Ana sayfa Muhasebe 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen alışların karşıt incelemeye tabi tutulacak...

  2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen alışların karşıt incelemeye tabi tutulacak mı?

  401
  0

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı (T.C. kimlik no: … ) mükellefi … hakkında düzenlediğiniz … tarih ve … sayılı KDV İadesi Tasdik Raporunda 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen alışlarla ilgili karşıt inceleme yapılmadığının ve bu eksikliğin giderilmesi halinde raporun işleme konulacağının adı geçen vergi dairesince tarafınıza bildirildiğini ve zaten vergi dairesi ıttılaında bulunan söz konusu beyannamenin karşıt incelemeye tabi tutulmasının istenilmesinin anlaşılamadığını belirterek, 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tarh edilen vergiye ait tahakkuk fişinin de incelenmiş kabul edilip edilmeyeceği konusunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

  3568 sayılı Kanunla ilgili 27 Seri No’lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin “Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller” başlıklı II-5 bölümünde; “KDV iadesi tasdik işlemlerinde indirilecek KDV’nin %80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılması zorunludur.”

  “Karşıt İnceleme Tutanaklarında ve Teyit Yazılarında Yer alması Zorunlu Bilgiler”

  başlıklı II-7 bölümünde de;

  “Hem KDV iadesi tasdikleri hem de tam tasdik kapsamında düzenlenen karşıt inceleme tutanaklarında ve teyit yazılarında aşağıdaki asgari bilgilerin yer alması zorunludur.

  —    Karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirin adı-soyadı, bağlı olduğu oda ve vergi dairesi, mühür ve sicil numarası, vergi kimlik numarası, adresi, telefon ve faks numarası ve gerekli görülen diğer bilgiler.

  — Karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirin sözleşmeli olduğu mükellefin adı-soyadı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

  —  Karşıt inceleme konusu belge veya belgeleri düzenleyen mükellefin adı-soyadı veya unvanı ile vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve karşıt incelemenin yapıldığı tarihteki açık adresi.

  —   Karşıt inceleme konusu belge veya belgeleri düzenleyen mükellefin ilgili yıla ilişkin yasal defterlerinin onay bilgileri.

  —    Teyit verilen hallerde, teyit isteyen yeminli mali müşavir ile ilgili yukarıda ilk sırada belirtilen bilgilerin yanı sıra, teyit yazısını düzenleyen yeminli mali müşavirin adı-soyadı, bağlı bulunduğu oda ve vergi dairesi, vergi kimlik numarası, mühür ve sicil numarası, adresi, telefon ve faks numarası

  —   Karşıt inceleme konusu belge veya belgeleri düzenleyen bir tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve hisse çoğunluğuna sahip ortakları hakkında yeterli bilgi.

  —      Teyit veren yeminli mali müşavirin mükellefi ile yaptığı tasdik sözleşmesinin yıl, ay ve gün içeren tarihi.

  —      Karşıt inceleme konusu belgeye ilişkin olarak, belgeyi düzenleyen mükellefin defterindeki yevmiye kaydının tarih ve numarası (Yevmiye kaydının yapılmadığı hallerde bu husus tutanakta belirtilecektir).

  —   Karşıt incelemeye konu belge veya belgelerin düzenlendiği dönemle ilgili olarak bu belgeleri düzenleyen mükellefin KDV beyanları hakkında bilgi (teslim ve hizmet tutarı, istisna tutarı, KDV matrahı, hesaplanan katma değer vergisi tutarı, ödenecek/sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarı, tahakkuk fişinin tarih ve numarası).

  —   Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin “bir önceki dönemine ” ilişkin olarak bir üst paragrafta belirtilen bilgiler.

  —    Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin malları (imalatçılarda hammaddeyi) tedarik ettiği alt firmalara ilişkin bilgiler (malın veya hammaddenin satın alındığı kişinin adı- soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, malın KDV dahil toplam bedeli, düzenlenen belgenin tarih ve numarası.) (mal veya hammadde alımlarının çok sayıda kişiden yapıldığı hallerde en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır).

  —  Mal veya hizmet bedelinin ödenme şekline ve ödemeye ilişkin bilgi.

  —    Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellef, faturada yer alan malın imalatçısı ise bağlı bulunduğu sanayi odası ve sicil numarası.

  —      Karşıt incelemeye konu faturanın düzenlendiği dönemde, faturayı düzenleyen mükellefin muhtasar beyannamesine göre çalıştırılan işçi sayısı, ücret ödemelerinin tutarı ve muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesi hakkında bilgi.”

  açıklamaları yer almıştır.

  Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, karşıt incelemelerde mükelleflerin KDV beyanları hakkında bilgilerin yanı sıra, anılan Tebliğde belirtilen asgari bilgilere de yer verilmektedir.

  Bu itibarla, 3568 sayılı Kanun ve bu Kanunla ilgili mevzuatta 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen tevkifata tabi alışların karşıt incelemeye tabi tutulmayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, söz konusu alışlar için de genel esaslara göre karşıt inceleme yapılması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge, 06/08/2014, 31977385-205[2013/1]-52 , ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here