Ana sayfa Vergi İşçilerin ücretini ödemeyen taşeronun yükümlülüklerini yerine getiren işverenin ayrıca KDV ve gelir...

İşçilerin ücretini ödemeyen taşeronun yükümlülüklerini yerine getiren işverenin ayrıca KDV ve gelir vergisi ödeme yükümlülüğü var mıdır?

109
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Üniversiteniz Tıp Fakültesi Hastanesinin güvenlik hizmetine ilişkin olarak … Ltd. Şti. ile 19.12.2014 tarihinde 2015-2016-2017 yılları özel güvenlik hizmeti alım sözleşmesi imzaladığınız, güvenlik hizmeti veren firmanın Üniversiteniz Tıp Fakültesi Hastanesinde güvenlik hizmeti veren çalışanlarına ait ücret ödemelerini ihtar çekilmiş olmasına rağmen gerçekleştirmediği, bu nedenle 29.11.2016 tarihinde ilgili firmanın sözleşmesinin feshedildiği, bu süreçte de firma yetkililerine ulaşılamadığı ve sözleşme hükümleri kapsamında tasfiye komisyonu kurulmak suretiyle işçilerin Kasım 2016 dönemine ait ücretlerinin Hastaneniz tarafından hesaplanıp ilgililerin banka hesaplarına aktarılarak ödenmesine karar verildiği belirtilerek, bu hakedişe ilişkin katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile ücret ödemeleri üzerinden hesaplanarak kesilen gelir vergisi ve damga vergisi beyanının hangi vergi dairesi müdürlüğüne yapılacağı hususlarında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

A- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

– (I/C-2.1) bölümünde;

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilecektir.

…”

– (I/C-2.1.1.) bölümünde,

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

…”

– (I/C-2.1.1.1.) bölümünde,

Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir.

…”

-(I/C-2.1.3.2.5.1.) bölümünde,

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

-(I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünde,

“…

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulur.

Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;

– Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,

– Tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

– Arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,

– Güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,

– Güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,

– Değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,

– İkaz-ihbar, alarm izleme,

ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabidir.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Hastanenizin … Ltd. Şti. ile yaptığı sözleşmenin 29.11.2016 tarihinde feshi nedeniyle Kasım 2016 döneminde verilen hizmete ilişkin hesaplanan KDV nin tamamının üniversiteniz tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

B- Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından yapılacak vergi kesintisinin sorumlusu, ödemeyi nakden veya hesaben yapanlar olarak belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 11 inci maddesine göre yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Vergi kesenlerin sorumluluğu esas itibariyle vergi kesenlere yüklenmiş olmakla birlikte, mal alım-satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım-satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar da müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

Dolayısıyla, VUK un 8 ve 11 inci maddeleri gereğince her ne kadar … Ltd..Şti. ile imzalanan 19.12.2014 tarihli hizmet sözleşmesinden ötürü işçi ücretlerinin ödenmesi ilgili firmaya ait olsa da; söz konusu ücret ödemelerinin tarafınızca yapılmış olması nedeniyle ücret ödemelerinden tevkif edilen gelir vergisinin bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne tarafınızca beyan edilmesi gerekmektedir.

C-Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 19 uncu maddesinde, genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle tahsil edileceği hükümlerine yer verilmiştir.

10 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; … İstihkaktan kesinti usulünün, aylık muhtasar beyanname verenlere de teşmil edildiği, yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini de bu muhtasar beyanname ile aynı vergi dairesine ödemelerinin Bakanlığımızca uygun görüldüğü açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, damga vergisinin söz konusu ücret ödemelerine ilişkin kesilen gelir vergisine ait muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

 


Kaynak: GİB Özelge, 05.09.2019, 67630374-130[2016/93]-22101, SİVAS VALİLİĞİ,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here