Ana sayfa Vergi Mühendislik hizmeti verecek gerçek kişi işletme defterine mi tabidir?

  Mühendislik hizmeti verecek gerçek kişi işletme defterine mi tabidir?

  İSMMMO, GİB Özelge

  52
  0

  Elektronik mühendisi gerçek kişi, şahıs şirketi kuracak olup hizmet verdiği müşterilerine saatlik mühendislik hizmet bedelini fatura edecektir. Bu durumda işletme defteri tutulmasında bir sakınca var mıdır? Serbest meslek defteri olması şart mıdır?

  Elektronik mühendisinin elde ettiği kazanç serbest meslek kazancıdır. 

  SM Kazanç defteri tutacak ve e-smm düzenleyecektir.

  İnşaat mühendisi tarafından gerçekleştirilen elektrik teknikerliği faaliyetinin vergilendirilmesi

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü )

  Sayı : 11355271-120.04[65-2016/9]-73628 11.11.2016
  Konu : İnşaat mühendisi tarafından gerçekleştirilen elektrik teknikerliği faaliyetinin vergilendirilmesi  

  ………. 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; inşaat mühendisi olarak işlem gördüğünüzü, serbest meslek faaliyetiniz yanında elektrik teknikerliği mezuniyetinize istinaden 01/07/2010 tarihinde elektrik teknikerliği yapacağınıza dair dilekçe verdiğinizi belirterek elektrik teknikerliği ile ilgili fatura mı yoksa serbest meslek makbuzu mu düzenlemeniz gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 

           Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

           Öte yandan aynı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almaktadır. Ticari kazançlar esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğarlar. Bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece, elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabidir.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde “Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır.

           I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre

           II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre;

  defter tutarlar.” hükmü mevcut olup, 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır.” denilmektedir.

           Kanunun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı  232 nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa,

           sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. ….” hükmüne yer verilmiştir.

           Mezkûr Kanunun, 172 nci maddesinde, serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti getirilmiş, 210 uncu maddesinde de serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmış, 236 ncı maddesinde ise serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

           Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre;

           – Elektrik teknikeri olarak yaptığınız iş münhasıran elektrik iç tesisi planlarının, proje ve resimlerinin çizilmesinden ibaret olması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi ve serbest meslek mükellefiyeti tesis edilmesi gerekeceğinden, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerinizin de serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve bu faaliyetle ilgili olarak elde edilen gelirin serbest meslek kazanç defterinize dahil edilmesi,

           – Elektrik iç tesisi yapım işleri, işletme bakım işleri ve muayene kabul işlerinden elde edeceğiniz kazanç ticari kazanç olup, elektrik iç tesisatı planlarının, proje ve resimlerinin çizilmesi işinin de bu işlerin bir parçası olarak yapılması ve plan (proje) bedelinin tesisat bedeli içinde cüz’i bir miktar teşkil etmesi halinde ise söz konusu işlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekeceğinden elde edileceğiniz kazanç ticari kazanç olarak vergilendirecek olup, bu faaliyetiniz ile ilgili olarak fatura düzenlemeniz ve ilgili tacir sınıfına göre bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmanız gerekmektedir.

  Bir müşterim reklam filmi çekimleri için vergiden muaf kişilerden sözleşme ile ev kiralıyor. Kiralama sözleşmesinde çekim boyunca harcanan doğalgaz vs. gibi giderleri adına kesilmese dahi indirim konusu (matrah ve KDV açısından) yapabilir mi? 

  Vergiden muaf kişi olmaz. Bahsettiğiniz evin maliki evini oturma amaçlı olmadan kiraya vermesi halinde elde ettiği gelir TİCARİ KAZANÇ olur.
  Bu kişi mükellefiyet tesisi ettirecek kiralama bedeli ve diğer giderler için firmanıza Fatura düzenleyecektir.

  Çekim yapan firma başka birine yansıtma faturası düzenleyecek ise bedel + KDV olarak fatura düzenlenir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here