Ana sayfa TTK Ticaret Sicil işlemlerinde karşılaşılan yanlışlıklar, nedenleri çözümleri

Ticaret Sicil işlemlerinde karşılaşılan yanlışlıklar, nedenleri çözümleri

387
0

TİCARET SİCİLİNDE KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ
(15 Nisan 2019)

1- Dilekçeler şirketi temsile yetkililerce ad soy ad yazılarak temsile uygun imza edilmiş olmalı, Dilekçe vekâleten imza edilmesi halinde noter onaylı vekalet eklenmeli.(Dava vekaletleri ile işlemler yapılmıyor)

2- Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçilmiş gerçek kişi temsilcisi için noter onaylı yönetim /müdürler kurulu kararı verilmeli,

3- Tüzel kişi YK üyesi /  müdürün gerçek kişi temsilcisine ayrıca gerçek kişi olarak farklı görev ve yetki verilmez.

4- Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurulunuzda vekâleten katılım bulunması halinde, ilgili kişilerin noter onaylı vekâletnameleri de verilmeli,

5- Bağımsız denetçi genel kurulda bir hesap dönemi için seçilebilir,

6- Yetki kararlarında şirketi temsil şekli MERSİS’e giriş yapılırken alınmış karara uygun olmalıdır. Yetkisi sona erenlerin kararda da isimleri belirtilerek yetkileri kaldırılmış olmalı.

7- Anonim Şirketlerde hisse devri tescile tabi değil, ancak tek paya düşme, tek pay sahibinin değişmesi veya tek ortaktan çok ortaklığa geçişler tescile tabidir. Bu kararların yazımında hisse devirlerinden bahsedilmeksizin tek pay sahibi ………….. olmuştur şeklinde yazılmalı.

8- Limited şirket hisse devri kararında ayrılan ortak ve kalan ortak /ortaklar kararı imza etmeli,

9- Yeni kurulan anonim şirketlerde ilk yapılan genel kurulda ‘’genel kurul yapılmasının esaslarına ilişkin iç yönerge’’ onaylanmalı ve genel kurul eki olarak tescile verilmeli,(2.500 kelime ilan ücreti yatırılmış olarak)

10- Yeni atanan yetkililer için, Ticaret sicili müdürlüğünde görevli personelin huzurunda düzenlenmiş şirket unvanı altında imza beyannamesi verilmeli,

11- Hazirun cetvelindeki toplantıya katılım ile nisaplar bölümü yazılırken, katılıma uygun yazılmalı ve şirketin kaşesi vurulmalı,

12- Genel kurula, en az bir yönetim kurulu üyesi katılmalı ve tutanak ile hazirun cetvelini imzalamalı.

13- Tek paylı A.Ş.ler de genel kurul tutanağı tek pay sahibi veya temsilcisi tarafından imza edilmeli.

14- Tasfiye sonu kararı, alacaklılara çağrı ilan metninin üçüncüsünün yayımından sonra ana mukaveleye uygun olarak 6 ay sonraya alınmış olmalı,

15- Tasfiye sonu kati bilançoları ve Tescil talep dilekçesini Tasfiye memuru/memurları imza etmeli,

16- Limited şirketlerde en az bir ortağın müdür olması ve şirketi her konuda temsile yetkili olması gerekir. Ayrıca iç yönergeye göre yetki verilemez.

17- Müdürlerin görev başlangıçları, karar tarihi olmalı, geçmiş tarih değil.

18- Bir kişiye birden fazla sıfat veya derece ile yetki verilmemeli,

19- Sermaye artırımlarında, artırılan sermayenin karşılama kalemlerine tadil metni içerisinde açıkça yer verilmeli (iç kaynaklardan ifadesi ile değil)

20- Karar vekaleten imza edilmiş, bu nedenle noterden düzenlenmiş asıl vekaletin (genel kurula katılmaya ve oy kullanmaya içerikli) evrak ekinde verilmesi gerekir.

21- İktisadi işletmelerin kararlarının dernek/vakıf yönetim kurullarınca alınmış olması gerekir. (ekinde yk’nın seçildiğini gösteren belge verilmeli)

22- Hisse devir kararı devir sözleşmesi ile aynı tarih veya sonrası olmalı. Hisse devir sözleşmesi kararın ekinde verilmeli,

23- Kapanış işlemlerinde (tasfiye sonu, şube kapanışı, devir yolu ile birleşmede devir olan firmanın) Ticaret Odası aidat borcu ödenmiş olmalı.

24- Tasfiye sonu işlemlerinden önce sicil dosyasındaki takyidat (kısıtlamalar) kaldırılmış olmalı,

25- Mahkeme kararlarına kesinleşme şerhi alınmış olarak kararın aslı veya ilgili merciden (mahkeme-noter) aslı gibidir onaylısı verilmeli,

26- Kuruluş veya unvan değişikliği işlemlerinde; Benzer unvan kontrolü www.tobb.org.tr den sicil gazetesi başlığından unvan kontrolü yapılmış olmalı, (unvan tebliği 14.02.2014 tarihinde yayımlanmıştır)

27- Şirketin Unvanında en az bir faaliyet TÜRKÇE yazılmış olarak yer almalı,(Pazarlama, Ticaret, Sanayi, Endüstri tek başlarına faaliyet alanı olarak yazılmamalı)

28- Unvanda noktalama işaretleri kullanmayınız.(nokta, virgül, & işareti gibi)

29- Unvanda amaç konuda olmayan sektöre yer verilmemeli,

30- Genel kurulda seçilen YK üyelerinin istifaları ile boşalan üyeliğe mutlaka bir yeni üyenin atanması gerekiyor.

31- Birleşme sözleşmesi ve raporu Yönetim Kurulunca /Müdürler kurulunca imza edilmiş olmalı.

32- Genel kurulda Bağımsız denetçi seçimi var ise  TTK 400’e göre düzenlenip sicile verilen Beyanın içeriğinde hizmet sözleşmesinin imza edilme tarihine de yer verilmeli.

33- Genel kurulda yönetim kurulu seçimleri esas mukaveledeki belirlenmiş sayılara uygun yapılmalı, bir üye veya farklı sayıda üye seçebilmek için esas mukavelenin ilgili maddesi tadil edilmiş olmalı.

34- Tasfiye memuru TÜRK vatandaşı ve Türkiye de yerleşik olmalı,

35- Sermaye ye eklenen iç kaynağın tespitine ilişkin müşavir raporu verilmeli,  raporda açıkça iç kaynakların nelerden ibaret olduğuna yer verilmeli,

36- Mali müşavirin faaliyet belgesi 3 aydan eski olmamalı ve asıl, E-imzalı veya noter onaylı olmalı,

37- Yabancı uyruklu Tüzel kişi için (A.Ş.’ler de tek pay sahibi ve yk üyesi, Limited şirketlerde ortak veya müdür ise) bir yıldan eski olamayan Bulunduğu Ülkedeki ilgili mercilerden alınmış Apostil onaylı ve tercümesi noterden onaylı sicil özeti ve vergi kimlik numarası evrak ekinde verilmeli,

38- Tasfiye girişi kararınızdan sonra,  Alacaklılara davet ilanı (3 ilan) yapılmamış, Tasfiye memurunca Alacaklılara davet ilanı yapılmalı ve gerekli süre sonrasında Tasfiye sonu kararı alınmış olmalı.

39- Sınırlı yetki için ana mukavele uygun olmalı ve sınırlı yetki iç yönergesi düzenlenmeli (TTK 371/7, 629)

40- Sınırlı yetkilere yönelik Yeni bir iç yönerge düzenlenmiş, kararın içerisinde önceki iç yönergenin iptal edildiği belirtilmeli.

Bu yönergenin içinde yetki verilen kişilerin isimleri yazılmamalı.

41- Tüzel kişi müdür / yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş, buna göre temsil yetkisi tüzel kişiye verilmeli, gerçek kişi temsilcisine değil.

42- Yönetim kurulu kararları genel kurulda seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerince imza edilmiş olmalı, ortaklarca değil.

43- İstifa eden YK üyesinin yerine geçi olarak YK üyesi atanmalı, (1 ve 2 kişilik kurulda bu işlem genel kurul kararı gerekir)

44- Sermaye şirketlerinde her hesap dönemi sonunda genel kurul yapılmalı ve tescile tabi olmasa dahi Noter onaylı olarak bir örneği dilekçe ekinde ticaret  sicili Müdürlüğüne verilmeli)

45- Verasetin dağılımı kararlarında bölünemeyen pay ortaklardan birine devir veya noterden feragat edilerek MERSİS’ten giriş yapılarak ortaklar kurulu kararı alınmış olmalı,

46- Fert firmaların faaliyeti yazılırken NACE kodu açılımı değil yapılacak işler yazılmalı, nace kodu değişikliği ayrı bir dilekçe ile Oda Üyelik işlemleri Müdürlüğüne verilmeli,

47- Şahıs firması terkin işlemlerinde, talep dilekçesi ve ek belgeleri tacir kendisi imza etmeli, sicil kayıtlarındaki imzadan farklı imza kullanmamalı,

15 Nisan 2019

 

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here