Ana sayfa SGK SGK Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 7326 kapsamında peşin ödenmesine ilişkin açıklamalar

  SGK Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 7326 kapsamında peşin ödenmesine ilişkin açıklamalar

  36
  0

  5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi

  7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır.

  Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

  Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının 7326 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda;

  -İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

  -Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının,

  -İdari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının

  tahsilinden vazgeçilmektedir.

  Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.

  Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutarı,

  Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibarıyla tahsilinden vazgeçilen toplam alacaktutarını,

  göstermektedir.

  Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

  a)Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

  a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

  Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularca;

  Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının

  % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar

  ödenmesi gerekmektedir

  Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tamamen ödenmesi halinde;

  -Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,

  -Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacaktır.

  Ancak peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılacaktır.

  Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, 7326 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlanılacaktır.

  a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

  30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa aynı işyerinin yapılandırılmış diğer borçlarıyla birlikte en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

  Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

  Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

  b)Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri

  b.1)Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin
  ödenme süresi

  7326 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

  Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

  Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

  Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

  Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

  Ödeme planı taksit tutarları ise; Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri taksitlerin son ödeme günleridir.

  Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

  b.2)Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi

  Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan ilk taksit son ödeme tarihine kadar talep edilen taksit sayısından farklı taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan
  borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları
  kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

  Taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 30/11/2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanınca ödeme sürenin uzatılması halinde 31/12/2021 tarihine kadar) ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

  b.3) Borcun tamamının ikinci taksit süresinde ödenmesi

  Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31/12/2021 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir.

  b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ve teminat mektupları

  Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı gibi olmakla birlikte ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

  İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

  Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  İdare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan ancak süresi başvuru tarihi ile ilk taksit/peşin son ödeme süresi arasında sona erecek olan işyeri işverenlerince, 7326 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin olarak seçilmesi ve ödenmesi halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.


  Kaynak: Resmi Gazete 14.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here