Ana sayfa Vergi Vakfa Ait Gayrimenkuller Bedelsiz Kiraya Verildiğinde Kira Stopajı Hesaplanmak Zorunda mıdır?

  Vakfa Ait Gayrimenkuller Bedelsiz Kiraya Verildiğinde Kira Stopajı Hesaplanmak Zorunda mıdır?

  1462
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; mülkiyeti vakfınıza ait bazı konutların eğitime yardım maksadıyla maddi durumu iyi olmayan lise ve üniversite öğrencilerine hiçbir bedel talep edilmeksizin kiraya verildiği belirtilerek; öğrencilere bedelsiz olarak kullandırılmak maksadıyla şartlı olarak bağışlanan bu konutların, bedelsiz kiraya verilmesinin kira stopajı açısından değerlendirilmesi talep edilmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde, söz konusu maddede yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu; 73’üncü maddesinde ise kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazilerin emsal kira bedelinin yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5’i olacağı hüküm altına alınmıştır.

  Aynı Kanunun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bu maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hükmü yer almış olup aynı fıkranın (5b) bendinde ise, vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, vakfınıza ait gayrimenkullerin lise ve üniversite öğrencilerine bedelsiz kiraya verilmesi Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmayacaktır.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 73’üncü maddesinde belirtilen emsal kira bedeli uygulaması gelir vergisine tabi gerçek kişileri kapsadığından, Vakfa ait gayrimenkullerin bedelsiz kiraya verilmesinin bu kapsamda değerlendirilmesi de mümkün değildir.

  Kaynak: Isparta Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
  25 Aralık 2014 Tarih ve 25947440-120-15 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here