Ana sayfa Vergi Kira yardımı ve hibe desteğinden kimler faydalanabilir?

  Kira yardımı ve hibe desteğinden kimler faydalanabilir?

  Gelir Desteği, Kira Yardımı koşulları, tutarı, süresi, yararlanacak olanlar,

  47
  0
  750 TL kira yardımı ile 1.000 TL hibe ücreti sadece açıklanan nace kodlarına göre faaliyeti olan işyerleri için mi geçerlidir?

  Yardımlar nace kodu ile ve Basit usulle sınırlıdır. Yardımlar ayrı ayrı verilecektir. 

  Yardımların uygulaması için esnaf odası ile görüşünüz. 

  Destek programı kapsamında gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde yapılacaktır. 

  1)-Gelir kaybı desteği (Hibe desteği): 

  Yararlanacak olanlar; 

  1. a) Ticari kazançları Basit usulde tespit edilen mükellefler, (GVK Md.46) 
  2. b) Vergiden muaf esnaflar, (GVK Md.9) 
  3. c) Yukarıdakilerin dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere Bu kişiler Ticaret Bakanlığının yayınladığı listedeki Faaliyet (nace) kodu ile belirtilen Gelir Vergisi mükellefleridir. (Liste odamızın web sayfamızda ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında vardır.) 
  Verilecek destek tutarı: 

  Her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 3.000 (Ocak, Şubat ve Mart /2021 

  2) Kira desteği: 

  Yararlanacak olanlar; 

  1. a) Ticari kazançları Basit usulde tespit edilen mükellefler, (GVK Md.46) 
  2. b) Vergiden muaf esnaflar, (GVK Md.9) 
  3. c) Yukarıdakilerin dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere Bu kişiler Ticaret Bakanlığının yayınladığı listedeki Faaliyet (nace ) kodu ile belirtilen Gelir Vergisi mükellefleridir.
  Kiradan yararlanma ölçüsü ve tutarı : 
  1. a) Yukarıdaki kişilerin iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira ödemesi yapılır. 
  2. b) İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir. 
  Destek programından yararlanma koşulları: 

  1) Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibariyle esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir. 

  2) Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz. 

  3) Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz. 

  4) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir. 

  5) Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir. 

  6) Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz. 

  7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez. 

  Başvuru, değerlendirme ve itiraz: 

  1) Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir. 

  2) Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.

  3) Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır. 

  4) Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz. 

  5) Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. 

  6) Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir. 

  Destek ödemesi: 

  Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır. 

  Genel hükümler: 

  1) Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. 

  2) Başvuruda bulunana fazla veya yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu fazla veya yersiz ödemeler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir. 


  Kaynak: İSMMMO / Ticaret Bakanlığınca; 24/12/2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ”
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here