Ana sayfa Vergi Kredi kartı ile yapılan tahsilatların faturalandırılması ve hangi dönemde KDV beyanının verileceği

  Kredi kartı ile yapılan tahsilatların faturalandırılması ve hangi dönemde KDV beyanının verileceği

  şehir içi kısa mesafede elektrikli araç kullanımına yönelik verdiği hizmetin ifa edildiği tarih (müşterinin elektrikli araç kullanımını tamamlayıp aracı kilitlediği tarih) itibarıyla açılış ücreti de dahil toplam hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanarak bu tarihi kapsayan dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, açılış ücretine yönelik olarak (henüz hizmet ifa edilmeden) fatura ve benzeri belge düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği tabiidir.

  65
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV – ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  39044742-130[özelge]-E.823267

  07.11.2020

  Konu

  :

  Kredi kartı ile yapılan tahsilatların faturalandırılması ve KDV beyanı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin mobil cep telefonları ve bilgisayar yazılımına bağlı olarak şehir içi kısa mesafede ulaşım amaçlı elektrikli araçların (scooter) kişilerin kullanımına verilmesi faaliyetiyle iştigal ettiği, söz konusu araçların açılışında ve kullanılan her bir dakika için belirlenen birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre kullanımı müteakip kullanıcıların kredi kartından iki ayrı seferde para tahsil edildiği, bazı istisnai hallerde kullanımın ayın son dakikalarına isabet etmesi halinde araçların açılış ücretlendirmesinin ve dolayısıyla birinci kredi kartı tahsil işleminin ay sonundaki açılış anında yapıldığı, hizmet bedelinin kalan kısmının ise kullanımın tamamlanmasıyla takip eden ay başında hesaplandığı ve dolayısıyla ikinci kredi kartı tahsil işleminin bu ayda yapıldığı belirtilerek hizmete ilişkin faturalandırmanın hangi ayda yapılması gerektiği ile hizmetin tamamlanmasıyla birlikte tek bir fatura düzenlenmesinin gerekmesi halinde katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinde, kredi kartıyla yapılan ve iki ayrı döneme sirayet eden tahsilatlar nedeniyle oluşabilecek uyumsuzluğa ilişkin yapılacak işlemler hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

  -10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geleceği,

  -20 nci maddesinde ise, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

  hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi” başlıklı (I/Ç-1.) bölümünde;

  “3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde vergiyi doğuran olayın hukuki şartları, vergiye tabi işlemlerin özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiştir. 

  Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay, mal teslimi veya hizmet ifasının yapıldığı anda meydana gelir.

  Vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacıyla malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde ise bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Kredi kartı ile yapılan tahsilatların beyanına ilişkin açıklamalara ise 60 No.lu KDV Sirkülerinin (7.2) bölümünde yer verilmiştir.

  Buna göre, Şirketinizin şehir içi kısa mesafede elektrikli araç kullanımına yönelik verdiği hizmetin ifa edildiği tarih (müşterinin elektrikli araç kullanımını tamamlayıp aracı kilitlediği tarih) itibarıyla açılış ücreti de dahil toplam hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanarak bu tarihi kapsayan dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, açılış ücretine yönelik olarak (henüz hizmet ifa edilmeden) fatura ve benzeri belge düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği tabiidir.

  Hizmete ilişkin açılış ücretinin kredi kartından tahsil edildiği dönem ile hizmetin ifa edildiği dönemin farklı olması halinde dahi, kredi kartı ile yapılan açılış ücreti tahsilatlarının, tahsil tarihini kapsayan döneme ait KDV beyannamesinin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırında beyan edilmesi gerekmekte olup, bu satırdaki tutar ile “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırındaki tutarın farklı olması halinde izah gerekçesi olarak farklılığın kredi kartı ile tahsil edilen hizmet bedellerinden kaynaklandığı belirtilebilecektir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here