Ana sayfa Vergi Konutun teslimi öncesi fatura düzenlenirse KDV’si indirim konusu yapılır mı?

  Konutun teslimi öncesi fatura düzenlenirse KDV’si indirim konusu yapılır mı?

  ...kat irtifakı tapusu tescil edilmiş ancak inşaatı tamamlanmamış gayrimenkulün şirketinize fatura düzenlenmek suretiyle satışı  halinde faturanın düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından natamam binanın satış faturası üzerinden hesaplanan KDV'nin şirketiniz tarafından indirim olarak dikkate alınacağı tabiidir.

  60
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  21152195-130[99-2016-02-6005]-389

  02.01.2018

  Konu

  :

  İnşaat devam ederken kat irtifakı kurulmak suretiyle yapılan teslim hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketiniz tarafından satın alınacak ofis binasıyla ilgili olarak müteahhit firma tarafından inşaat tamamlanmadan önce kat irtifakı tapusu tesis edilerek satış yapılmasının mümkün olup olmadığı, kat irtifakı tapusunun tescil edilmesi halinde ise; natamam bina için müteahhit firma tarafından satış faturası düzenlenip düzenlenemeyeceği, fatura düzenlenmesi halinde; natamam bina satış faturası üzerinden  hesaplanan KDV’nin indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  -10/a maddesinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile 10/b maddesinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın vukuu bulacağı,

  -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak maddede sayılan vergileri indirebilecekleri,

  -29/3 üncü maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

  -34 üncü maddesinde yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği,

  hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.1.1.) bölümünde; “3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

  Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kat irtifakı tapusu tescil edilmiş ancak inşaatı tamamlanmamış gayrimenkulün şirketinize fatura düzenlenmek suretiyle satışı  halinde faturanın düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından natamam binanın satış faturası üzerinden hesaplanan KDV’nin şirketiniz tarafından indirim olarak dikkate alınacağı tabiidir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.