu ile alarak tekrar işleyerek USGAAP’a uygun olarak Amerika’da yerleşik … firmasına e-posta ortamında göndermek olduğu, hizmet bedelinin yine Amerikan firmasından tahsil edildiği belirtilerek, söz konusu faaliyete ilişkin olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde bahsi geçen indirimden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabileceği; indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

  1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, 10.5.2. bölümünde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

  Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanabilmek için;
              -Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,
              – Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,
              -Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,
              -Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye’den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,
              -Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

              Bu hüküm ve açıklamalara göre; Şirketiniz tarafından, Amerika mukimi… firmasının serbest bölgedeki iştiraki… San. ve Tic. A.Ş’ nin tekdüzen hesap planına göre tutulmakta olan muhasebesinin sadece aylık verilerin e-posta yolu ile alınarak Amerikan Muhasebe Standartlarına (USGAAP) çevrilip Amerika’da yerleşik…  firmasına yine e-posta ortamında gönderilmesi faaliyeti Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan muhasebe kaydı tutma faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, şirketinizin bu faaliyetinden elde ettiği kazançlarla ilgili olarak söz konusu madde hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Şubat 2016 Tarih ve 62030549-125[10-2015/201]-13439 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here