Ana sayfa SGK Nakdi Düzenli Sosyal Yardım Programlarından Yararlananlar İçin İstihdam Sağlanacak!!!

  Nakdi Düzenli Sosyal Yardım Programlarından Yararlananlar İçin İstihdam Sağlanacak!!!

  1549
  0

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesi amacıyla uygulanacaktır.

  1- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ KAPSAMINDA BİLDİRİLECEK SİGORTALIDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
  Sigorta primi desteğinden yararlanılacak sigortalıda aşağıdaki şartlar birlikte aranır;
  1.1- İşe başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az 1 defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,
  1.2- 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,
  1.3- İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak,
  1.4- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

  2- DESTEKTEN YARARLANACAK İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
  Sigorta primi desteğinden yararlanacak işyerlerinde aşağıdaki şartlar birlikte aranır;
  2.1- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
  2.2- Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  2.3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK ’ya verilmesi,
  2.4- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  2.5- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  2.6- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması.

  3- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNİN FİNANSMANI NE KADAR VE NASIL SAĞLANACAKTIR?
  3.1-
  5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinde sayılan ve 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır.
  3.2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak sigorta primi desteği tutarı, 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanması halinde prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirimin ardından, prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın tamamıdır.
  3.3- Bu kapsamda uygulanan destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren 1 yıldır.
  3.4- Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 1 yıllık destek süresi dolmadan ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlanması kaydıyla, sigortalının sonradan işe girdiği yerlerde kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilir.
  3.5- Bu maddede belirtilen sürelerin takibini SGK yapar.

  4- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNİN İŞLEYİŞİ NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?
  Sigorta primi desteğinin işleyişi;
  4.1- Sigortalının işe başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az 1 defa yararlanmış olanların hanesinde ikamet edenler hane bazlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından elektronik ortamda SGK ‘ya bildirilir.
  4.2- Bakanlık tarafından SGK’ya bildirilen hanelerde ikamet edenlerden 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlar SGK tarafından tespit edilir.
  4.3- Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmadığı İŞKUR tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

  5- DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
  5.1-
  Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler E-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur.
  5.2- İşverenler tarafından E-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten yararlanmaya ilişkin kontroller E-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır. Ancak, destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilerek destekten bu sebeple yersiz yararlanılması halinde işverenlerden yersiz yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

  6- ÖDEME NASIL YAPILIR?
  6.1-
  Bir önceki yıla ait teşvikten yararlanmış kişilerin listesi ve teşvik tutarına ilişkin bilgiler SGK tarafından her yılın Mart ayının son iş gününe kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilir.
  6.2- Bu madde kapsamında Bakanlığa bildirilen teşvik tutarı, bildirildiği tarihi takip eden ayın başından itibaren 3 ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından SGK’ya ödenir. Ödemenin gecikmesi halinde prim alacaklarına uygulanan gecikme zammı uygulanır.

  7- KİMLERİN VAKIF TARAFINDAN İŞKUR’A KAYITLARI YAPILIR?
  Aşağıdaki şartları birlikte haiz olan kişiler çalışabilir olarak nitelendirilir ve Vakıflar tarafından bütünleşik sistem üzerinden İŞKUR sistemine kaydedilir;
  7.1- Son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,
  7.2- 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak,
  7.3- 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık almıyor olmak,
  7.4- 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7’nci maddesi kapsamında engelli yakını olarak engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmıyor olmak.

  ***Yukarıda belirtilen şartları sağlayan çalışabilir durumda olan kişiler İŞKUR tarafından durumlarına uygun işlere yönlendirilir, mesleki eğitime veya diğer aktif işgücü programlarına tabi tutulur.

  ***Teklif edilecek iş, mesleki eğitim veya diğer aktif işgücü programları ilçe belediyesi için ilçe sınırı, büyükşehir belediyesi için işyeri servis aracı veya en fazla iki şehir içi toplu taşıma aracıyla ulaşım sağlanabilen il sınırı dâhilinde yer alır. Ancak kişinin istemesi halinde farklı il veya ilçelerde istihdam edilebilir.

  ***Belirtilen şartları sağlayan kadınların bakmak zorunda olduğu ilkokul çağında veya daha küçük yaşta çocuk ya da çocukları olması veyahut birinci fıkrada belirtilen şartları haiz kişilerin sürekli hastalık hali veya çalışmasına engel teşkil eden bu ve benzeri nitelikteki mazeretlerinin Vakıflar tarafından tespit edilmesi halinde bu tespit kararı Vakıfça kayıt altına alınarak bu kişiler çalışamaz olarak nitelendirilir ve İŞKUR sistemine kayıtları yapılmaz.

  ***Mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programlarını ya da İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları, durumun İŞKUR sistemi üzerinden bütünleşik sisteme bildirilmesini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilir.

  ***Yapılan iş ve işlemlere ilişkin itirazlar Vakıf mütevelli heyetlerince değerlendirilir.

  8- DESTEĞİN UYGULANMAYACAĞI HALLER NELERDİR?
  Desteğin uygulanmayacağı haller;
  8.1- Yapılan muhtelif kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamaz.
  8.2- Bu destek hükümleri, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

  NOT:
  1- İşverenlerin SGK’ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış olması; tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece destek hükümlerinden yararlanmaya engel teşkil etmez.
  2- İşverenin destekten yersiz olarak faydalandığının tespiti hâlinde, yararlanılan destek tutarı 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte SGK tarafından işverenden tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlara ilişkin liste her yılın Mart ayının son gününe kadar Bakanlığa bildirilir. Bu tutar Bakanlıkça SGK’ya yapılacak destek ödemesinden mahsup edilir.
  3- Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
  4- Nakdi Düzenli Sosyal Yardım: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımlardır.

  Kaynak: Resmi Gazete (22.06.2017 – 30104)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here