Ana sayfa Çalışma Hayatı Basit usule tabi olan bir mükellef başka bir yerde SGK’lı olarak çalışabilir...

  Basit usule tabi olan bir mükellef başka bir yerde SGK’lı olarak çalışabilir mi?

  Basit Usule tabi olmanın şartları

  420
  0

  Basit usul nakliyecilik yapan bir mükellef başka bir yerde SGK’lı olarak çalışabilir mi?

  Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Kendi işinde bilfiil çalışıyor ya da bulunuyor olmak var ancak başka işyerinde SGK 4 a sigortalı çalışmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Basit usule tabi olmanın özel şartlarının aşılması durumunda gerçek usulde vergilendirme

  T.C.

  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

  TRABZON VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  Sayı : 26468226-120[ÖZG-2-2016]-53 23/05/2016
  Konu : Basit usule tabi olmanın özel şartları

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  büfe işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, sigara ve içki satışı yanında diğer emtia satışlarınızın da bulunduğu, 2015 yılı alışve satış tutarlarınızın ekli tabloda gösterildiği şekilde olduğu belirtilerek, bu tutarlara göre 2016 yılında mükellefiyetinizin basit usul olarak devam edip edemeyeceği  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

   Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlara topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

   Aynı Kanunun “Basit usule tabi olmanın özel şartları” başlıklı 48 inci maddesinde,

   Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 34.000.000.000 lirayı (2015 yılı için 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 84.000  TL) veya yıllık satışları tutarının 47.000.000.000 lirayı (2015 yılı için 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 120.000 TL) aşmaması,

   

   Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

   136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise kar hadleri emsallerine göre düşük tespit edilmiş bulunan emtia ile diğer emtia alım satımının birlikte yapılması halinde, yıllık alım ve satım tutarı hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

   Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan emtia alım satımı ile diğer emtia alım satımını birlikte yapan mükelleflerin mükellefiyet şekillerinin belirlenmesinde; diğer emtianın alım satım tutarı ile alım satım ölçüsü tayin olunan emtia tutarına 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarların toplamı, Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan hadlerle karşılaştırılacaktır.

   Özelge talep formunuz ekinde yer alan  2015 yılı için  beyan edilen alım-satım tutarlarınıza ilişkin tablonun incelenmesinden, sigara alış tutarınızın 149.605,00 TL, satış tutarınızın 130.000,00 TL, İçki alış tutarınızın 125.000,00 TL, satış tutarınızın 115.398,00 TL, diğer emtia alış tutarınızın 19.663,00 TL satış tutarınızın 11.422,00 TL olduğu görülmektedir.

   Beyan etmiş olduğunuz alım-satım tutarları  dikkate alındığında; 136 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin kar hadleri emsallerine göre düşük tespit edilen emtialar ile diğer emtiaların alım-satımını birlikte yapanlara ait hesaplamalar sonucunda 2015 yılı alım tutarınızın 122.025,00.-TL ve satış tutarınızın 103.081,20.-TL olduğu tespit edilmiştir.

   Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 2015 yılı alış tutarınızın Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi birinci fıkrasının (1) no’lu bendinde yer alan ve 2015 yılı için belirlenen 84.000,00-TL’yi aşması nedeniyle, basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, 01/01/2016 tarihi itibariyle gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here