Ana sayfa Mevzuat Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...

Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 4.1.2020

705
0
4 Ocak 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30998
YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dolgu ve kıyı yapılarının uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına veya mevcut yapılar için vaziyet planlarının onaylandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Deniz cephesi elli metreden az olan ancak İTDK tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre kara alanı ve denizdeki fiziksel şartları uygun bulunan tekne imal yerlerinde yüz elli metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım işlemleri, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesinde belirtilmek şartıyla yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdarece, ek-5’teki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. Konuşlandırılması uygun görülen yüzer havuza ilişkin yüzer havuz bağlama planı İdarece onaylanarak yüzer havuz konuşlandırılması için yüzer havuz işletme ön izni verilir. Verilen izin, veriliş tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Başvurulması halinde, verilen yüzer havuz işletme ön izni süresi, yüzer havuzun tesiste inşa edilmesi durumunda 2 yıla kadar, yüzer havuzun satın alınması durumunda da 1 yıla kadar ilave bilgi belge olmaksızın İdarece uzatılabilir. Bu süreler sonunda yüzer havuz işletme izni belgesi alınmayan yüzer havuzlar için verilen yüzer havuz işletme ön izni iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre değiştirilmiştir.

“(9) TÜRKAK A TİPİ Muayene kuruluşunca yapılacak iş ve işlemler sonucu hazırlanacak olumlu raporlar ile tüm ırgat, kaldırma ve iletme makineleri, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru hatlarının düzenli olarak tesis işleticisi tarafından yapılan bakım-tutumlarına ilişkin kayıtlar İdareye sunulmak üzere tesiste hazır bulundurulacaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin sorumluluğundadır. Bu tür tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis işleticisi tarafından hizmet bedellerinin ödenmesi zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücret tesis işleticisi tarafından Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacaktır. Her bir hizmet için liman başkanlığınca ayrı ayrı ücret alınacaktır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi 31/12/2020 tarihine kadardır. Bu tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam edecek olan tesislere Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüzer havuz işletme izni belgesi geçerlilik tarihi sona ermiş, mevcut tesislerdeki yüzer havuzlara yönelik iş ve işlemlerde de Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekli Ek-6’sının 6 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6- Yüzer havuzların tekne ve makine olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından klaslandığını gösterir belgenin aslı ve İdarece onaylı örneği”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2015 29400
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2016                       29935 (3. Mükerrer)
2- 29/12/2017 30285
3- 31/12/2018                       30642 (4. Mükerrer)

 

Ekleri için tıklayınız.

 


Kaynak: Resmi Gazete 4.1.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here