Ana sayfa SGK Genç girişimci istisnasından kaç yaşına kadar faydalabiliriz?

  Genç girişimci istisnasından kaç yaşına kadar faydalabiliriz?

  34
  0

  01.07.2021 işe başlama bildiriminde bulunacak. 18.10.1991 doğumlu kişi genç girişimci istisnasında yararlanır mı? Şu anda çalıştığı iş yerinden çıkartılırsa işsizlik maaşı alabilir mi?

  G.V.K.’nun Mükerrer 20’nci maddesinin 1’inci fıkrası hükmü kapsamında kazanç istisnasından yararlanabilecek mükellef kitlesinin “genç” olması kriterinden hareketle söz konusu istisna hükmü ihdas edilmiştir. Bu nedenle, genç girişimcilerin söz konusu kazanç istisnasından faydalanabilmesi için mükellefiyetin başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. 

  İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir: 

  Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak. 

  Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak. 

  Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile sigorta primi ödemiş olmak. 

  4b sigortalısı olması nedeniyle işsizlik maaşı alamamaktadır.

  Mükellefim 2019 yılında genç girişimci istisnası kapsamında açılmıştır. Firma 2021 yılında işletme usulünden bilanço usulüne geçmiştir. Sormak istediğim bilanço usulüne geçmesinin genç girişimci istisnasına bir engeli var mıdır?

  Genç girişimci istisnasının defter tutma şekli ile ilgisi yok. Bilanço esasına göre defter tutan müşteriniz Yaş sınır ve diğer şartları taşıyor ise istisna dan yararlanmaya devam eder.

  Diğer mal satışından elde edilen kar ile araç satışından elde edilen karın farklılığı olmaz.

  İstisnanın uygulanmasına engel değildir.

  Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 31435689-120[E.513630-E.48496-E.50314]-E.67622 10.07.2019
  Konu : Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası  

   

  İlgi : 19.11.2018 tarihli özelge başvurunuz.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Başkanlığımız … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, mimarlık faaliyetiniz dolayısıyla 03.01.2018 tarihinden itibaren … Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet tesis ettirdiğiniz  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilere kazanç istisnasından yararlandığınız, daha sonra 15.09.2018 tarihi itibariyle işinizi terk ettiğiniz ancak, 05.10.2018 tarihinde  işe başlama bildirimi vererek faaliyetinize yeniden başladığınız belirtilerek, 2018 yılı için yararlanmadığınız dönem ile takip eden 2019 ve 2020 yılları için söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20  nci maddesinde;

   “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

   …”

   hükmü yer almaktadır.

   Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;

    “İstisna uygulaması” başlıklı 4  üncü maddesinde;

  (1) İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/2/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

   (2) İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

  Örnek 5: Bayan (F), 21/5/2016 tarihinde mimarlık faaliyetine başlamış olup istisna şartlarının tamamını taşımaktadır. Bayan (F), bu faaliyetini 3/3/2017 tarihinde terk etmiş, 2/2/2018 tarihinde anılan faaliyetine yeniden başlamıştır.

   Buna göre; Bayan (F), 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla istisnadan yararlanacak ancak, 2/2/2018 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle, 2018 ve izleyen yıllar için söz konusu istisnadan yararlanamayacaktır.”

   “Yararlanılacak istisna tutarı” başlıklı 5 inci maddesinde;

  “…… (2) Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ise bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılır.

   Örnek 8: 1/3/2016 tarihinde avukatlık faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (C)’nin 1/3/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 50.000 Türk lirasıdır. Bayan (C)’nin elde ettiği serbest meslek kazancının 50.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanılacak olup, kalan 25.000 Türk liralık tutar ertesi yıla devredilemeyecektir.

   …”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

   Bu hüküm ve açıklamalara göre; istisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan faydalanması, ancak, istisna kapsamındaki faaliyetini terk ettikten sonra yeniden başlaması durumunda ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan faydalanması mümkün değildir.

   Buna göre; 03.01.2018 tarihi itibariyle başladığınız mimarlık faaliyetinizi 15.09.2018 tarihinde terk etmeniz nedeniyle, 05.10.2018 tarihinde adınıza yapılan mükellefiyet tesisi,  ilk defa mükellefiyet tesisi olarak değerlendirilemeyeceğinden, genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.


  Kaynak: ismmmo,Gib Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here