Ana sayfa Muhasebe Adi ortalık ortağı olan bir şirket başka bir şirkete devir olursa adi...

Adi ortalık ortağı olan bir şirket başka bir şirkete devir olursa adi ortaklık devam eder mi?

592
0

Adi ortalık ortağı olan bir şirket başka bir şirkete devir olursa adi ortaklık devam eder mi?

KONU

Yıllara sari işi üstlenen adi ortaklıkta ortaklığı oluşturan şirketlerin birleşmesi

 SORU

……İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş. – ………..Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş. adi ortaklığının taşeron olarak yıllara sari inşaat işini üstlendiği, işin devamı sırasında adi ortaklığı oluşturan şirketlerden …… İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş.’nin …/…./ 2016 tarihinde …… …. Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ye devrolduğu, daha sonra …….. Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’nin unvanının değişerek ….. İnşaat A.Ş. olduğu, işveren kurum ile düzenlenen zeyilname ile yıllara sari inşaat işine şirketinizin devam edeceği hususunun belirlendiği belirtilerek, yıllara sari inşaat işini üstlenen adi ortaklığın 2016 kar ve zararının şirketiniz tarafından 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesine konu edilip edilmeyeceği hususunda

CEVAP


Buna göre, yıllara sari inşaat işini üstlenen adi ortaklıkta bir ortağın diğerine devrolması nedeniyle adi ortaklık sona ermiş olacağından ….. İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş.’nin ……… Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ye devrolduğu tarihin adi ortaklık açısından söz konusu yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi olarak dikkate alınması ve bu tarih itibarıyla kar/zararın tespit edilerek ortaklar tarafından ortaklık hisseleri oranında 2016 yılı kazancı (münfesih kurumun devir işlemi nedeniyle kapanan hesap dönemine ait kurum kazancı)  sayılarak beyan edilmesi gerekmektedir. Devir tarihine kadar bu işle ilgili olarak istihkaklardan yapılan vergi kesintilerinin de adi ortaklığın ortaklarınca ortaklık hisseleri oranında bu işe ait kazancın beyan edildiği ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği tabiidir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 38418978-120.01.02.08[42-17/3]-8551 08.01.2018
Konu : Yıllara sari işi üstlenen adi ortaklıkta ortaklığı oluşturan şirketlerin birleşmesi

 

İlgi : 07/03/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş. – ………..Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş. adi ortaklığının taşeron olarak yıllara sari inşaat işini üstlendiği, işin devamı sırasında adi ortaklığı oluşturan şirketlerden …… İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş.’nin …/…./ 2016 tarihinde …… …. Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ye devrolduğu, daha sonra …….. Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’nin unvanının değişerek ….. İnşaat A.Ş. olduğu, işveren kurum ile düzenlenen zeyilname ile yıllara sari inşaat işine şirketinizin devam edeceği hususunun belirlendiği belirtilerek, yıllara sari inşaat işini üstlenen adi ortaklığın 2016 kar ve zararının şirketiniz tarafından 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesine konu edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği; 44 üncü maddesinde ise inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 19 uncu maddesine göre, kurumların, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması, münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi şartları dahilinde gerçekleştirdikleri birleşmelerin bu Kanun uygulamasında devir olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yıllara sari inşaat işini üstlenen adi ortaklıkta bir ortağın diğerine devrolması nedeniyle adi ortaklık sona ermiş olacağından ….. İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş.’nin ……… Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ye devrolduğu tarihin adi ortaklık açısından söz konusu yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi olarak dikkate alınması ve bu tarih itibarıyla kar/zararın tespit edilerek ortaklar tarafından ortaklık hisseleri oranında 2016 yılı kazancı (münfesih kurumun devir işlemi nedeniyle kapanan hesap dönemine ait kurum kazancı)  sayılarak beyan edilmesi gerekmektedir. Devir tarihine kadar bu işle ilgili olarak istihkaklardan yapılan vergi kesintilerinin de adi ortaklığın ortaklarınca ortaklık hisseleri oranında bu işe ait kazancın beyan edildiği ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği tabiidir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Adi Ortaklıklar Odalara Kayıt Olabilir mi?

“Adi Ortaklık” Faaliyeti İçin Alınan Gayrimenkulün KDV’si İndirilebilir mi?

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here