Ana sayfa Çalışma Hayatı Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler senelik izin süresi hesaplamasına dahil edilir mi?

  Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler senelik izin süresi hesaplamasına dahil edilir mi?

  190
  0

  Bir işletmemiz 01.04.2020 tarihinden itibaren kısa çalışmada dönem dönem tam kapanma oldu bazı personeller 1 yıl boyunca kısa çalışma yaptı bazı personellerimizde yarı zamanlı olarak kısa çalışmadan yararlandılar şimdi yıllık izin zamanı ücretli izin kullanmak istiyorlar izin sürelerini hesaplarken nasıl bir hesaplama yapmamız gerekir?

  Yargıtay’ın kararına göre KÇÖ’de geçen süreler işçinin mukavemeti olmadan isteği dışında gerçekleşen süreler olup bu süreler kıdem ihbar ve yıllık izin hesabında çalışılmış haller gibi dikkate alınmalıdır. Kısa çalışma uygulaması öncesinde hak edilmiş olan yıllık ücretli izin hakkı, uygulama sırasında, uygulama başlamadan önceki normal şartlar esas alınarak kullandırılabilir.

  Pandemi döneminde çalışana kullandırılan ücretsiz izin ve kısa çalışma süreleri kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir mi?

  Yargıtay’ın kararına göre hesaplamada bu sürelerde hesaba katılır.

  ______________________________________________________________

  Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

  Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

  a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak,
  25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).

  b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları
  günler.

  c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı
  ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

  d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

  e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar

  f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

  g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen  muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

  h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

  ı) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

  j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

  k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi

  ___________________________________________________________________

   

  Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25391

  YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 

  Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

  Madde 6 — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

  Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

  Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) bölümler halinde kullanılabilir.

  İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

  İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

   İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

   

   


  Kaynak: İsmmmo, Yönetmelik
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here