Ana sayfa SGK 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan İsteğe Bağlı Sigorta hizmet sürelerine ilişkin...

  30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan İsteğe Bağlı Sigorta hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  236
  0

  İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

  10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

  a)506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

  506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  b)5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

  5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,

  -2021 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  -2021 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  -2021 yılı Ağustos ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  isteğe bağlı sigorta primlerini 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

  c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak olarak ödeyen sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri 

  5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının “b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden”başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

  Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

  d)506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden yapılandırma işlemleri

  506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  e)2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

  2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

  1/1/1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.

  1/10/2008 – 2021 yılı Nisan ayı arasında prim borcu olması ve;

  2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,

  2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin

  2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin

  2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48TL’nin

  2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62TL’nin

  2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin

  2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin

  2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin

  altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.

  2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011,
  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde

  2010 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin üstünde olması 2015,
  2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile
  2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

  7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

  f)5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

  5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2021 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

  g)5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

  5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2021 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

  Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

  h)5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden yapılandırma işlemleri

  5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

  -2021 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  -2021 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  -2021 yılı Ağustos ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı,

  isteğe bağlı sigorta primlerini 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

  10.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi

  İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması”bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi”bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanarak 7326 sayılı Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

   

   


  Kaynak: Resmi Gazete 9.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here