Ana sayfa Muhasebe Tam tasdik raporu bulunmayan mükellefin YMM tasdik raporuna istinaden alabileceği KDV...

  Tam tasdik raporu bulunmayan mükellefin YMM tasdik raporuna istinaden alabileceği KDV iadesi.

  65
  0

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; iş ortaklığınızın Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü’ne yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri kapsamında 2 no.lu hakedişe istinaden Temmuz 2012 döneminde (2/10) oranında tevkifatlı fatura düzenlediğini, ilgili dönemde tevkifata tabi teslim matrahınızın 13.368.848,00.-TL, indirilecek KDV’nizin 2.334.215,26.-TL, hesaplanan KDV’nizin 1.925.114,12.-TL ve iade edilebilir KDV’nizin ise 409.101,10.-TL olduğunu, tam tasdik sözleşmenizin bulunmadığını ve 2014 yılında söz konusu iade alacağınıza ilişkin olarak bir YMM ile 2014 yılında sözleşme imzaladığınızı belirterek, iade döneminin içinde bulunduğu yıl (2012) ile YMM sözleşmesinin imzalandığı yılın (2014) farklı olması nedeniyle YMM tasdik raporuna istinaden alabileceğiniz KDV iadesinde hangi yılın limitinin dikkate alınacağı ve limiti aşan kısmın iadesinin yapılıp yapılamayacağı veya indirim yoluyla giderilip giderilemeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 66 Seri No.lu KDV Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 01/05/2014 tarihinden sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esasların, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı ifade edilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

  ” 3.4.3.2. Satıcıların Beyanı

  3.4.3.2.1. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır.

  (1) Öncelikle, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacaktır. “Matrah” alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” alanına ise tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır. Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenler tevkifat oranı için (9/10), bakır külçe teslimi yapanlar ise tevkifat oranı için (7/10) oranını seçmelidir. “Vergi” alanı, tevkifat oranının tersi alınarak beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, “Vergi” alanında, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır.

  (2) Daha sonra, “Îstisnalar-Diğer îade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer îade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “îşlem Türü” listesinden, yapılan işleme ait “Kod” seçilecektir.

  “Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına, işleme ait bedelin (KDVhariç) tamamı yazılacaktır. Bu alana yazılacak tutar, beyanı yapılacak işlem ile ilgili olarak “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına yazılan tutarla aynı olacaktır.

  “İadeye Konu Olan KDV” alanına, alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılacaktır.

  Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmayacaklardır.

  3.4.3.2.2. Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulmasından sonra “Sonuç Hesapları” kulakçığında yer alan “îade Edilmesi Gereken KDV” satırındaki tutarın bu uygulamadan kaynaklanan kısmı, talep edilmesi halinde Tebliğin (5.) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, mükellefe iade edilecektir.

  5. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDVîadesi

  5.1.6. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir.

  5.2.1.  Mahsuben îade Talepleri

  5.2.1.4. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  – Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

  ile ilgili 4.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VîR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

  4.000 TL ve üzerindeki iade talepleri ise VîR sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 4.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VîR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

  5.2.2.  NAKDEN İADE TALEPLERİ

  Mükellefin talebi halinde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının aşağıda her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden iadesi mümkündür.

  5.2.2.2. Bu Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

  – Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

  ile ilgili 4.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, VîR ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

  4.000 TL ve üzerindeki iade talepleri ise VîR sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 4.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VîR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, Temmuz 2012 dönemi KDV beyannamenizin tetkikinde; dilekçenizde belirtilen tutarlara ilişkin bir bilgiye rastlanılmamış olup, söz konusu tutarların Ekim 2012 dönemi beyannamenizle beyan edildiği, ayrıca beyannamede iade edilmesi gereken tutarın eksik yazıldığı anlaşılmıştır.

  Buna göre, tam tasdik sözleşmesi bulunmayan iş ortaklığınızın 2012 Ekim dönemi KDV iade alacağına ilişkin olarak;

  1-   YMM tasdik raporuna istinaden iadede, iade tutarının beyan edildiği dönemin içinde bulunduğu yıl (2012) için belirlenen limitlerin dikkate alınması gerekmektedir.

  2-   Kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade alacağınızın bir kısmının iadesinin talep edilip bir kısmının indirim yoluyla giderilmesi mümkün olmayıp, YMM raporu ile talep edebileceğiniz tutarı aşan kısmın iadesinin teminat karşılığında veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, söz konusu iade hakkınızın tamamını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunabileceğiniz de tabiidir.

   


  Kaynak: GİB Özelge,, 15/09/201584974990-130[32-2014/05]-945 , ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here