Ana sayfa Vergi Tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların işletilmesi ve devri...

Tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların işletilmesi ve devri kurumlar vergisine tabi midir?

428
0

Tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların işletilmesi ve devri kurumlar vergisine tabi midir?

KONU

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.

SORU

Şirketinizin tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Özel Maksatlı Su Araçları Kategorisi” başlığı altında değerlendirildiği ve Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) … numaraları ile tescil edildiği belirtilerek söz konusu gemilerin 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilecek kazançların tersanenin hangi kazançlarını kapsayacağı hususunda

CEVAP

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve  … .2017 tarihinde düzenlenen Türk Uluslararası Gemi Sicili Gemi Tasdiknamelerinden, gemi cinsi yüzer havuz olan … isimli gemilerin, Türk Uluslararası Gemi Siciline … numaraları ile tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, özel maksatlı ve özel yapılı gemi olarak değerlendirilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların, anılan Sicile kayıt edildiği tarihten itibaren işletilmesinden ve devrinden doğan kazançlara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.12.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların işletilmesinden doğan kazanç olarak, bu deniz araçlarının maksatları doğrultusunda kullanılmasına bağlı olarak sunmuş olduğunuz bakım, onarım ve diğer hizmetlerden elde ettiğiniz kazançların tamamının dikkate alınması gerektiği tabiidir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 64597866-125[5]-252 05.01.2018
Konu : Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.

 

İlgi : 28/11/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Özel Maksatlı Su Araçları Kategorisi” başlığı altında değerlendirildiği ve Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) … numaraları ile tescil edildiği belirtilerek söz konusu gemilerin 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilecek kazançların tersanenin hangi kazançlarını kapsayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

4490 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

“Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

  1. a) (Değişik: 20/8/2016-6745/47 md.) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri,

ı) (Ek: 20/8/2016-6745/47 md.) Özel maksatlı ve özel yapılı gemi: Tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını, ifade eder.” hükümlerine yer verilmiş, aynı Kanunun “Mali Hükümler” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve  … .2017 tarihinde düzenlenen Türk Uluslararası Gemi Sicili Gemi Tasdiknamelerinden, gemi cinsi yüzer havuz olan … isimli gemilerin, Türk Uluslararası Gemi Siciline … numaraları ile tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, özel maksatlı ve özel yapılı gemi olarak değerlendirilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların, anılan Sicile kayıt edildiği tarihten itibaren işletilmesinden ve devrinden doğan kazançlara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.12.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların işletilmesinden doğan kazanç olarak, bu deniz araçlarının maksatları doğrultusunda kullanılmasına bağlı olarak sunmuş olduğunuz bakım, onarım ve diğer hizmetlerden elde ettiğiniz kazançların tamamının dikkate alınması gerektiği tabiidir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

TUGS’a Kayıtlı Gemiler Kullanılarak Yapılan Deniz İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlar İstisna Kapsamında mıdır?

TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin Kiralanmasından Elde Edilen Kazançlarda KDV Hesaplanır mı?

TUGS’a kayıtlı gemilere sağlanan teşvikler nelerdir? (Türk Uluslararası Gemi Sicili)

TUGS’ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazanç K.V.’den İstisna mıdır?

TUGS’a Kayıtlı Geminin Sicil Terkinin Yapılmasından Sonra Yurtdışına Satışından Doğan Zarar Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here