Ana sayfa Vergi Bünyesinde bağımlı olarak meslek mensubu çalıştıran firmalar beyannamelerini kendileri gönderebilir mi?

  Bünyesinde bağımlı olarak meslek mensubu çalıştıran firmalar beyannamelerini kendileri gönderebilir mi?

  Beyanlarını kendileri gönderebilecek mükellefler

  69
  0

  Bazı kurye firmaları muhasebelerini kendi bünyesinde tutmayı zorunlu kılıyor. Tüm kuryecileri kendi muhasebesinde tutuyor. Benim sorum bunun meslek kanunu açısından haksız rekabete girip girmediği vade odanın buna müdahale etmesi gerekip gerekmediğini öğrenmek istiyorum?

  Kurye firmaları bordrolarında bağımlı meslek mensuba var ise firma adına alınan şifre ile beyanname ve bildirimlerini gönderebilirler. 

  Bu sadece kurye firmaları için değil tüm firmalar için de geçerlidir. (VUK 340 seri nolu Gn.Tb.)

  340 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(GÜNCEL)

  IV – BEYANNAMELERİNİ KENDİLERİ GÖNDEREBİLECEK MÜKELLEFLER

  3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.

  Bu mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine örneği bu tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan (22.08.2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 386 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali )“Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “… Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi …………………’ya beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak mükellef veya noterde verilmiş vekaletname ile yetki verdiği kişi ile, vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun bir örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.

  Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir.

  Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmelerine izin verilen mükellefler diledikleri takdirde bu Tebliğ uyarınca elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here