Ana sayfa Vergi Meyve Suyu konsantresinin toptan satışı ÖTV’ye tabi midir?

Meyve Suyu konsantresinin toptan satışı ÖTV’ye tabi midir?

614
0

Meyve Suyu konsantresinin toptan satışı ÖTV’ye tabi midir?


KONU

Meyve Suyu Konsantresinin Toptan Satışının ÖTV’ye Tabi Olup Olmadığı


SORU

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye eklenen 20.09 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan, parantez içi hükümle “Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılan”ların ÖTV’nin kapsamı dışında bırakıldığından bahisle, 20.09 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve kapsam dışında bırakılan % 100 meyve sularının ana ham maddesi olan “meyve suyu konsantrelerinin” toptan teslime konu edilmesinin ÖTV’ye tabi olup olmadığı hak.


CEVAP

Buna göre, 20.09 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan ve meyve suyundan (%100 meyve suyundan) fiziksel yollarla suyunun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve tekrar konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan miktarda suyun ilave edilmesi suretiyle meyve suyuna (%100 meyve suyuna) dönüşebilen meyve suyu konsantresinin ambalajlanmış şekilde ve/veya toptan teslime konu edilmesi ÖTV’ye tabi değildir.


T.C.
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :64597866-135-E.15804

Tarih : 17.07.2018

Konu : Meyve Suyu Konsantresinin Toptan Satışının ÖTV’ye Tabi Olup Olmadığı.

İlgi : 17.01.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye eklenen 20.09 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan, parantez içi hükümle “Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılan”ların ÖTV’nin kapsamı dışında bırakıldığından bahisle, 20.09 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve kapsam dışında bırakılan % 100 meyve sularının ana ham maddesi olan “meyve suyu konsantrelerinin” toptan teslime konu edilmesinin ÖTV’ye tabi olup olmadığına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

– (1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu,

– (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu ve bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmediği,

– (4/1-a) maddesinde, ÖTV mükellefinin, Kanuna ekli (III) listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun, 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 75 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline eklenen 20.09 G.T.İ.P. numarasında “Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın” yer almakta olup, parantez içi hükümle bu mallardan “Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler” ÖTV’nin kapsamına dahil edilirken, “Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar” ÖTV’nin kapsamı dışında tutulmuştur.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünde,

– 20.09 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan sebze suları ile Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılan meyve sularının, parantez içi hükümle kapsam dışı bırakıldığından, ÖTV’ye tâbi olmadığı,

– (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen toptan teslimden maksadın, teslimi yapılan içeceklerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi olduğu, bunlar dışındakilere yapılan teslimin perakende teslim sayılacağı, içeceğin ticari amaçla satılmak ya da işletmede kullanılmak üzere ithalinin de toptan teslim olarak kabul edildiği,

– (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen ambalajlanmış içecekten maksadın, 26/1/2017 tarihli ve 29960 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ö) bendinde tanımı yapılan şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edilen içecek olduğu

belirtilmiştir.

Öte yandan, 6/8/2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/34 numaralı Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinin;

– (4/1-b) maddesinde, konsantreden üretilen meyve suyu; meyve suyu konsantresine, konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan miktarda su ve gerektiğinde işleme sırasında ayrılan aromanın, pulpun ve meyve keseciklerinin tekrar kazandırılmasıyla elde edilen ürün,

– (4/1-ç) maddesinde, meyve suyu; sağlam, olgun, taze veya soğukta ya da dondurularak muhafaza edilmiş, tek meyvenin veya daha fazla meyve karışımının yenilebilir kısımlarından elde edilen, elde edildiği meyve ve meyvelerin karakteristik renk, aroma ve tadına sahip, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürün,

– (4/1-d) maddesinde de, meyve suyu konsantresi; bir veya daha fazla sayıda meyve türünden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ürün

olarak tanımlanmış olup, 5 inci maddesinde bu ürünlerin özelliklerine yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Tebliğin (13/1-ı) maddesinde, meyve suyu ve konsantreden üretilen meyve suyu ürün etiketlerinde “% 100 meyve suyu” ifadesinin kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Buna göre, 20.09 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan ve meyve suyundan (%100 meyve suyundan) fiziksel yollarla suyunun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve tekrar konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan miktarda suyun ilave edilmesi suretiyle meyve suyuna (%100 meyve suyuna) dönüşebilen meyve suyu konsantresinin ambalajlanmış şekilde ve/veya toptan teslime konu edilmesi ÖTV’ye tabi değildir.


BENZER İÇERİKLER


İhraç malı taşıyan TIR’lar yakıt alırken ÖTV öder mi?

 

Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Okullara Yapılan Yardımlar ÖTV ve KDV’den İstisna Edilebilir mi?

 

Aracı karavana dönüştürüp satarsam KDV ve ÖTV ödenecek midir?

Engellilik oranı ve araç alımında ÖTV istisnası

ÖTV’nin Mükellefi Kimlerdir?

ÖTV’de Diplomatik İstisna Kimler İçin Uygulanabilir?

ÖTV Hangi Oran veya Tutarlar Üzerinden Hesaplanır?

Engellilik Dereceleri %90’dan Az Olanlar MTV ve ÖTV İstisnasından Faydalanabilir mi?

ÖTV’nin Konusu Nedir?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here