Ana sayfa SGK Hastaneye yatış yapan personelin rapor alması gerekir mi?

  Hastaneye yatış yapan personelin rapor alması gerekir mi?

  183
  0

  Bir personelimiz iş göremezlik raporu almış iş göremezlik raporunda hastane yatış tarihi: 29.09.2021 hastaneden çıkış tarihi: 01.10.2021 rapor başlama tarihi ise 02.10.2021’dir.Hastanede yatış süresi de rapordan sayılır mı? Rapora dahil mi?

  Hastanede yattığına ilişkin de raporu olması lazım. İki raporda sisteme girilmelidir. 

  İşçinin T.C.’sinden rapor sorgulama yapınız. 

  Bu raporların ödemelerinde farklılık bulunmaktadır. Hastane yatış raporu ödemesinin ayakta rapor ödemesi arasındaki tek fark; Günlük ödeme tutarıdır. 

  Ayakta görülen tedavi sonrasında alınan raporlarda günlük kazancının üçte ikisi üzerinden ödeme yapılırken yatarak tedaviler sonrası alınan raporlarda günlük kazancın sadece yarısı ödenmektedir.

  Hastalık Hali

  Hastalık Hali Nedir?

  4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları, hastalık halidir.

  Hastalık Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

  > 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar

  > Aday çırak, çırak ve stajyerler,

  > Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

  > İntörn öğrenciler

  > Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

  hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

  4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

  Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

  Hastalık sigortasından sigortalıya, hastalık hali nedeniyle çalışmaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

  Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

  Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

  Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

  Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

  Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

  > Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

  > Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  > İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

  > İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

  > Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

  gerekmektedir.

  Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Erer?

  Hastalık halinde sigortalılık niteliği;

  Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

  Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini,

  takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.

  Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

  Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

  Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneğimin Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

   4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

  Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

  4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

  4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın  sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

   (Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız. (  http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do  )

  Hastalık ve Analık Halleri Hastalık Hali

  1-Hastalık hali nedir?

  Kanunun 15 inci maddesinde hastalık hali, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır.

  2-Hastalık sigortası kapsamında bulunan sigortalılar kimlerdir?

  • 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,

  • Aday çırak, çırak ve stajyerler,

  • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

  • İntörn öğrenciler,

  • Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar,

  hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

  4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

  3-Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanır mı?

  Söz konusu sigortalılara hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz.

  4-Hastalık sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

  Bu sigorta kolundan hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

  5-Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanılması için aranan şartlar nedir?

  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  1. İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  2. İstirahatin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  3. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimler veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.

  6-Geçici iş göremezlik ödeneği hangi günden başlar?

  Hastalık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneği istirahatin üçüncü gününden başlar.

  7-Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır?

  Geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulacaktır.

  8-Yatarak tedavide verilen ödenek miktarı ne kadardır?

  Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak sigortalının günlük kazancının yarısıdır.

  9-Ayaktan tedavide verilen ödenek miktarı ne kadardır?

  Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak sigortalının günlük kazancının üçte ikisidir.

  10-Geçici iş göremezlik ödeneği için nereye müracaat etmeliyim?

  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi konusunda sorun yaşayan sigortalılarımız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinin kısa vadeli servisine başvurması gerekmektedir.

  11-Geçici iş göremezlik ödemeleri nereden yapılmaktadır?

  E-ödenek sistemi üzerinden işlemler tamamlandıktan sonra varsa sigortalının hesap numarasına yoksa T.C. kimlik numarasına protokol imzalanmış bankaya söz konusu ödenek gönderilmekte ve ödemesi yapılmaktadır.

  12-Geçici iş göremezlik ödenek miktarında indirim yapılır mı?

  Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;

  1. Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
  2. Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
  3. Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
  4. Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

  13-Geçici iş göremezlik ödenek miktarında artırım yapılır mı?

  Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.


  Kaynak: ismmmo,sgk
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here