Ana sayfa Vergi Türkiye’den Yurt Dışı Firmalara Verilecek Danışmanlık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler İstisna Kapsamına...

  Türkiye’den Yurt Dışı Firmalara Verilecek Danışmanlık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler İstisna Kapsamına Girer mi?

  1336
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Türkiye’den yurtdışı mukimi firmalara verilen hizmetler.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin dış ticaret danışmanlık alanında faaliyet gösterdiği, yurtdışı firmalara yurtdışında danışmanlık, iş takibi, ürün tedarik etme, ihale dosyası hazırlama, ürün resmi bulunması, ürünlerin teknik çizimlerinin yapılması, kurulum şeması hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin tespit edilmesi gibi hizmetleri verdiği belirtilerek bu hizmetlerden elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununa göre istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 6’ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan anılan Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimlere yer verilmiştir.

  Söz konusu fıkraya 6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen ve 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren (ğ) bendinde de;

  “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.

  Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
  …”
  hükmü bulunmaktadır.

  Konu ile ilgili olarak gerekli açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, “10.5.2. İndirimden faydalanma şartları” ana başlığı altında yer alan alt başlıklı bölümlerde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

  Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanılabilmesi için;
  – Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,
  – Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,
  – Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,
  – Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye’den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması
  gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, yukarıda sayılan şartların sağlanması halinde, şirketinizce anılan bent hükmü kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin sunulmasından elde edilecek kazancın %50’sinin, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Ancak, iş takibi, ürün tedarik etme, ihale dosyası hazırlama, ürün resmi bulunması, teknik çizim yapılması, kurulum şeması hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin tespit edilmesi gibi hizmetler danışmanlık kapsamında değerlendirildiğinden ve şirketiniz tarafından verilen danışmanlık hizmeti Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında sunulan bir hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden, şirketinizin bu faaliyetinden elde ettiği kazancın kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
  23 Temmuz 2015 Tarih ve 50426076-125[1-2014/20-244]-120 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here