Ana sayfa Vergi Binek oto alımında KDV ve ÖTV’nin tek seferde gider yazılmasına ve sonraki...

Binek oto alımında KDV ve ÖTV’nin tek seferde gider yazılmasına ve sonraki giderlerine sınır getirildi.

2051
0

Mevcut uygulama nasıl? 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesi için hangi giderlerin indirilmesinin kabul edileceği sayılmıştır.

40’ıncı maddenin;
(1) numaralı alt bendinde;
“Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (4108 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle eklenen hüküm Geçerlilik; 1.1.1995 Yürürlük : 2.6.1995) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)” 

(5) numaralı alt bendinde;
(4008 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1995) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (s) bendi ile kaldırılan parantez içi hükmü Yürürlük; 1.1.1999)(*)”

 (7) numaralı alt bendinde;
“(2361 sayılı Kanunun 29’uncu maddesiyle değişen bent) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (4008 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle eklenen hüküm Yürürlük; 1.1.1995) (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (s) bendi ile kaldırılan parantez içi hükmü Yürürlük; 1.1.1999)(**)(6728 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm;Yürürlük 09.08.2016) (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)

Mevcut uygulamaya göre binek otomobillerin ilk alımı sırasında ödenen KDV ve ÖTV mükellefiyetin tercihine göre direkt gider yazılabildiği gibi sabit kıymetin maliyetine ilave edilerek faydalı ömrüne göre amortisman yoluyla yıllara yayılarak gider yazılabiliyordu. (Asıl işi araç alım satımı ve kiralanması olmayanlar için)

Aynı şekilde bunlara ilişkin amortisman, yakıt, bakım onarım giderleri, sigorta ve diğer giderlerin tamamı gider yazılabiliyordu.

Ne değişti 

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”nun 13’üncü maddesin ile yukarıda belirtilen GVK’nın 40’ıncı maddesinin 1, 3 ve 5’nci bentlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Binek oto kiralamasında gider üst sınırı 5.500 TL, İlk alımda ödenen ÖTV ve KDV’de üst sınır 115 Bin TL oldu.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

Artık binek otoların giderlerinin %70’i gider yazılabilecek

Yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.”

Önceki yıllarda alınan aktife kayıtlı binek otoların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oluşacak giderlerinin de %70’i gider yazılabilecek. %30’u Kanunen Kabul Edilmeye Gider olarak kayıtlara alınacaktır.

Amortisman gideri ayırmada üst sınır belirlendi

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

Uygulama ne zaman başlayacak

Yukarıda belirtilen ve 7149 sayılı kanunun 13’üncü ve 14’üncü maddelerindeki hüküm altına alınan yeni düzenlemeler 1.1.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 7 Aralık 2019 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

 

Kaynak:
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek.

Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirildi.

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here