Ana sayfa Vergi ‘’Grey Market’’ Diye Anılan Araçlar İçin Af Geldi!

  ‘’Grey Market’’ Diye Anılan Araçlar İçin Af Geldi!

  3698
  0

  1- GÜMRÜK VERGİLERİNİN KISMEN/EKSİK ÖDEYENLER ÖN TESPİT DİLEKÇESİ İLE ÖDEME YAPARAK EL KONULAN TAŞITLARINI GERİ ALABİLİRLER.
  Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları sahipleri kişiler tarafından, 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar, ödemeleri gereken tutarın öğrenilmesi için EK-1’de yer alan “Ön Tespit Dilekçesi” ilgili gümrük idaresine verilmesi gereklidir.

  2- ÖN TESPİT DİLEKÇESİ İLE BİRLİKTE HANGİ BİLGİ VE EVRAKLARA VERİLMELİDİR?
  Ön Tespit Dilekçesinde,
  2.1- Aracın tescil belgesi bilgilerine,
  2.2- Başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine,
  2.3- İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine,
  2.4- Varsa araca el koyma kararı örneğine ve araca el konulmasına ilişkin evrak suretine
  yer verilir.

  ***İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir. İlk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durum dilekçe sahibine bildirilir.

  3- ÖN TESPİT DİLEKÇESİ VERİLDİKTEN SONRA GÜMRÜK İDARESİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:
  3.1-
  Ön Tespit Dilekçesini alan gümrük idaresince, aracın tasfiyesinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile araç hakkında müsadere kararı bulunup bulunmadığı araştırılır. Aracın tasfiyesinin tamamlandığının veya araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, talebin Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına girmediği hususu dilekçe sahibine bildirilir.
  3.2- Ön Tespit Dilekçesinin verildiği tarihten itibaren işlemler sonuçlandırılıncaya kadar tasfiye işlemlerine devam edilmez.
  3.3- Gümrük idaresi tarafından, ilk iktisapla ilgili işlemlerin serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, ödenecek tutarın tespiti amacıyla üç gün içinde ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.
  3.4- Bu bilgi, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilir.

  4- VERGİ DAİRELERİ ÖDENMESİ GEREKEN ÖTV TESPİTİNİ NASIL HESAPLAR?
  İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, dördüncü fıkra kapsamında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;
  4.1- Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamaz.
  4.2- Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az olmamak üzere;
  4.2.1- Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararıyla,
  4.2.2- Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararıyla,
  belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.

  ***Bu maddenin kapsamında işlem yapılması, söz konusu araçların ilk iktisabında oluşan vergi zıyaı ile ilgili özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.

  5- ÖN TESPİT DİLEKÇESİ İLE BAŞVURU YAPILIRKEN HANGİ BEDELLER ÜZERİNDEN ÖDENECEK TUTAR HESAPLANIR?
  5.1- İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleşmesi halinde, aracın ithalatında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi üzerinden;
  5.2- Serbest dolaşıma girişinden sonra gerçekleşmesi halinde ise vergi dairesinden alınan ödenmesi gereken özel tüketim vergisi bilgisi üzerinden,
  ilgili gümrük idaresince, hesaplanan %25’lik tutar ve bu tutarı ödemek üzere Kanunun geçici 10’uncu maddesinden yararlanmak için 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunulması gerektiği, dilekçe sahibine yazı ile bildirilir. Bu bildirimde dilekçeye konu araç bilgilerine de yer verilir. 

  6- KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
  Gümrük idaresince ödenmesi gereken tutarın bildirilmesi üzerine, Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanmak isteyen kişilerin EK-2’de yer alan “Başvuru Formu” ile 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  ***Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.

  7- BAŞVURUNUN GÖNDERİLME ŞEKLİNE GÖRE KABULÜ NASIL OLUR?
  Başvurunun;
  7.1- İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru formunun postaya verildiği tarih,
  7.2- Normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih,
  başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

  NOT: 31.07.2017 tarihine kadar Ön Tespit Dilekçesi cevaplandırılmamış olanlar için ayrıca “Başvuru Formu” ile başvuru yapılması şartı aranmaz. Bu kişilerin 31.07.2017 tarihi itibariyle başvuruda bulunduğu kabul edilir. Bu kişiler, Ön Tespit Dilekçelerine cevaben kendilerine yapılan bildirimlerde belirtilen tutarları 31.08.2017 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla, Kanun hükümlerinden faydalanabilir.

  8- ÖDEME NASIL YAPILACAKTIR?
  Başvuru Formunun ilgili gümrük idaresine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapılır. Gümrük idaresince, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.

  9- ARAÇ İADESİ NASIL YAPILIR?
  Aracın iadesi
  9.1- Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir.
  9.2- İade talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur.
  9.3- Mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilir.
  9.4- Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.

  Ekleri İncelemek İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Resmî Gazete (09.05.2017 – 30061)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here