Ana sayfa Vergi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mirasçılara ödenecek tıbbi cihaz bedelinden VİV Kanunu 17...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mirasçılara ödenecek tıbbi cihaz bedelinden VİV Kanunu 17 nci maddesi gereğince tevkifat yapılması

Veraset Ve İntikal Vergi Beyannamesine Dahil edilecek Mal varlığı ve borçlar

70
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, babanız …..’ın 27.02.2018 tarihinde vefat ettiği, babanızın sağlığında Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla sağlık problemlerinin giderilmesi için medikal cihaz aldığı, söz konusu cihazın ücret iadesi ile ilgili işlemlerin başlatılmasına rağmen cihaz alımından kısa bir süre sonra ölüm olayının gerçekleştiği, söz konusu ücretin yasal mirasçılara ödenmesi için talepte bulunduğunuz, ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeniz gerektiği gerekçesiyle bahse konu ücretin ödenmediği belirtilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunun 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre tevkifat yapma yetkisine sahip olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde de, amme idare ve müesseseler! ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malülleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paraların veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, “Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısiyle para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.

Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde

yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, normal emeklilik süresini dolduranlara ödenen emekli ikramiyeleri, dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, evlenme ikramiyeleri ile hizmet süresini doldurmadan ölen memur veya hizmetlinin dul ve yetimlerine, aylık yerine toptan yapılan ödemelerin vergi dışı bırakılması gerekir. Ancak, bu sayılanlar dışında kalan ödemeler için ilgililerden veraset ve intikal vergisi aranılacağı tabiidir.

Bu itibarla, babanız …..’ın 27.02.2018 tarihinde vefatı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer mirasçılarla birlikte tarafınıza tıbbi cihaz bedelini ödeyebilmesi için veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesini araması, söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde ise bu ödemelerden 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 17 nci maddesi uyarınca %5 oranında tevkifat yapması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 26.10.2018, 64958909-160-E.34370 , Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Edinilmiş mallara katılım rejimi gereğince sağ kalan eşe ait malların tespiti ve Veraset ve İntikal Vergisi

Türkiye’de faaliyette bulunmayan vakıflarda veraset ve intikal vergisi ödemek gerekir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here