Ana sayfa Vergi Yabancı ÖTV ve KDV ödeyerek aldığı aracı ülkesine götürmesi halinde ÖTV ve...

  Yabancı ÖTV ve KDV ödeyerek aldığı aracı ülkesine götürmesi halinde ÖTV ve KDV’yi iade alabilir mi?

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek suretiyle satın aldığınız ve Türkiye'de kayıt ve tescil işlemi yaptırarak kullandığınız aracı ülkenize dönecek olmanız nedeniyle beraberinizde götüreceğinizden bahisle söz konusu araca ilişkin ÖTV ve KDV iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında.

  81
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  39044742-135[II Sayılı Liste]-E.985675

  18.11.2019

  Konu

  :

  Yabancı bir kişinin ÖTV ve KDV ödeyerek aldığı aracı ülkesine döneceğinden beraberinde götürmesi nedeniyle ÖTV ve KDV’nin iadesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek suretiyle satın aldığınız ve Türkiye’de kayıt ve tescil işlemi yaptırarak kullandığınız aracı ülkenize dönecek olmanız nedeniyle beraberinizde götüreceğinizden bahisle söz konusu araca ilişkin ÖTV ve KDV iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarıyla ÖTV’den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Bu hükmün uygulanmasında yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade etmektedir. Ayrıca malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmamaktadır.

  Aynı Kanununun (5/3) maddesinde, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edileceği hükme bağlanmış olup, söz konusu hükmün Kanuna ekli (II) sayılı liste bakımından uygulama usul ve esasları, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/A/2) bölümünde belirlenmiştir.

  Anılan Genel Tebliğin söz konusu bölümünde;

  -ÖTV’si ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan taşıtın ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için taşıtın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olması şartının aranacağı,

  -ÖTV’si ödenerek iktisap edilen kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, kayıt ve tescilden önce veya sonra, aynen ihracında, alımda ödenen ÖTV’nin iadesinin mümkün olduğu; bununla birlikte kayıt ve tescili yapılmış olan taşıtın, ancak kayıt ve tescili iptal edilerek ihraç edilmesi halinde ÖTV’nin iade edilebileceği,

  -İhraç edilen taşıtlara ait ÖTV’nin iadesinin, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edileceği ve iade talebinde;

  –İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belgenin aslının veya aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin (ihraç edilen taşıt ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneğinin),

  –İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneğinin,

  –İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslının veya aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin

  ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği,

  -İhraç edilen taşıtlara ait ÖTV’nin, talebe göre, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edilebileceği

  belirtilmiştir.

  Buna göre, ÖTV Kanununun (5/3) maddesi uyarınca, iade talebinin yerine getirilebilmesi için, ihracatçının ÖTV mükellefiyetinin bulunması şartı aranmamakla birlikte, yurt dışındaki müşteri adına fatura veya benzeri belge düzenleyebilmesine imkân veren faal ve sürekli vergi mükellefiyetinin bulunması ve işlemin ihracat olması gerekmektedir.

  Dolayısıyla, taşıtın kesin olarak yurt dışına beraberinizde götürülmesi işlemi ihracat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve bahse konu Genel Tebliğde öngörülen belgeleri ibraz etme imkânı bulunmayanların ÖTV iade taleplerinin yerine getirilmesi, mevcut ÖTV mevzuatı uyarınca mümkün olmadığından, başvurunuzda adınıza kayıtlı olduğunu belirttiğiniz taşıtın yurt içinde ilk iktisabında ödediğiniz ÖTV’nin Kanunun (5/3) maddesi kapsamında tarafınıza iadesi mümkün değildir.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden müstesna olduğu,

  -12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, taşıtın kesin olarak yurt dışına beraberinizde götürülmesi işlemi ihracat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu taşıtın alımında ödediğiniz KDV’nin 3065 sayılı KDV Kanunu hükümleri uyarınca iade edilmesi mümkün değildir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here